Historisk arkiv

Avgiftssatser 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tabellen viser vedtatte satser for merverdiavgift og særavgifter for 2016 og 2017.

Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 2,0 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene.

Avgiftskategori

2016-regler

2017-regler

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

     

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats

10

10

-

       

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

     

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

7,31

7,46

2,1

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,76

4,86

2,1

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

     

 a) 0,0 – 0,7 vol.pst

-

-

-

 b) 0,7 – 2,7 vol.pst

3,27

3,34

2,1

 c) 2,7 – 3,7 vol.pst

12,29

12,54

2,0

 d) 3,7 – 4,7 vol.pst

21,29

21,72

2,0

       

Avgift på tobakkvarer

     

Sigarer, kr/100 gram

250

255

2,0

Sigaretter, kr/100 stk.

250

255

2,0

Røyketobakk, kr/100 gram

250

255

2,0

Snus, kr/100 gram

101

103

2,0

Skrå, kr/100 gram

101

103

2,0

Sigarettpapir, kr/100 stk

3,82

3,90

2,1

       

Engangsavgift på kjøretøy

     

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a1

     

Egenvekt, kr/kg2

     

 første 350 kg (150 kg i 2016)

0

0

-

 neste 850 kg (1 000 kg i 2016)

38,08

26,51

-

 neste 200 kg (250 kg i 2016)

83,01

66,05

-

 neste 100 kg

166,04

206,41

-

 resten

193,11

240,06

-

Motoreffekt, kr/kW

     

 første 70 kW

0

0

-

 neste 30 kW

125,59

0

-100,0

 neste 40 kW

363,67

0

-100,0

 resten

900,01

0

-100,0

NOX-utslipp, kr per mg/km

57,95

70,93

22,4

CO2-utslipp, kr per g/km3

     

 første 75 g/km (95 g/km i 2016)

0

0

-

 neste 25 g/km (15 g/km i 2016)

896,76

914,70

-

 neste 30 g/km

903,68

995,49

-

 neste 70 g/km

2 106,65

2 685,98

-

 resten

3 382,16

3 449,80

-

 fradrag for utslipp under 75 g/km (95 g/km i 2016), gjelder ned til 40 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 75 g/km (95 g/km i 2016)

918,82

937,20

-

 fradrag for utslipp under 40 g/km, gjelder kun kjøretøymed utslipp under 40 g/km

1081,03

1 102,65

-

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,4

     

 egenvekt, pst. av personbilavgift

22

20

-2 pst. enheter

 motoreffekt, pst. av personbilavgift

22

0

-

 NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

50

75

25 pst. enheter

 CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

   varierer

   varierer

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c,5

     

 pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

     

 pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

     

 stykkavgift, kr

8 092

8254

2,0

Motoreffektavgift, kr/kW

     

 første 11 kW

0

0

-

 resten

256,25

261,38

2,0

Slagvolumavgift, kr/ cm3

     

 første 125 cm3

0

0

-

 neste 775 cm3

32,94

33,60

2,0

 resten

72,24

73,68

2,0

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

     

Egenvekt, kr/kg

     

 første 100 kg

13,52

13,79

2,0

 neste 100 kg

27,04

27,58

2,0

 resten

54,06

55,14

2,0

Motoreffekt, kr/kW

     

 første 20 kW

21,72

22,15

2,0

 neste 20 kW

43,43

44,30

2,0

 resten

86,84

88,58

2,0

Slagvolum, kr/cm3

     

 første 200 cm3

2,38

2,43

2,1

 neste 200 cm3

4,76

4,86

2,1

 resten

9,5

9,69

2,0

Drosje. Avgiftsgruppe h6

     

 egenvekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

 motoreffekt, pst. av personbilavgift

40

0

-

 NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

 CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

varierer

varierer

-

Minibusser. Avgiftsgruppe j7

     

 pst. av personbilavgift

40

40

-

       

Årsavgift, kr/år

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

3 135

2 820

-10,0

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 655

3 290

-10,0

Motorsykler

1 920

1 960

2,1

Traktorer, mopeder mv.

445

455

2,2

       

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

2,0

       

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

2,0

       

Veibruksavgift på drivstoff

     

Bensin, kr/liter8

4,99

5,19

4,0

Autodiesel, kr/liter9

3,44

3,80

10,5

Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter

4,99

5,19

4,0

Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter

3,44

3,80

10,5

Naturgass, kr/Sm3

0

0

-

LPG, kr/kg

0,69

1,43

107,2

       

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

     

Generell sats

16,00

16,32

2,0

Redusert sats

0,48

0,48

       

Grunnavgift på mineralolje mv.

     

Mineralolje, kr/liter

1,630

1,603

-1,7

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,147

0,147

       

Avgift på smøreolje, kr/liter

2,13

2,17

1,9

       

CO2-avgift

     

Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm3

1,02

1,04

2,0

 Petroleumsvirksomhet, naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3

1,02 

7,16 

602,0 

Mineralolje generell sats, kr/liter

0,92

1,20

30,4

Mineralolje ilagt veibruksavgift, kr/liter

1,12

1,20

7,1

Mineralolje til innenriks luftfart, kr/liter

1,08

1,10

1,9

Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,31

0,32

3,2

Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,28

0,29

3,6

Bensin, kr/liter

0,97

1,04

7,2

Naturgass, kr/Sm3

0,84

0,90

7,1

LPG, kr/kg

1,26

1,35

7,1

Redusert sats for naturgass, kr/Sm3

0,057

0,057

       

Svovelavgift, kr/liter

0,133

0,136

2,3

       

Avgift på utslipp av NOx, kr/kg

21,17

21,59

2,0

       

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

69,75

71,15

2,0

       

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

383

450

17,5

       

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

19,79

20,19

2,0

       

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

     

Ferdigvare, kr/liter

3,27

3,34

2,1

Konsentrat (sirup), kr/liter

19,92

20,32

2,0

Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

1,64

1,67

1,8

Konsentrat (sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker), uten tilsatt sukker, kr/liter

9,96

10,16

2,0

       

Sukkeravgift, kr/kg

7,66

7,81

2,0

       

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

     

Grunnavgift, engangsemballasje

1,15

1,17

1,7

Miljøavgift

     

a) Glass og metall

5,59

5,70

2,0

b) Plast

3,37

3,44

2,1

c) Kartong og papp

1,38

1,41

2,2

       

Flypassasjeravgift, kr/passasjer

80

82

2,5

       

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
2) Det oppgis ikke prosentvis endring for vektkomponenten ettersom det er endring i både innslagspunkter og satser i 2017.
3) Det oppgis ikke prosentvis endring for CO2-komponenten ettersom det er endring i både innslagspunkter og satser i 2017.
4) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, og nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler.
5) Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
6) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. De to høyeste trinnene i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe h.
7) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.
8) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
9) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

Kilde: Finansdepartementet.