Historisk arkiv

Klima på agendaen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Vi tar klimaendringene på alvor. Regjeringen har i dag fremmet en melding hvor vi legger opp til at det opprettes et nytt investeringsprogram innen miljøområdet. I tillegg skal vi sette i gang en bred klimautredning, og styrke satsingen på klimaspørsmål i Norges Banks eierskapsarbeid, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Statens Pensjonsfond - Utland er en bredt investert og langsiktig investor, og har derfor interesse av å unngå negative økonomiske virkninger av eventuelle klimaendringer. 

- De tiltakene vi nå foreslår gjør at Statens pensjonsfond - Utland vil bli blant de ledende fondene internasjonalt på dette området, sier finansministeren.

Klima har vært et viktig tema blant høringsinstansene. Finansminister Kristin Halvorsen sier at det legges opp til å opprette et investeringsprogram for miljø, i tråd med innspillene fra høringen om de etiske retningslinjene. Miljøprogrammet skal rettes mot investeringer som kan forventes å gi klar miljøgevinst, slik som klimavennlig energi, energieffektivisering, karbonfangst og lagring, vannteknologi og håndtering av avfall og forurensning.

Miljørettede investeringer vil kunne gi nyttig kompetansebygging for videreutvikling av investeringsstrategien til fondet. Det forventes at disse delmarkedene vil ha høy vekst i årene som kommer. Regjeringen ønsker å sette av et beløp som virkelig monner, men under hensyn til at det er klare kapasitetsbegrensninger for investeringer i disse markedene.

- Vi legger opp til at det samlede beløpet for miljøprogrammet og et mulig investeringsprogram rettet mot bærekraftig vekst i framvoksende markeder kan bli på omlag 20 milliarder kroner, investert over en femårsperiode. Dette vil være betydelige investeringer, både sett i forhold markedenes størrelse og investeringer i andre sammenliknbare fond internasjonalt, sier finansminister Kristin Halvorsen. Før investeringene kan starte, må imidlertid en rekke forhold utredes nærmere.

Regjeringen tar i tillegg sikte på å initiere en bred utredning som vurderer hvordan klimautfordringene kan påvirke de finansielle markedene og hvordan investorer bør handle ut fra dette.

- På samme måte som Stern-rapporten var et viktig bidrag til forståelsen av klimaendringers betydning for den samlede økonomiske utvikling globalt, vil denne utredningen kunne bidra til å belyse betydningen for finansielle markeder mer spesielt, sier Halvorsen.

Regjeringen vil også be Norges Bank utarbeide flere forventningsdokumenter i eierskapsarbeidet. Et viktig område vil være miljø, og et dokument om selskapers klimastrategier anses særlig relevant. Norges Bank har vektlagt klimaspørsmål i eierskapsarbeidet og har i 2008 deltatt i flere betydningsfulle investorinitiativ.

- Forventningsdokumentene vil klarere uttrykke Norges Banks forventninger til selskapene på dette området, og klima settes på agendaen, sier finansminister Kristin Halvorsen.

 

_____________________

Les også:

Pressemeldinger:

Nett-TV fra pressekonferansen
Lysark fra pressekonferansen

Stortingsmelding nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008
Ot.prp. nr. 58 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.)

Spørsmål og svar

Kronikk i Dagbladet  "Vi vil være en ansvarlig investor" av finansminister Kristin Halvorsen

Svar på brev fra Høyres stortingsgruppe om om organisering og rollefordeling i hovedstyret og representantskapet til Norges Bank