Fylkesnytt fra Finnmark 1/2014

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt.

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om Reindriftsforvaltningen som fra 1.1.2014 er en del av Fylkesmannens ansvarsområde.

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om Reindriftsforvaltningen som fra 1.1.2014 er en del av Fylkesmannens ansvarsområde. 

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Reindriftsforvaltningen - nå en del av Fylkesmannens ansvarsområde

Fra 1. januar 2014 er den regionale reindriftsforvaltningen overført til Fylkesmannen. Områdestyrene er avviklet og deres myndighet er overtatt av Fylkesmannen. 

Reindrift i Finnmark
Reindrift i Finnmark (Foto: June Breistein)

I Finnmark opprettholdes områdekontorene i Kautokeino og Karasjok, med få praktiske endringer for de ansatte. De strukturelle endringene skjer på Statens hus i Vadsø, hvor det opprettes en ny avdeling på embetet, Fylkesmannens reindriftsavdeling. Områdekontorene i Kautokeino og Karasjok vil bli betegnet som seksjoner under denne avdelingen. Hovedbegrunnelsen for at man har valgt denne modellen er at reindriftsforvaltningen i Finnmark er forholdsvis stor, sammenliknet med andre fylker hvor reindriften er representert. 

Den felles målsetningen er at vi ønsker å styrke forvaltningen av reindrifta i Finnmark. Samtidig er det forventninger om at det blir mindre byråkrati og mer samordning, når landbruk, miljøvern og reindrift samles under Fylkesmannen. Selv om områdekontorene består, og den fysiske avstanden er stor, håper vi de ansatte ved kontorene vil dra nytte av det tverrsektorielle fagmiljøet. 

Båtfrakt-lasting
Båtfrakt-lasting (Foto: Reindriftsforvaltningen)

Overføringen av reindriftsmyndigheten til Fylkesmannen har vært drøftet siden 2001, men først i St. Meld. 9 (2011- 2012) kom Regjeringen med forslag til endring av reindriftsforvaltninga. 

"Hensikten med endringene er å forenkle og effektivisere forvaltningen av reindrift, og å få en bedre samordning av regional forvaltning gjennom fylkesmannsembetet. Det er også ønskelig å redusere bruken av kollegiale organ. Dette er i tråd med mål for offentlig forvaltning i Norge, jf. St.meld. nr. 19 (2008–2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap.

Forlaget til endringen av reindriftsloven ble lagt frem i Prop. 89 L (2012- 2013) som ble vedtatt i Stortinget 27. mai 2013. Virkningsdato ble satt til 1. januar 2014. Den hovedsaklige endringen i reindriftsloven er at ordet ”områdestyre” er byttet ut med ”Fylkesmannen”.

Reintelling.
Reintelling. (Foto: Reindriftsforvaltningen)
 

Utvalgt kulturlandskap skaper engasjement i Porsanger

Goarahat og Sandvikhalvøya på totalt 22 km2 ble utnevnt til utvalgt kulturlandskap i jordbruket i 2012. Området har antakelig vært bebodd i 10 000 år, og består i dag av 250 eiendommer med over 300 eiere. Mange av disse bor ikke i området. Som ellers i Finnmark er det Finnmarkseiendommen som er desidert største grunneier. 

Anopseth i Porsanger i høstskrud
Anopseth i Porsanger i høstskrud (Foto: Helen Johannesen)

Området har flere aktive bønder med melke- og kjøttproduksjon. Det er et viktig beiteområde for sau og har et aktivt og engasjert lokalmiljø. Vi finner ett rikt og særegent biologisk mangfold. Særlig gir dolomitten og klimatiske forhold grunnlaget for flere sjeldne og kravfulle arter og naturtyper. Goarahat og Sandvikhalvøya har vært et attraktivt bosettingsområde i hele perioden det har bodd folk i Finnmark. Her finnes en rekke spor etter boplasser og tilknyttede aktiviteter fra alle perioder fra og med eldre steinalder og fram til i dag. Området er særdeles rikt på arkeologiske kulturminner. Det er registrert til sammen 175 arkeologiske kulturminner. 

Kalven i sentrum.
Kalven i sentrum. (Foto: Arne Johansson)

Siden oppstart i 2012 har det vært kontinuerlig aktivitet mellom kommunen, lokal gruppe og regional styringsgruppe, i tillegg har det vært arrangert tre folkemøter. Stort engasjement og lokalkunnskap sammen med fagkunnskapen i den regionale styringsgruppa har gitt grunnlaget for forvaltningsplanen. Denne ble sendt ut til høring rett før jul. Forvaltningsplanen er et verktøy for å sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning av området. Gjennom planen skal verdier ivaretas og utvikles gjennom forutsigbar drift, skjøtsel og vedlikehold. 

Det siste folkemøte viser at det også er motstridende interesser for området. Frykt for vern og manglende råderett over eget område er noe av dette. Det har i ettertid vært flere avisinnlegg både for og mot planen. Området er i dag regulert som LNF-område, dette gir i seg selv visse restriksjoner for hva området kan brukes til. Den 10. desember 2013 skriver landbruksdirektør Torhild Gjølme et avisinnlegg i Ságat og Finnmark Dagblad. Gjølme påpeker den status kommunen i sitt planarbeid har gitt området. Goarahat og Sandvikhalvøya som utvalgt kulturlandskap i jordbruket vil ikke automatisk endre områdets planstatus. Kommuneplanens arealdel for Porsanger er i dag under arbeid. Hvilken status det utvalgte området vil få i planen vil avhenge av politikerne. Eventuelt ytterligere restriksjoner enn de som ligger i området i dag i form av Kulturminneloven, Naturmangfoldloven etc. er det i stor grad opp til kommunens politikere å bestemme. 

Ledelsen på landbruksavdelingen skal i slutten av måneden informere formannskapet i Porsanger kommune om betydningen av Goarahat og Sandvikhalvøya som utvalgt kulturlandskapet i jordbruket. Mye av det videre arbeidet i området vil avhenge av beslutningen politikerne tar om forvaltningsplanen. 

Anopseth med Nissenbrakke fra gjenreisingstida
Anopseth med Nissenbrakke fra gjenreisingstida (Foto: Helen Johannesen)

 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug kommer på “Finnmarkssamlingen” i Karasjok 

Finnmark er et fylke med store avstander og små fagmiljø i landbruket. Derfor forsøker man å samordne flere møter slik at det blir minst mulig reising for deltakerne. I Karasjok 24. - 25. februar arrangerer Fylkesmannens landbruksavdeling i samarbeid med Felleskjøpet, Nortura, og Landbrukets HMS-tjeneste Finnmarkssamlingen 2014. Som tidligere år er det forventet at mange bønder kommer til å delta her. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug kommer også på samlinga i forbindelse med sitt Finnmarksbesøk, og deltar på åpningen av dag to, den 25. februar. 

Psykisk helse i landbruket er et av hovedtemaene på samlinga i år. Hvert år rammes næringa av dyretragedier som følge av psykisk sykdom hos dyreeier. Hvordan skal vi øke fokuset på dette problemet? Dette er en stor utfordring fordi det knytter seg skam og fortielse til disse spørsmålene. Landbrukets HMS-tjeneste og bonde Karstein Bergset fra Rendalen setter psykisk helse på dagsordenen i Karasjok. Et annet tema er muligheter for Finnmarkslandbruket der bønder og matprodusenter deler sine betraktinger på framtidas landbruk. 

Vi regner med godt oppmøte og stort engasjement i Karasjok i februar.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug kommer på “Finnmarkssamlingen” i Karasjok. (Foto: Torbjørn Tandberg)

  

Nordnorsk mat og reiseliv til Grüne Woche i Berlin

Kremen av nordnorsk reiseliv, matprodusenter, kokker og kokkelærlinger reiser til Berlin i januar for å promotere Norge og Nord-Norge som et attraktivt reisemål. Sammen skal de vise alt det flotte vi har å by på av mat og opplevelser. Prosjektledelsen for den Nord-Norske deltakelsen i Grüne Woche 2014 er hos Fylkesmannen i Finnmark.

På årets messe i Berlin stiller Finnmark med tre matprodusenter, fire kokker og en reiselivsaktør, i tillegg til to tilretteleggere fra Fylkesmannen.  

 

Grüne Woche arrangeres for 79. gang i Berlin 16.–26. januar 2014. Grüne Woche er en av verdens største forbrukermesser for mat og landbruk med ca 400 000 besøkende.  Norge deltar for 27. gang i 2014, og det er Landbruks- og matdepartementet som står bak prosjektet, i nært samarbeid med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Landbruk og mat er sentrale temaer på messen, og målet er å gjøre norsk mat og matkultur, og reiseliv enda bedre kjent for det tyske markedet. I 2014 ønsker LMD å vise at Norge har verdens mest naturbaserte reiseliv, som presenterer spennende opplevelsesveger, kultur, norske råvarer og produkter av høy kvalitet. Regioner som i år valgt ut til å representere Norge, er Nord-Norge, Fjord-Norge og Trøndelag.

Smaksprøver på Nord-Norsk mat som skal serveres i Berlin
Smaksprøver på Nord-Norsk mat som skal serveres i Berlin (Foto: Åse Vøllestad)