§ 26: Om ansattes medbestemmelsesrett ved behandling av saker i en fylkeskommunal komité

Sak 14/6743

Spørsmål vedrørende ansattes medbestemmelsesrett ved behandling av saker i en fylkeskommunal komité

Det vises til din e-post 27. oktober 2014 der du ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdere ulike spørsmål knyttet til ansattes medbestemmelsesrett og tillitsvalgtes deltagelse i møter i komité for opplæring og kompetanse i Oppland fylkeskommune. Slik departementet forstår henvendelsen gjelder den i hovedsak spørsmålet ansattes medbestemmelsesrett gir tillitsvalgte tale- og forslagsrett i komitémøte når komiteen behandler en sak som kan få betydning for de ansattes arbeidsforhold.

Departementet kan ikke ta konkret stilling til om tillitsvalgte har møte-, tale- og/eller forslagsrett i komiteens behandling av denne konkrete saken, men kan på generelt grunnlag orientere om regelverk som regulerer ansattes representanters deltagelse i denne typen organ.

Som utgangspunkt gir kommuneloven § 26 første ledd representanter for de ansatte en ”møte- og talerett i nemnder” når nemnda behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. En fylkestingskomité oppnevnt i medhold av § 10 a anses for å være en nemnd i denne bestemmelsens forstand. Departementet har imidlertid tidligere lagt til grunn at møteretten kun gjelder når organet behandler saker og treffer vedtak, og ikke når organet kun skal uttale seg om en sak. Når komiteen er et saksforberedende organ, og kun skal komme med en innstilling, vil det ikke automatisk oppstå en møte- og talerett for en representant for de ansatte.

Fylkeskommunen har mulighet til å gi tillitsvalgte møte- og/eller talerett ved komiteens behandling av en konkret sak selv om det ikke skal treffes et vedtak. Tillitsvalgte kan bare gis møte- og talerett, og vedkommende vil ikke kunne gis forslags- eller stemmerett i komiteen. Som du viser til kan tillitsvalgte, på lik linje med alle andre, også delta som tilhørere i komiteens møter når disse holdes for åpne dører.

Det presiseres at departementet ikke har foretatt en nærmere vurdering av de mer arbeidsrettslige aspektene ved saken, herunder om de ansattes medbestemmelsesrett anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom fylkeskommunens øvrige fora og samarbeidsordninger.