§ 12 - Tolkningsspørsmål om bustadoppføringslova § 12 niende ledd

Brevdato: 24.01.2019

Tolkningsspørsmål om bustadoppføringslova § 12 niende ledd

Vi viser til e-post 3. desember 2018. I e-posten stiller Norges Eiendomsmeglerforbund spørsmål om hvorvidt endringen i bustadoppføringslova § 12 niende ledd som trådte i kraft 1. januar 2019, har virkning for avtaler som er inngått før ikrafttredelsen, hvis garantistillelsestidspunktet inntrer etter ikrafttredelsen. Dette vil ha betydning for hvilke sanksjoner forbrukeren kan gjøre gjeldende hvis entreprenøren ikke stiller garanti i rett tid i tilfeller som omfattes av bustadoppføringslova § 12 andre ledd andre punktum. Spørsmålet er om forbrukeren da har en betinget hevingsrett etter niende ledd slik bestemmelsen lød i perioden 1. januar 2017 til 1. januar 2019 (jf. endringslov 16. desember 2016 nr. 94), eller om forbrukeren har en tilbakeholdsrett etter niende ledd slik denne bestemmelsen lyder etter 1. januar 2019.

Ved ikrafttredelsen 1. januar 2019 av endringslov 15. mai 2018 nr. 18 ble det gjeninnført en tilbakeholdsrett for forbrukeren til fortrengsel for hevingsretten som ble innført ved endringslov 16. desember 2016 nr. 94. Det er i endringsloven fra 2018 ikke fastsatt overgangsregler som løser spørsmålet om lovens anvendelse på avtaler som ble inngått før ikrafttredelsen. Når ikke noe annet er bestemt, må det legges til grunn at en kontraktsrettslov får virkning bare for avtaler som er inngått etter lovens ikrafttredelse. Til sammenligning kan det vises til bustadoppføringslova § 66 første ledd andre punktum, kjøpsloven § 88 fjerde ledd og lov 28. februar 2014 nr. 2 om endringar i kjøpsloven og avtaleloven del III nr. 2, som alle bygger på en slik løsning. Standpunktet støttes blant annet av forutberegnelighetshensyn: Prisen og andre vilkår som fastlegges av partene ved avtaleinngåelsen, vil ofte bli påvirket av hvilke rettsregler som regulerer avtaleforholdet. Dersom ny kontraktsrettslovgivning uten videre skulle få virkning for allerede inngåtte avtaler, ville det kunne forstyrre balansen i kontraktsforholdene. Lovavdelingen antar etter dette at forbrukerens sanksjon mot forsinket garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12 andre ledd andre og fjerde punktum vil være heving – ikke tilbakeholdsrett – i tilfeller der avtalen er inngått mellom 1. januar 2017 og 1. januar 2019.