Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 2/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Aurskog-Høland som skal løfte Inn på tunet!

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Aurskog-Høland som skal løfte Inn på tunet! 
 

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Aurskog-Høland skal løfte Inn på tunet!

Thulstrupløkken på Bygdøy

Thulstrupløkken på Bygdøy. (Foto: Ellen Marie Forsberg)

Aurskog-Høland gikk gjennom nåløyet og blir nå Inn på tunet-løft-kommune i Akershus. De skal utvikle nye arenaer og tilbud innen helse og omsorg med basis i landbruket; såkalte "Inn på tunet"-tilbud.

Gjennom prosjektet skal det gis Inn på tunet tilbud til barn fra hjem med rus- og voldsproblemer, samt barn av psykisk syke foreldre. Dette er barn og familier med et særskilt behov, og etablering av møteplasser hvor disse barna og familiene kan føle seg trygge og få muligheten til en positiv utvikling i livene er viktig. I tillegg til at Aurskog-Høland kommune utvider og forbedrer tjenestetilbudet sitt til disse innbyggerne, ønsker kommunen gjennom dette prosjektet å skape rammer og muligheter for næringsutvikling i landbruket.

Nasjonalt er det 12 prosjekter som har fått midler fra Inn på tunet-løftet i denne søknadsrunden. Søknadene har vært gjennom behandling hos Innovasjon Norge og Fylkesmennene og en bredt sammensatt gruppe med representanter fra KS, Bondelaget, Norsk Bonde– og Småbrukarlag, UMB, Helsedirektoratet m fl. Innovasjon Norge sentralt har forberedt endelig innstilling til Landbruks- og matdepartementet.

- Erfaringene viser at et godt Inn på tunet-tilbud gir mestring, trivsel og vekst hos brukerne. Brukerne av Inn på tunet-tjenester kan for eksempel være skoleelever med spesielle behov, psykisk syke, demente og personer med rusproblemer. Å bruke gården som en god, alternativ arena innenfor skole, arbeid, helse og omsorg gir en vinn-vinn-vinn-situasjon; for brukerne av tilbudet, kommunen og landbruket, sier landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus Morten Ingvaldsen.   

Oslo og Akershus på Matstreif 2012

Regional Matkultur på Matstreif 2012 gir deg ekte matopplevelser.

Benytt deg av årets unike mulighet til å bli kjent med norske matspesialiteter med lokal forankring, og møte menneskene bak produktene.

Også i år vil Regional Matkultur delta på Matstreif med salg av kortreiste, lokale matspesialiteter. På standen til Regional Matkultur vil det bli salg av spennende produkter og deilig mat. Regional Matkultur vil i år blant annet benytte råvarer fra Øvre Ringi gård, jordskokk fra Gladheim, samt Fungi fra Norsopp. 

Under matfestivalen Matstreif i Oslo 14.-15. september serveres ekte smaksopplevelser. Her kan du smake på – og kjøpe en fin blanding av eksotiske og tradisjonelle norske matprodukter fra Oslo og Akershus og resten av landet. 

Matstreif 2012 gir deg ekte matopplevelser! 

Vi ønsker deg velkommen til Matstreif 2012! I år kan du smake deg gjennom Norges matreportoar fra både sjø og land. Det vil bli servert morsomme aktiviteter for hele familien, og du vil få ekte matopplevelser fra Norges spiskammer. 

Matstreif på Rådhusplassen i Oslo.

Matstreif på Rådhusplassen i Oslo. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Regional Matkultur Regional Matkultur er et nettverk for alle aktører innen matsektoren i Østfold, Akershus og Oslo. Det jobbes for å fremme økt volum, tilgjengelighet og synlighet av lokal mat i serveringsbransjen. Medlemmene i Regional Matkultur ønsker å bidra til å vise frem all den gode maten som produseres i vår region. Nærmere 90 restauranter, kafeer, hoteller, gårdsbutikker, små matprodusenter og primærprodusenter er med og byr på kulinariske opplevelser, regionale spesialiteter, lokal mattradisjon og lokalproduserte råvarer. Regional Matkultur er en del av et europeisk nettverk av regioner som ønsker å utvikle og profilere sin matkultur. Den felles logoen er en kvalitetsgaranti. Nettverket ble etablert i 1998 og består av 25 regioner i Europa. 
 

Erstatninger etter klimabetingede avlingstap i 2011

Høsten 2011 var svært krevende for jordbruket i Oslo og Akershus og en god del avling ble ødelagt eller lot seg ikke høste som en følge av en svært nedbørsrik høst. Fylkesmannen fikk inn 176 søknader (ca 8 prosent av landbruksforetakene som søker produksjonstilskudd) om erstatning. De totale utbetalingene blir i underkant av 5 millioner. kroner. I 2009, som var forrige år med store skader ble det utbetalt ca 9 millioner i erstatninger. 

Skadet havreåker

Skadet havreåker. (Foto: Trond Løfsgaard)

Kommunene gjør en forberedende saksbehandling og kontroll før sakene sendes til Fylkesmannen for endelig vedtak om erstatning. Søknadsbehandlingen etter avlingsåret 2011 har pågått helt fram til nå. Årsaken er at sakene krever opplysninger om faktiske leveranser før de kan sluttbehandles. Hoveddelen av søknadene gjelder for vekstgruppe korn. 130 søknader er tilkjent erstatning og de totale utbetalingene blir i underkant av 5 millioner kroner. Totalt for hele landet er det etter avlingsåret 2011 utbetalt 85 millioner kroner i erstatninger. 

Fra inneværende avlingsår er det foretatt noen endringer i erstatningsordningen. Bl.a. er bestemmelsen om at brukerne skal melde fra til kommunen umiddelbart ved mistanke om klimabetinget avlingsskade skjerpet inn. Det er også foretatt noen endringer i måten å beregne erstatningen på som skjerper kravet til å dokumentere at avlingstapet skyldes klimatiske forhold som bonden ikke rår over. 
 

Hestekjøring på Bogstad gård

Hestekjøring på Bogstad gård (Foto: Ellen Marie Forsberg.)

Arrangement i Oslo og Akershus i høst

Fylkesmannen benytter anledningen til å informere om noen arrangementer som finner sted i fylket denne høsten. Ta kontakt for mer informasjon om det enkelte arrangement. 

Kurs om miljø og klima - sett med landbruksøyne!

Innspirende kurs på Kongsberg den 30. - 31. oktober.  Årets hovedtema er miljø og klima, sett med landbruksøyne!

Flom

Flom (Foto: Randi Setrom Brunborg)

Vi vil få presentert det store bildet; Hvordan er klimautviklingen og hva er det som faktisk skjer? Vi vil også dykke ned i hva denne utviklingen betyr for landbruket og ta for oss miljøutfordringer både jordbruk og skogbruk er berørt av. 

Tid/sted
30. - 31. oktober 2012, Quality Grand Hotel, Kongsberg

Arrangør av kurset er KOLA Viken, som er et samarbeid mellom Fylkesmannens landbruksavdelinger i Østfold, Oslo/Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark om komptansebygging for kommunal og regional landbruksforvaltning i regionen.