Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Finnmark 2/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven tar blant annet for seg arbeidet med en ny jordvernstrategi for fylket.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven tar blant annet for seg arbeidet med en ny jordvernstrategi for fylket.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

 

”Jorda i Finnmark - verdt å ta vare på”

Jordvernstrategi for Finnmark er ute på høring
Jordbruksarealer er en knapp ressurs i Finnmark. Av fylkets totale areal disponerer landbruksnæringen 0,2 prosent i form av dyrka jord og innmarksbeite. I tillegg til kan 1,2 prosent av arealet regnes som dyrkbar jord.

Fylkeslandbruksstyret og Fylkesmannen i Finnmark ønsker landbruksproduksjon på mest mulig av fylkets jordbruksareal. Vi vil at kommunene skal praktisere jordvern i den kommunale planleggingen, og at de skal arbeide for å legge til rette for bruk av både produktive, brakklagte og gjengrodde arealer til landbruksproduksjon. Det er et mål å redusere omdisponering av landbruksareal til andre samfunnsinteresser.

Fylkesmannens landbruksavdeling ønsker gjennom veiledningsheftet ”Jorda i Finnmark, verdt å ta vare på” å fokusere på kommunenes generelle ansvar for å ivareta jordbruksareal gjennom god arealforvaltning. Veiledningsheftet har en regional profil og viser fylkets hovedutfordringer innen bruk av jordresurssene. Heftet skal også klargjøre hvilke forventninger Fylkesmannen har til kommunene og andre arealforvalter. 

Hovedmålet i strategien er formulert slik:
”Ta vare på jord, skog og kulturlandskap som grunnlag for et miljørettet, lønnsomt, produktivt og nyskapende landbruk i Finnmark.”

Hovedutfordringene i forhold til å ta vare på jordressursene er:

  • Samfunns- og næringsutvikling
  • By - og tettstedsnær boligutvikling
  • Spredt boligutbygging
  • Jordressurser som ligger brakk, og arealer til nydyrkning
  • Omdisponering av landbrukseiendommer til fritidsformål

I dokumentet fremkommer en nærmere beskrivelse av utfordringene, samt mål for arealforvaltingen, og forslag til tiltak.

Fylkesmannen ønsker tett og god dialog med kommunene og håper at veiledningsheftet vil være klargjørende for kommunene innen forvaltingen av jordressursene.

Høringen består av to dokumenter, et veiledningshefte og et plandokument.

Høringsfrist er 23. oktober 2009.
 
Bare 0,2 % av arealet i Finnmark er dyrka jord, noe som stiller krav til god arealforvaltning. Foto: FMLA
Bare 0,2 prosent av arealet i Finnmark er dyrka jord, noe som stiller krav til god arealforvaltning.
Foto: Fylkesmannens landbruksavdeling i Finnmark.

 

Gjengrodd landskap åpnes ved utsiktsrydding

Som i resten av landet preges også Finnmark av stadig tettere vegetasjon langs veger og i kulturlandskapet. Nå er det i gang utsiktsrydding langs veger i flere av kommunene. Formålet er å skape utsikt til landskapet samtidig som virket nyttes til bioenergi.

Finnmark har i første tildeling fått 600 000 kroner til utsiktsrydding. Midlene er fordelt til kommunene Alta, Sør-Varanger, Karasjok og Tana, der lokale skogsentreprenører utfører arbeidet. I Alta blir virket til skogsflis og gir varme i Finnmark miljøvarme sitt nærvarmeanlegg, mens det ellers i fylket går inn i vedproduksjon. Midlene har blitt tatt godt imot og kommuner, Finnmarkseiendommen og Statens vegvesen vil bidra med midler til å videreføre arbeidet.

I sommer bevilget Regjeringen 15 millioner kroner til utsiktsrydding. Formålet med midlene var å skape et mer synlig landskap langs veger og i kulturlandskapet. Samtidig gir dette sysselsetting i skognæringa, og det drives fram virke til ved og bioenergi.

Utsiktsrydding langs E6 i Karasjok - god sikt mot Tanaelva. Foto: Helge Molvig
Utsiktsrydding langs E6 i Karasjok - god sikt mot Tanaelva. Foto: Helge Molvig

 

Bolyst, livsglede og satsningsvilje i bygdene i Vest - Finnmark

Vest - Finnmark lå i tett og tung tåke da Fylkesmannens landbruksavdeling besøket regionen i slutten av august. Tåka var kontrasten mot bolyst, iver, innsatsvilje og livsglede som er beskrivelsen av menneskene og næringene vi møtte.

Bakgrunn for Landbruksavdelingens initiativ var å gi informasjon om muligheter til bygde- og næringsutvikling og å informere om muligheter i det tradisjonelle landbruket. Avdelingen tok seg også tid til å betrakte gjengroingen av tidligere landbruksområder og fikk i gang diskusjon rundt gjengroingproblematikken. Det var møter med bygdelag, ildsjeler, bønder, politikere, NAV og administrasjon i Kvalsund, Hammerfest og Måsøy kommune. I Kvalsund kommune ble det arrangert åpent møte under tema ”Hvilke muligheter er det på din gård eller i bygda” på kveldstid. På Rolvsøy hadde bygdelaget tatt initiativ til møte på dagtid. 30 personer møtte opp for å få informasjon om bygde- og næringsutvikling. Sauebeite på Rolvsøy ble tatt opp og debattert, uten å komme frem til en konklusjon.

Inn på tunet er nasjonal, regionale og kommunal satsningen, og Fylkesmannen fikk anledning til å informere om de varierte mulighetene som ligger innen utvikling av denne næringen. Resultatet etter vår besøksrunde er at 5 gårdsbruk har ytret ønske om å etablere Inn på tunet i sin bygd. De så mulighetene til å etablere tilbud knyttet til aktiviteter på gården, på sjøen og i utmarka.

Fylkesmannen får gode tilbakemeldinger på at de valgte og prioriterte bygdene i Kvalsund, Hammerfest og Måsøy. Landbruksavdelingen har nå fått et innblikk i arbeidet som gjøres i regionen. Samtidig fikk landbruksavdelingen informert om mulighetene som innenfor bygde- og næringsutvikling hos Fylkesmannen. På bygdene så de sammenfallende tilknytningspunkt med andre bransjer og næringer for å utvikle næringer med basis i landbruket og bygdenes ressurser. ”Dere kom som sendt fra himmelen,” ble uttalt på et av møtene, og det varmer godt i byråkrathjertene hos Fylkesmannen i Finnmark. 

Fylkesmannens landbruksavdeling  - Inn på tunet besøk i Neverfjord, Kvalsund kommune. Foto: Hans Magnus Sætra 
Fylkesmannens landbruksavdeling  - Inn på tunet besøk i Neverfjord, Kvalsund kommune. Foto: Hans Magnus Sætra

 

Skognæringa i Sør-Varanger presenterer seg

Sør-Varanger er en av de viktigste skogkommunene i Finnmark. Nå er det laget et hefte med oversikt over aktørene som tilbyr tjenester innen skogbruk og treproduksjon i kommunen.

Heftet er laget for å gi en samlet oversikt over næringa, og skal gjøre det enklere å finne fram for de som ønsker å kjøpe lokale treprodukter eller vil ha utført hogst eller andre skogtjenester. Hver bedrift har fått en side der man presenterer produkter og kontaktinformasjon. Det er Sør-Varanger kommune i samarbeid med skogbrukssjefen og fylkesmannen som har laget heftet.

Tømmer fra Pasvik blir videreforedlet blant annet til villmarkspanel. Foto: Helge Molvig
Tømmer fra Pasvik blir videreforedlet blant annet til villmarkspanel. Foto: Helge Molvig