§ 12 - Spørsmål om tolking av regler i bustadoppføringslova

Saksnr. 201103562 EP HCH/JLE
Dato: 18.05.2011

 

Spørsmål om tolking av regler i bustadoppføringslova


Vi viser til Deres brev 19. april 2011 med enkelte spørsmål knyttet til bustadoppføringslova.

Når det gjelder de to siste spørsmålene som tas opp i brevet, kan vi dessverre ikke gå nærmere inn på disse, da det vil kreve grundigere undersøkelser enn Lovavdelingen har anledning til å foreta etter forespørsel fra private.

Når det gjelder det første spørsmålet, vil vi bemerke at det avgjørende etter overgangsreglene er tidspunktet for inngåelsen av garantiavtalen, jf. endringslov 10. desember 2010 nr. 74 del III nr. 2. Dette må vurderes konkret i lys av virkeområdet for § 12. Etter vår vurdering har det ingen betydning for garantiplikten og overgangsreglene om det foreligger et forbehold i kontrakten, så lenge kontrakten er bindende for partene. Entreprenøren plikter umiddelbart etter inngått kontrakt å stille garanti for oppfyllelse av avtalen, jf. bustadoppføringslova § 12 første ledd første punktum, jf. også Lovavdelingens tolkingsuttalelse 6. oktober 2006 (200607145). Entreprenøren kan etter dette ikke vente til et forbehold er avklart før han sørger for garanti etter § 12.