Historisk arkiv

Ordførerforsøkene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Direkte valg av ordfører og endret myndighet for ordfører

Her kan du lese mer om forsøk med direkte valg av ordfører som ble gjennomført ved kommunestyrevalgene i 1999 og 2003.

Forsøk med direkte valg av ordfører ble gjennomført i utvalgte forsøkskommuner ved kommunestyrevalgene i 1999 og 2003. Det er gjennomført en tredje runde med forsøk med direkte valg av ordfører ved kommunestyrevalget i 2007. Forsøket innebærer at det gjøres avvik fra kommunelovens ordning om at ordfører velges indirekte av kommunestyrets medlemmer. Direkte valg innebærer at velgerne selv får anledning til å velge ordfører.

I St.meld. nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati tilrår departementet at det ikke gjøres endringer i kommuneloven som gjør det mulig  med direkte valg av ordfører. Departementet ser på samme tid de pågående forsøkene med utvidet myndighet som viktige for å høste erfaringer som kan brukes når man skal vurdere på hvilke områder det kan være aktuelt å la kommunestyret få anledning til å gi ordføreren mer myndighet enn det kommunestyret kan gjøre i dag.
Les mer

Forsøkskommuner valgperioden 2007-2011

Pressemelding

Maler 

  • Mal for forskrift om direkte valg av ordfører i kommunene for valgperioden 2007-2011 (21.12.06) (bokmål)
    (word-format) (pdf-format)
  • Mal for forskrift om direkte valg av ordfører i kommunene for valgperioden 2007-2011 (08.01.07) (nynorsk)
    (word-format) ( pdf-format)
  • Mal for stemmeseddel ved direkte valg av ordfører som preferansevalg (bokmål)
    (word-format) (pdf-format).

Brev

Lokale forskrifter for forsøk i valgperioden 2007-2011

Lokale forskrifter for forsøk i valgperioden 2003-2007

Publikasjoner/rapporter