Avgiftssatser 2020

Avgiftssatser i 2019 og vedtatte satser for 2020

Avgiftskategori

2019-regler

2020-regler

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

 

 

 

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats1

12

12

-

 

 

 

 

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

 

 

 

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

7,69

7,84

2,0

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

5,01

5,11

2,0

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

 

 

 

a) 0,0–0,7 vol.pst.

-

-

-

b) 0,7–2,7 vol.pst.

3,44

3,51

2,0

c) 2,7–3,7 vol.pst.

12,93

13,18

1,9

d) 3,7–4,7 vol.pst.

22,40

22,83

1,9

Gjæret alkoholholdig drikk over 3,7 til og med 4,7 vol.pst, produsert ved små bryggerier.

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Avgift på tobakksvarer

 

 

 

Sigarer, kr/100 gram

263

268

1,9

Sigaretter, kr/100 stk.

263

268

1,9

Røyketobakk, kr/100 gram

263

268

1,9

Snus, kr/100 gram

107

109

1,9

Skrå, kr/100 gram

107

109

1,9

Sigarettpapir, kr/100 stk .

4,02

4,10

2,0

 

 

 

 

Engangsavgift på kjøretøy

 

 

 

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

første 500 kg

0

0

-

neste 700 kg

25,42

25,90

1,9

neste 200 kg

63,35

64,55

1,9

neste 100 kg

197,96

201,72

1,9

resten

230,23

234,60

1,9

NOX-utslipp, kr per mg/km

73,14

74,53

1,9

CO2-utslipp, kr per g/km3

 

 

 

første 87 g/km

-

0

-

neste 31 g/km

-

773,91

-

neste 37 g/km

-

867,25

-

neste 70 g/km

-

2 272,56

-

resten

-

3 625,17

-

fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km

-

792,95

-

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

-

932,92

-

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,4

 

 

 

egenvekt, pst. av personbilavgift

20

20

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

75

75

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

varierer

varierer

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c,5

 

 

 

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

 

 

 

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,6

 

 

 

Slagvolumavgift, kr/cm3

 

 

 

første 225 cm3

0

0

-

neste 675 cm3

30,27

30,85

1,9

resten

70,75

72,09

1,9

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

første 75 g/km

0

0

-

neste 60 g/km

673,59

686,39

1,9

resten

910,79

928,10

1,9

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

første 100 kg

14,22

14,49

1,9

neste 100 kg

28,44

28,98

1,9

resten

56,86

57,94

1,9

Motoreffekt, kr/kW

 

 

 

første 20 kW

22,84

23,27

1,9

neste 20 kW

45,69

46,56

1,9

resten

91,35

93,09

1,9

Slagvolum, kr/cm3

 

 

 

første 200 cm3

2,51

2,56

2,0

neste 200 cm3

5,01

5,11

2,0

resten

10,00

10,19

1,9

Minibusser. Avgiftsgruppe j,7

 

 

 

pst. av personbilavgift

40

40

-

 

 

 

 

Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn8

 

 

 

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

7,97

8,12

1,9

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

9,29

9,47

1,9

Motorsykler

5,54

5,65

2,0

Traktorer, mopeder mv .

1,29

1,31

1,6

 

 

 

 

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-

 

 

 

 

Veibruksavgift på drivstoff

 

 

 

Bensin, kr/liter9

5,25

4,91

-6,5

Autodiesel, kr/liter10

3,81

3,62

-5,0

Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter11

5,25

2,37

-54,9

Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter12

3,81

3,62

-5,0

Naturgass, kr/Sm3

0

1,02

-

LPG, kr/kg

2,98

3,48

16,8

 

 

 

 

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

 

 

 

Generell sats

15,83

16,13

1,9

Redusert sats

0,5

0,505

1,0

 

 

 

 

Grunnavgift på mineralolje mv.

 

 

 

Mineralolje, kr/liter

1,65

1,68

1,8

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,21

0,212

1,0

 

 

 

 

Avgift på smøreolje, kr/liter

2,23

2,27

1,8

 

 

 

 

CO2-avgift

 

 

 

Bensin, kr/liter

1,18

1,26

6,8

Mineralolje

 

 

 

generell sats, kr/liter

1,35

1,45

7,4

innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter

1,30

1,39

6,9

innenriks luftfart, kr/liter

1,30

1,39

6,9

fiske og fangst i nære farvann, kr/liter13

0,29

1,45

400,0

Innenlandsk bruk av gass

 

 

 

naturgass, kr/Sm3

1,02

1,08

5,9

LPG, kr/kg

1,52

1,63

7,2

redusert sats naturgass, kr/Sm3

0,060

0,061

1,7

Kontinentalsokkelen

 

 

 

mineralolje, kr/liter

1,08

1,15

6,5

naturgass, kr/Sm3

1,08

1,15

6,5

naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3

7,41

7,93

7,0

 

 

 

 

Svovelavgift, øre/liter

13,30

13,55

1,9

 

 

 

 

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

73,37

74,76

1,9

 

 

 

 

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

508

544

7,1

 

 

 

 

Avgift på utslipp av NOx, kr/kg

22,27

22,69

1,9

 

 

 

 

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

20,82

21,22

1,9

 

 

 

 

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

 

 

 

Ferdigvare14, kr/liter

4,82

3,51

-27,2

Konsentrat (sirup)14, kr/liter

29,34

21,35

-27,2

Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

1,73

1,76

1,7

Konsentrat (sirup) basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

10,47

10,67

1,9

 

 

 

 

Sukkeravgift, kr/kg

8,05

8,20

1,9

 

 

 

 

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

 

 

 

Grunnavgift, engangsemballasje

1,21

1,23

1,7

Miljøavgift

 

 

 

a) Glass og metall

5,88

5,99

1,9

b) Plast

3,55

3,62

2,0

c) Kartong og papp

1,45

1,48

2,1

 

 

 

 

Flypassasjeravgift15, kr/passasjer

 

 

 

Lav sats

75

 

-100,0

Høy sats

200

 

-100,0

 

 

 

 

Totalisatoravgift16, pst. av bruttoomsetning

3,7

 

-100,0

 

 

 

 

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1 Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert fra 12 til 6 pst. i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. juni 2021

2Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.

3I budsjettet for 2020 gikk man over til å bruke WLTP-verdier som grunnlag for CO2-komponenten. I 2019 ble NEDC-verdier benyttet. Overgangen innebærer at gjeldende CO2-satser for 2019 ikke er direkte sammenlignbare med forslaget for 2020 og satsene for 2019 er derfor ikke gjengitt i tabellen.

4Gruppe b: Varebiler klasse 2. For varebiler gjennomføres overgang til WLTP i 2021. I 2020 avgiftslegges varebiler basert på NEDC-verdier. Følgende andeler av personbilsatsene refererer til satsene for bruktimporterte personbiler med utslipp målt etter NEDC: Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler og øvrige trinn er på 30 pst. av avgiften for personbiler.

5Gruppe c: Campingbiler. I 2020 avgiftslegges campingbiler basert på NEDC-verdier. Oppgitt andel på 22 pst. av personbilsatsene refererer til satsene for bruktimporterte personbiler med utslipp målt etter NEDC. Ilegges ikke NOX-komponent.

6Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.

7Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.

8 Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2019 gjelder 2018-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2019 til 29. februar 2020 gjelder 2019-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2020 gjelder 2020-satser.

9 Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

10 Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

11  Fra 1. juli 2020 ble veibruksavgiften på bioetanol utvidet til også å omfatte bioetanol omsatt utenfor omsetningskravet.

12  Fra 1. juli 2020 ble veibruksavgiften på biodiesel utvidet til også å omfatte biodiesel omsatt utenfor omsetningskravet.
13 Redusert sats og fritak i CO2-avgiften for fiske og fangst i nære farvann oppheves fra 2020. Det innføres samtidig en kompensasjonsordning for å bidra til og lette omstillingen til næringen.

14 Avgiften endret fra 1. juli 2020.

15 Avgiften er midlertidig avviklet i 2020.

16 Avgiften er midlertidig avviklet i 2020.

Kilde: Finansdepartementet.