§ 12 - Entreprenørens plikt til å stille garanti etter bustadoppføringslova § 12

Saksnr: 11/3562 EP JOE/HSM
Dato: 05.09.2013

Entreprenørens plikt til å stille garanti etter bustadoppføringslova § 12


Vi viser til brev 20. juni 2013 der det bes om enkelte avklaringer knyttet til Lovavdelingens tolkningsuttalelser 6. oktober 2006 (200607145) og 18. mai 2011 (201103562) om tidspunktet for entreprenørens plikt til å stille garanti etter bustadoppføringslova § 12.

Lovavdelingen antok i uttalelsen 6. oktober 2006 at entreprenøren plikter å stille garanti umiddelbart etter avtalens inngåelse. Dette ble fulgt opp i tolkningsuttalelsen 18. mai 2011 der det ble antatt at eventuelle forbehold i kontrakten ikke utsetter entreprenørens plikt til å stille garanti for oppfyllelse av avtalen, så lenge kontrakten er bindende for partene.

I brevet fra Norges Eiendomsmeglerforbund 20. juni 2013 reises det spørsmål om plikten til å stille garanti inntrer straks bindende avtale er inngått mellom partene, altså ved aksept av bud, eller på det senere tidspunktet når avtalen formaliseres i en skriftlig kjøpekontrakt. Det problematiseres herunder om det i de nevnte tolkningsuttalelsene er ment noen realitetsforskjell mellom begrepene «avtaleinngåelsen» og «kontraktsinngåelsen» ved omtalen av tidspunktet for garantipliktens inntreden.

Vi finner ikke grunnlag for at det skulle være tilsiktet noen realitetsforskjell mellom uttrykkene «avtaleinngåelse» og «kontraktsinngåelse» i de to tolkningsuttalelsene. Begge uttrykkene må forstås å sikte til tidspunktet for avtalebinding mellom partene. Avtalebinding vil i de fleste tilfeller oppstå når et bud blir akseptert av selger. Etter Lovavdelingens syn plikter entreprenøren da umiddelbart etter dette å stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. Lovavdelingen viser for øvrig til drøftelsen i tolkningsuttalelsen 6. oktober 2006 (200607145).