Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Finnmark 1/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

27.02.2008

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Finnmark er ute med ny utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en sak om frisk satsing på samdrift i fylket, og Finnmarks nyeste bureisingsbruk i bygda Vestre Jakobselv

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Finnmark er ute med ny utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en sak om frisk satsing på samdrift i fylket, og Finnmarks nyeste bureisingsbruk i bygda Vestre Jakobselv. 

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________ 

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Finnmarks nyeste bureisingsbruk - Solvarden gård og hestesenter

I bygda Vestre Jakobselv 18 km vest for Vadsø, har Hege Johnsen og Hjalmar Harila bygd opp et helt nytt gårdsbruk på tidligere udyrket jord. Etableringen er Finnmarks nyeste ”bureising”, og er muligens en av landets nyeste bureisinger også?

De startet byggingen våren 2006, sauene flyttet inn samme høst og i desember stod bolighuset klart for innflytting. Driftsbygningen er på 760 m2 og består av støpesåle og limtredragere. Det inneholder også oppholdsrom med kjøkken og soveplass til bruk i lammingsperioden. Bygningen er dimensjonert for 460 dyr, og vil med full besetning være det største sauefjøset i Finnmark. Foreløpig er det bare 200 vinterfora sau i fjøset, noe som planlegges økt til 300 neste vinter. Driftsbygningen er prosjektert av Nedzad Zdralovic hos Fylkesmannens landbruksavdeling.


Fra sauefjøset. Foreløpig har de 200 sauene god plass. Sauene går på taller av flis. Foto Cecilie Hansen, Fylkesmannen i Finnmark.

 


Solvarden gård og hestesenter. Bygningene er plassert slik at de nesten ikke synes fra bygda. Til venstre skimtes mønet av stallen, i midten bolighuset og til høyre ser man så vidt taket av den 760 m2 store driftsbygningen. Foto Cecilie Hansen, Fylkesmannen i Finnmark

Hvorfor satse på gårdsbruk?
Hjalmar var i utgangspunktet maskinfører, men hadde lenge ønsket å starte eget gårdbruk. De vurderte en periode å flytte sørover og var nedover for å se på aktuelle bruk, men tilhørigheten til Vadsø og Finnmark vant. Det stod mellom å kjøpe et eksisterende bruk eller å bygge selv, men de kunne ikke finne ledige bruk som var store nok til at de så lønnsomheten i det. Til slutt ble konklusjonen å bygge selv, på et område i Vestre Jakobselv som Hjalmar sammen med jordbrukssjefen befarte allerede for 10-15 år siden.

Etableringen av gården møtte en del motstand lokalt, og saken om feste av arealer fra Statsskog/Finnmarkseiendommen måtte til Statens landbruksforvaltning for endelig avklaring. Men saken har hele tiden hatt full støtte fra kommunal og regional landbruksforvaltning.

Hjalmar roser bøndene i bygda og nabokommunene for støtten og det gode samholdet. Nabo Roger Henninen, som selv er sauebonde, har vært til uvurderlig hjelp i oppstartsfasen. Hjalmar roser også det gode avlsarbeidet og den faglige dyktigheten blant sauebøndene i Varanger. 

Nydyrking
Sommerstid går sauene på utmarksbeite og gamle slåttemarker. De leide i fjor 400 daa, og i år har de 250 daa leid jord, men regner med å få leid 100 daa til. De fester i tillegg 500 daa udyrka mark som med tiden skal dyrkes opp. De regner med å dyrke opp ca 100 daa av dette i år.


Her er noe av de 500 daa som skal dyrkes opp. Arbeidet med rydding og drenering er påbegynt. Området ligger rett bak driftsbygningen.Foto: Cecilie Hansen, Fylkesmannen i Finnmark 

Videre fremtidsplaner
Hege har drevet klesbutikker i 25 år, og jobber fremdeles fullstilling med det. I fremtiden ønsker hun å komme i gang med Inn på Tunet- aktiviteter på gården. I dag har de avtaler med skolen og barnehagen i bygda. Gården har en stall med plass til 6 hester og ridebane, og hestemiljøet er en viktig møteplass for jenter i bygda. Gården har i dag bare 1 stilling, men planen er at dette skal utvides etter hvert som Inn på Tunet -planene blir realisert.

Nesten 71˚ nord, der ingen skulle tro at en belgisk familie kunne bu…

Gamvik Nordre heter eiendommen. Den ligger nordvest på Sørøya i Hammerfest kommune, ca 70 km sør for Nordkapp og 3 200 km fra Antwerpen. Her har familien Smis fra Belgia slått seg ned for å drive jordbruk og økoturisme. 

 

Historie og gårdsfakta
Det er kjent at Gamvik Nordre har vært aktivt i bruk til jordbruk og fiske de siste 150 årene. Høsten 1944 ble alt brent og gården ble bygd opp igjen på russisk rektømmer som havstrømmene førte med seg fra øst. Gamvik Nordre er uten veg vinterstid og levering av produkter til byen (Hammerfest) har ikke vært noen enkel affære. Frem til midten av 60-årene var det både sau og kyr på gården. Det ble produsert fløte som ble fraktet til tettstedet Akkarfjord. Herfra gikk turen med båt til meieriet i Hammerfest. Når meieriet ble lagt ned, ble det slutt med storfeholdet, men sauer ble det flere av. Disse ble slaktet på gården og sendt til Hammerfest for videresalg. På gården er det stort bolighus med leiligheter, driftsbygning for sau, silo og høytørkeanlegg, redskapshus og eget sagbruk. Jorda ble siste gang slått sommeren 1993 og siden den tid har det ikke vært fastboende på bruket. Helt til nå…..

 


Gården Gamvik Nordre på Sørøya i Hammerfest kommune Foto: Bruno Smis

Smis fra Belgia
Familien Smis kommer fra storbyen Antwerpen. De visste at det fantes et liv utenfor byen og de søkte nye utfordringer. Familien ble etter hvert kjent med at gården Gamvik Nordre var til salgs. I 2004 besøkte de Sørøya, traff eier av gården og traff folk i Akkarfjord. De ulike brikkene passet så godt sammen at de like godt kjøpte Gamvik Nordre. De drømte ikke om et lett liv, men et annet liv enn storbylivet. Fra mai 2007 flyttet kona i familien (Annemie Van Lysebettens) på permanent basis til Gamvik Nordre. Mannen, Bruno Smis, pendler nå mellom sitt faste arbeid som prosjektleder i Belgia og Gamvik. Sønnene i familien, Adriaan og Ward, studerer for tiden innen realfag. 


Gamle jorder ved gården som snart skal taes i bruk. Ute i havet sees Kamøya. Foto: Hans Magnus Sætra, Fylkesmannen i Finmark

Veien videre
Siden gårdskjøpet har det vært mye som skal gjøres. Utfordringene tas etappevis. Bolighuset har blitt pusset opp og til sommeren skal store deler av jorda settes i stand igjen, bl.a. ved hjelp av hollendere som søker nye utfordringer. Til høsten kommer de første sauene (90 stk) til gården. Leilighetene skal stå klare til besøkende i 2009.

Fremtidig aktivitet på Gamvik Nordre
Smis satser på et mangfoldig og aktivt gårdsliv i Gamvik. Dette gjelder også for besøkende. Beneluxere (en stor målgruppe) vil få tilbud om å delta i gårdsarbeidet, det vil bli lagt til rette for utflukter til fots, til hest, eller kanskje til havs for å kikke på det rike fuglelivet i området. I tillegg vil det bli lokket med hvite sandstrender i Finvika og badstue med Nordishavet som nærmeste nabo. 

Kontaktinformasjon
Familien Smis har egen hjemmeside på internett. Foreløpig er denne på flamsk, men om en liten måned skal den være på engelsk og tysk. I løpet av et par måneder blir den også å finne på norsk.  

Kontakt Bruno Smis på e-post (engelsk, fransk eller flamsk):bruno.smis@gamvik-nordre.be

Tar med hestefolket på studietur

Fylkesmannen i Finnmark har i 2006 og 2007 gjennomført prosjektet ”Hest som næring i Finnmark”. Prosjektet har hatt som formål å legge til rette for næringsutøvelse innen hestesektoren ved å motivere eksisterende og fremtidige yrkesutøvere i hestenæringen, synliggjøre hestenæringen, styrke utøvernes bevissthet om næringens betydning og styrke kompetansen blant næringsutøverne.

Prosjektet nærmer seg slutten og siste aktivitet i prosjektet er en studietur 21-22 april 2008. Studieturen går blant annet til Hønefoss-området dag 1 og Indre Østfold dag 2. Vi skal blant besøkte ”Team Buller`n”, Hønefoss og Ringerrike Ridesenter, Tomb Jordbruksskole, JJ Horses og Momarken Travbane. Deltakerne skal høste erfaringer, hente inspirasjon og lære mer av andre hestenæringsaktører som holder på med rideskole, rideleir, avl, trening av hester, Inn på Tunet m.m. De som skal delta på studieturen må ha vært med på en eller flere av fagsamlingene som har vært arrangert i prosjektperioden. 

  


Fra kurset ”Bruk av hest i skole- og helsesammenheng”, Kirkenes april -07. Foto: Tone R. Aandahl, Fylkesmannen i Finnmark

Frisk satsing i Alta - Jorra Samdrift

De tre melkebøndene Tor Børstad, Hans Kristian Kjeldsberg og Ole Tangen i Alta har satset friskt mot fremtiden. De har 18. februar 2008 tatt i bruk sitt nye fjøs på 1502 m2, med 91 liggebåser og plass til 68 ungdyr. Driftsbygningen er den største i Finnmark. Samdriften har til 450 000 liter i melkekvote og robotmelkesystem. Sluttprisen blir på ca 9 millioner, og bygningen er prosjektert av FMLA Finnmark.


Jorra Samdrift i Alta. Bildet er tatt under montering av limtrekonstruksjon. Foto: Nedzad Zdralovic

Samarbeid med Russland 

”Prosjekt Vladikavkaz 2007”
I 2006 fikk Fylkesmannen i Finnmark en henvendelse fra Landbruksministeren i Nord Ossetia - Alanija om faglig bistand til prosjektering og rådgiving av uisolert løsdriftsfjøs til melkeproduksjon.  I 2007 leverte vi vår del av hovedprosjektet til bonden og entreprenøren som skal sette opp bygningen. På grunn av langsaksbehandlingstid hos banken angående lånesøknaden, så ble utbygging av hovedbygg til melkekyr ble utsatt til vår/sommer 2008. I stedet ble det bygd ungdyrhus som skal brukes til samtlige dyr denne vinteren. Når fjøset til melkekyrne blir ferdig, skal dette bygget brukes kun til ungdyr.


”Vladikavkaz”. Mesteparten av næring hentes fra beite. Foto: Nedzad Zdralovic

”Svineprosjekt i Nikkel 2004-2007”
Gjennom samarbeidet mellom Sør-Varanger kommune og Pecenga kommune på russisk side har Fylkesmannen i Finnmark ved landbruksavdelingen fått en henvendelse om faglig bistand til ny oppstart av griseproduksjon i den nedlagte grisefarmen i Nikkel. Vår bistand gikk fra prosjektering, markedsundersøkelse, driftsopplæring og kontrahering av nødvendig utstyr.

Dagens produksjon er hovedsakelig slaktegrisproduksjon med slakteri og videreforedling i de gamle lokalene som er nedslitte etter lite investeringer som følge av en dårlig utvikling i griseproduksjonen. Høye priser på kraftfôr og lave priser på svinekjøtt er en medvirkende årsak. Omsetningen er lokal og målsetningen er å øke produksjonen. Inntjening skal brukes til ombygging og modernisering av den eksisterende byggmasse i samsvar med planer som Fylkesmannen i Finnmark har utarbeidet. 

Prosjekt ”Komunarka”, Moskva 2007
Entreprenøren A.K. Storf her sendt etterspørsel til FMLA om prosjekteringsbistand til prosjekt ”Komunarka”.

Det handler om prosjektering av uisolerte driftsbygning til 2300 melkekyr (med 50 prosent påsett) i Moskva. Bygningsmassen er på ca 40 000m2.

Forprosjekteringsarbeid er levert av israelsk firma. Vi har levert statiske beregninger av limtrekonstruksjon med innhenting av priser på limtre leveranse til Moskva.

 
”Komunarka”. Eksisterende driftsbygninger skal rives og det skal bygges nytt fjøs med plass til 2300 melkekyr med 50  prosent  påsett.   Foto: Nedzad Zdralovic.