Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Finnmark 1/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om Nord-Norges skogsmannsforbund som feirer 100 år, 14.-16. august, i Pasvik.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.  

Nord-Norges skogsmannsforbund feirer 100 år 14.-16. august i Pasvik

Nord-Norges skogsmannsforbunds logo

I 1912 ble Nord-Norges skogsmannsforbund etablert i Harstad. Det var behov for et faglig og sosialt møtested for skogfunksjonærer i landsdelen. I 2012 markerer forbundet 100 år med et jubileumsårsmøte i Finnmark. 14.-16. august inviteres skog- og utmarksfolk fra de tre nordligste fylkene, til samling i Pasvik i Øst-Finnmark.

Forbundet samler alle med skogutdanning i Nord-Norge til faglig og sosial utvikling hvert tredje år. Arrangementet går på rundgang mellom de Nord-Norske fylkene. I Pasvik i august vil det bli et variert og aktuelt program, blant annet vil Institutt for skog og landskap legge fram resultatet fra landsskogtakseringa i Finnmark. Vårt nordligste fylke er da innlemmet i nasjonal skogstatistikk og skog-Norge samlet. Andre tema blir blant annet tynningsdrift, bioenergi og frøforsyningsutfordringer i nord.  

Det blir også et historisk tilbakeblikk under jubiléet. Tidligere fylkesskogsjef i Nordland, Ørnulf Kibsgaard er engasjert til å skrive ei bok om forbundets historie. Boka vil bli presentert på årsmøtet. I tillegg vil lokalhistoriker Steinar Wikan ta for seg skogens betydning for folk og kultur i Pasvikdalen, før og nå.    

Skogsdrift i Pasvik

Skogsdrift i Pasvik (Foto: Fylkesmannen i Finnmark)

Tømmerdrift i Pasvik

Tømmerdrift i Pasvik (Foto: Kenneth Løvberg)

Kontaktperson: Leder i NNSF Helge Molvig, tlf 78 95 05 82.
  

Brekk diskuterte landbrukets framtid i Finnmark

Et 60-talls personer møtte opp på Rica i Karasjok 21. februar for å høre landbruks- og matminister Lars Peder Brekk legge fram den nye meldinga om landbruk og mat; Velkommen til bords. Hovedbudskapet til ministeren var å se vår landbruks- og matproduksjon i lys av det globale bakteppet med klimaendringene som viktig faktor.

Norsk matproduksjon skal øke i takt med befolkningsøkningen og maten må produseres der ressursgrunnlaget, jorda, er. Derfor er viktig å legge til rette for det grovfôrbaserte landbruket i Finnmark. Den nye meldinga har en tydeligere distriktsprofil, fremmer en forsterka regionalisering og en mer målretta områdeinnsats. I sum: økt regionalt handlingsrom.

Eksklusivt arktisk landbruk
Brekk understreket at Finnmark ikke er alene om å ha et presset landbruk, men at arktisk landbruk også er i ytterkanten av det mulige. Det koster å drive arktisk landbruk, men så blir kvaliteten og smaken også der etter – særegen. Ordføreren i Karasjok, Anne Toril Eriksen Balto tok også til orde for kortreist mat og foreslo blant annet å introdusere reinkjøtt i skolekjøkkenet.

Nedgangen i antall gårdsbruk, rovdyr utfordringer, overføring av områdestyrets oppgaver innen reindrifta og tilpassing av reintallet i deler av Finnmark var naturlig nok tema fra mange av debattantene i salen.

Løsninger i fellesskap
Brekk holdt fram at det er viktig med en god dialog mellom næringene og forvaltningen for å finne gode løsninger innenfor alle disse områdene. Innenfor landbruket er det viktig å jobbe systematisk med rekruttering.

Bestanden av rovdyr er for høye på landsbasis, og Brekk støttet forslag om et mer fleksibelt system for å bidra til bedre fellingsresultater. Statsråden understreket at Landbruks- og matdepartementet følger opp beitenæringene overfor Miljøverndepartementet hver eneste dag.

Oversiktlig reindriftsforvaltning
Overføringen av områdestyrets oppgaver til Fylkesmannen mener Brekk er et nødvendig tiltak for å sikre at forvaltninga blir klar og oversiktlig. Muligheten for innsigelse vil fortsatt ligge der. Han mener ikke at denne endringen vil bety en oppsplitting som fører til ulik behandling – tvert imot.

Etterlyste initiativ
Reindrifta ytret bekymring for drastiske kutt i antall rein. Brekk fikk likevel støtte for at reintallet er for høyt i kjerneområdene. Han tok til orde for å finne gode løsninger i fellesskap og komme fram til en økologisk bærekraftig produksjon og mer fungerende markedsordninger. Brekk etterlyste også noe mer initiativ fra næringa selv, blant annet når det gjelder markedsarbeid for reinkjøtt.

Det var stort oppmøte på folkemøtet i Karasjok

Stort oppmøte på folkemøtet i Karasjok. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Kortversjonen av landbruks- og matmeldinga
Stortingsmeldinga og landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords er på 300 sider. De viktigste elementene er imidlertid presentert gjennom en serie pressemeldinger under Landbruks- og matdepartementet på www.regjeringen.no.

Her finner du direkte lenker til noen av pressemeldingene:

Kontaktperson: Landbruksdirektør Torhild Gjølme, tlf 78 95 05 94.
  

Her blir det liv - invitasjon til studietur av fjøsløsninger

Fylkesmannen i Finnmark og Innovasjon Norge Finnmark inviterer melkeprodusenter med på en fagtur der ombyggingsløsninger er tema. Det ble arrangert en lignende studietur i november 2011, og interessen må kunne betegnes som formidabel. 20 % av alle melkebrukene i Finnmark deltok. Nå er det nye sjanser for de som ikke hadde anledning i høst. 17. - 19. april gjentar vi turen i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving i Sør-Trøndelag.

Stort behov
Mange eiere av melkebruk må de neste årene gjøre utfordrende valg i forhold til framtida. Driftsbygningene fra 1980-tallet må det gjøres noe med for framtidig melkeproduksjon. For å se og høre om ulike løsninger er det interessant å reise til Sør-Trøndelag. Der er det mange eksempler på om- og utbygginger av eksisterende driftsbygninger. Her er det mange innspill å få og det er alltid noe å lære.

Kontaktperson: Fylkesagronom Hans Magnus Sætra, tlf 78 95 05 90.

Låven på Tana videregående skole

Låven på Tana videregående skole (Foto: Fylkesmannen i Finnmark)


Tøffe bønder treffes

29. februar – 1. mars treffes 90 Finnmarksbønder i Karasjok for å diskutere framtida for landbruket i fylket. Det er Nortura, Felleskjøpet og Fylkesmannens landbruksavdeling som inviterer til seminaret Framtid for Finnmarksbønder.”

Ta deg tid til å komme og bli inspirert av andre som har tro på at landbruk er noe å satse på videre. Ta med hjertevennen for å få inspirasjon til fremtidig samarbeid med oss. Vi gir deg god mat, gode samtaler, ideer og lærdom.” Med denne invitasjonen ønsket vi at gårdbrukeren tok med seg kone, mann, samboer eller avløseren for å treffe andre bønder. Responsen er stor og 90 Finnmarksbønder er nå påmeldte til samlingen. Det vitner om at det finnes optimisme i næringa tross for mange nedleggelser de siste åra.

Det var Nortura og Felleskjøpet som kom med ideen om å lage en treffplass for landbruket i forkant av deres medlemsmøter. Landbruksavdelingen tente på ideen og innledet et samarbeid for å gjennomføre denne samlingen. ”Nå har vi i fellskskap laget et program som henvender seg til tøffe og aktive bønder. Dagene vil innholde forelesninger med temaer som; livet som bonde, fremtidsrettet storfeproduksjon, en fremtid uten bønder i Finnmark? Mitt liv som kreativ bonde, utvikling og lokal mobilisering i bygdene og Finnmarksbonden opp og frem. Vi håper på mange gode samtaler mellom bøndene, og at de tar med seg ideer hjem for å utvikle gården videre. Kanskje kan dette bli en fast møteplass for bøndene i Finnmark?” – sier Stina Nordbak, rådgiver FMLA og koordinator for samlingen Fremtid for Finnmarksbønder.

Vinternatt i Alta

Vinternatt i Alta (Foto: Helga Raudsandmoen)

Reingjerdekonvensjonen mellom Finland og Norge under revisjon

Finnmark har en 715 km lang riksgrense mot Finland. Langs denne grensa drives det reindrift på både norsk og finsk side. Allerede i 1935 ble det undertegnet en grensegjerdekonvensjon som omhandlet forholdsregler mot at rein fra det ene riket skulle komme over grensen til det andre. Konvensjonen ble sist revidert i 1981, og det er denne konvensjonen som gjelder i dag.

Det er i dag oppført reingjerde langs hele grensestrekningen, unntatt strekningen Angeli – Polmak. I løpet av konvensjonens funksjonstid har det vært en del utfordringer knyttet til at norsk rein trekker over grensen, og forårsaker skade på eiendom i Finland. Fylkesmannen i Finnmark har de siste 4 årene årlig mottatt krav om erstatning fremmet av finske grunneiere. Kravene gjelder skade forårsaket av norsk rein på privat eiendom i Finland, hovedsakelig langs Tanavassdraget.

Konvensjonen er nå klar for revisjon. For å gjennomføre dette arbeider er det satt ned et forhandlingsutvalg bestående av representanter fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), Utenriksdepartementet, Øst-Finnmark Politidistrikt, Reindriftsforvaltningen, Norske Reindriftssamers landsforbund og Fylkesmannen i Finnmark.

Rein på innmark

Rein på innmark (Foto: Fylkesmannen i Finnmark)

Landbruks- og matdepartementet er ansvarlig departement for forhandlingene fra norsk side, og fra finsk side er det Jord- og skogbruksministeriet som deltar.

Den norske forhandlingsdelegasjonen skal gjennomføre forhandlinger med det finske forhandlingsutvalget. Tema for forhandlingene er ny konvensjon mellom landene, og vurdering av om det bør bygges reingjerder evt. iverksettes andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen. Regjeringen har fastsatt et mandat for arbeidet.

Forhandlingene skal være sluttført innen 31. august 2012.

Kontaktperson: Fylkesjordsjef Karianne Holm-Varsi, tlf 78 95 05 70.