Fylkesnytt fra Finnmark 3/2014

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt.

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om landbruksstrategier for Finnmark.

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om landbruksstrategier for Finnmark.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Landbruksstrategier for Finnmark – si din mening!

Finnmark fylkeskommune har sendt ut Landbruksstrategier for Finnmark 2015 – 2020 på høring. Dette er det første politiske dokumentet som gir helhetlige strategier for fremtidig utvikling av jordbruk, skogbruk, reindrift og bygdenæringer i Finnmark. Fylkeskommunen ønsker at strategien skal bidra til å utvikle og fremme en landbrukspolitikk som ivaretar mulighetene og svarer på utfordringene i landbruket i fylket.

Fortørking bygg,
Fortørking bygg, (Foto: Arne Johansson)

Visjonen for landbruket er som følger: “Med våre arktiske fortrinn blir landbruket ei næring for framtida”. I tillegg er det formulert en visjon for hver av næringene jordbruk, skogbruk, reindrift og bygdenæringer. I dokumentet beskrives utfordringer og muligheter i de 4 landbruksnæringene, og det er foreslått strategier for å skape positiv utvikling.

For jordbruket sin del er omdisponering av jordbruksareal i pressområder, rekruttering, modernisering av driftsbygninger, spredt fagmiljø og tap av sau til rovvilt oppgitt som de største utfordringene. Også i reindrifta er tap av dyr til rovvilt en hovedutfordring, og i tillegg kommer tap av beitearealer og tilpasning av reintallet.

Cowboy.
Cowboy. (Foto: Arne Johansson)

I alle de 4 landbruksnæringene er det potensial for vekst, både i primærproduksjonen og videreforedling av råvarer, både i større og mindre skala. Frist for å si sin mening eller komme med innspill er nyttårsaften.

Kontaktperson: Landbruksdirektør Torhild Gjølme, tlf 78 95 05 94. 

Blid ku.
Blid ku. (Foto: Arne Johansson)

 

Trainee i landbruket – en modell for framtidige generasjonsskifter?

Finnmark har gjennomført et tre-årig prosjekt der målet var å prøve ut ei ordning med trainee i landbruket kombinert med nettbasert undervisning fram til agronomeksamen.

Bakgrunnen for prosjektet var den store nedgangen blant melkeprodusentene i Finnmark. Mange melkebruk har blitt lagt ned når den eldre generasjonen avvikler. Hvordan få til vellykkede generasjonsskifter der ungdommen fører videre drifta?

Et pilotprosjekt for utvikling og utprøving av trainee i landbruket kombinert med nettbasert agronomutdanning ble satt i gang. 5 gårdsbruk/bedrifter med melkeproduksjon har deltatt i prosjektet som har gått over 3 år. Gårdbrukerne har vært mentorer for egne barn som har vært trainee. I tillegg har det vært benyttet eksterne mentorer.

Noen av deltakerne i traineeprosjektet i Finnmark,
Familien Søfting fra Skallelv var en av deltakerne i traineeprosjektetet i Finnmark. (Foto: Åse Vøllestad)

Dette har vært et brukerstyrt prosjekt der deltakerne har bestemt over egne aktiviteter i forhold til traineens opplæringsbehov. 

Prosjektet må sies å ha nådd sitt mål om å prøve ut ordningen. Det er gjort gode erfaringer som man kan bygge på i en eventuell ny trainee-periode. Resultat i løpet av prosjektperioden er at to bedrifter har gjennomført generasjonsskifte, den tredje står for tur, og de to siste inngår i kompaniskap i bedriften. Vi har sett konkrete utviklingsresultater hos samtlige deltakere.

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og deltakende bedrifter. I tillegg har Fylkesmannen i Finnmark vært inne med Bygdeutviklingsmidler og midler til prosjektledelse. Finnmark fylkeskommune har finansiert størstedelen av den nettbaserte agronomundervisningen.

Nordlandsforskning har laget en rapport om Traineeprosjektet. Den konkluderer med at prosjektet har nådd sitt mål om å prøve ut ordningen med trainee i landbruket. De kommer også med anbefalinger ved en eventuell fortsettelse.  

Kontaktperson: Åse Vøllestad, tlf 78 95 05 72.

 

Nord-Norge for fjerde gang til Grüne Woche i Berlin

16. januar stiller de nord-norske fylkene med felles stand på matmessa Grüne Woche i Berlin. Dette er fjerde gangen landsdelen stiller med lokalmatprodusenter og kokker som skal gi en smak av Nord-Norge til Europa. 

Nord-Norsk mat som vil bli servert i Berlin,
Nord-Norsk mat som vil bli servert i Berlin, (Foto: Christer Hurthi Karlsen)

Som tidligere har vi fire fokusområder som vi mener beskriver Nord-Norge bra når det gjelder opplevelser:

  • Naturfenomener og lyset
  • Det samiske
  • Det arktiske
  • Kyst og kystkultur

I tillegg vil vi fremheve fugleturisme, havfiske og hundekjøring - aktiviteter som er blitt veldig populære i Europa, og lokker stadig flere turister nordover. 

Nye produkter er i år kongekrabbe, kveite og økologisk laks. Ellers er selvsagt populære produkter som reker, reinkjøtt, skrei, multer, geitoster, flere typer sirup, pesto og marmelade med.

Fylkesmannen i Finnmark har prosjektledelsen.

Kontaktperson: Christer Hurthi Karlsen, tlf 78 95 05 74.

 

Ut på vidda – næringsutvikling og folkehelse

Siden 2002 har gårdbrukere kunnet tilby velferdstjenester med gården som arena gjennom Inn på tunet-ordningen. Ut på vidda er et pilotprosjekt som legger grunnlaget for en Inn på tunet-inspirert ordning for reineiere, med basis i reindriftas kultur og særegenhet. 

 

Ut på vidda for skoleelever

Høsten 2014 har det vært utprøvd et samarbeid mellom reineiere og det offentlige på læringsområdet og på helse- og omsorgssektoren. I Tana og i Nesseby kommuner fikk ungdomsskoleelever en dag ute i allmennfaglig regi, med utgangspunkt i reindriftas aktiviteter. I samisk reindrift har man tradisjonelt brukt hele reinen. Det å lære hva delene av reinen som ikke blir til mat kan brukes til, gir nye generasjoner kunnskap om ressursutnyttelse. Flåing av skanker (reinføtter) og reinhoder sto på programmet. Etter de første innvendingene dempet skepsisen seg og elvene fikk til det å flå med kniv. Samtlige svarte at de ikke hadde trodd de kunne gjøre dette på forhånd, og de opplevde mestring.

Jenny Charlotte Larsen Ut på vidda-aktivitet læring - flåing av reinføtter til skaller
Jenny Charlotte Larsen Ut på vidda-aktivitet læring - flåing av reinføtter til skaller. (Foto: Fylkesmannen i Finnmark)

Mange unge i dag opplever at de ikke mestrer hverdagen, og hver femte sykefraværsdag skyldes psykiske plager. Folkehelseperspektivet står derfor sentralt i et Ut på vidda-tilbud.

Konsentrerte elever lærer å flå reinføtter Ut på vidda pilotprosjekt.
Konsentrerte elever lærer å flå reinføtter Ut på vidda pilotprosjekt. (Foto: Fylkesmannen i Finnmark)

En av skolene som har vært med i pilotprosjektet viderefører undervisning med bruk av natur og samiske reindriftsaktiviteter etter jul. Den andre tilbyderen i læringsdelen av prosjektet er i gang med å planlegge egen bedrift. Hun håper å gi tilrettelagte velferdstjenester med utgangspunkt i reindrifta.

Også helse- og omsorgssektoren har vært Ut på vidda-aktører. Eldre, hjemmeboende demente i Karasjok kommune fikk tilbud om å være en dag ute og gjøre lette aktiviteter knyttet til reindrifta. Vi ser at det er viktig å jobbe videre med kommunene i forhold til deres rolle i et Ut på vidda-tilbud.

Prosjektet er en videreføring av arbeidet som ble gjort av arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) under reindriftsavtaleforhandlingene 2012. Totalt budsjett for prosjektet har vært 450 000 kr. Innenfor dette har det blitt utført to piloter, ett innenfor omsorg og ett innenfor læring. 

Kontaktperson: Underdirektør Karianne Holm-Varsi tlf 78 95 05 70. 

 

Rapporten fra Tredriverprosjektet i Sør-Varanger lagt fram

Skogen i Pasvik gir muligheter for verdiskaping. Prosjektet har fått fram nye aktører og etableringer basert på skogressursen i dalen. 

Tidligere i høst ble rapporten fra prosjektet lagt fram for styringsgruppa.  Møtet markerte slutten og oppsummering av forprosjekt - Tredriver i Sør-Varanger, som har vært i virksomhet i perioden 1. mars til 1. juli. Finnmark treforum hadde engasjert Kirkenes næringshage til å gjennomføre en kartlegging av skogbruk og trenæring i kommunen, og utredet muligheter for økt verdiskaping basert på en økende skogressurs. 

Skogsdrift i Pasvik
Skogsdrift i Pasvik. (Foto: Kenneth Løvberg)
Forrige leder i Finnmark, Erik Malterud mottar Tredriver rapporten av Ellen Wickstrand i Kirkenes næringshage,
Forrige leder i Finnmark, Erik Malterud mottar Tredriverrapporten av Ellen Wickstrand i Kirkenes næringshage, (Foto: Tor Håvard Sund)

Rapporten konkluderer med at det er grunnlag for økt produksjon av skog og treprodukter fra Pasvik, særlig spesialprodukter som utnytter den høye kjernevedandelen finnmarksskogen har.  Prosjektet har kartlagt og gjennomført intervjuer av alle aktører i næringa i dag, og nye som vurderer å starte opp. Både produsenter og selgere av skog og treprodukter har tro på vekst i skogbasert næring i kommunen. I prosessen har det blitt avdekket minst 5 ulike aktører/miljøer som enten har startet med treproduksjon eller er i planleggingsfasen. 

Finnmark treforum vil nå søke støtte til å gjennomføre tilsvarende kartlegging og motivasjonsarbeid i resten av fylket. Hovedprosjektet er tenkt utført i løpet av 2015 og vil ta for seg næringa i de øvrige barskogkommunene. 

Finnmark treforum er et skognæringsforum som arbeider for å øke verdiskapinga fra skogbruk og trebasert virksomhet i fylket. Det ble stiftet i 2008 som et resultat av “Melding om kystskogbruket” som kom samme år.   

Kontaktperson: Leder i Finnmark treforum, Ola Losvar tlf 906 65 267 eller
Fylkesskogmester Helge Molvig, tlf 78 95 05 82.