§ 31: Møteoffentlighet må ikke forveksles med dokumentoffentlighet jf. § 45

Sak nr 93/7751. Brev av 17.12.93

Formannskapet i en kommune hadde gjort vedtak om at drøftingen av budsjettet skulle foregå for lukkede dører. Kontrollutvalget ba opplyst hva som var hjemmel for vedtaket. Kommunen viste til kommuneloven § 45 nr 3, hvor det fremgår at formannskapets budsjettinnstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 8 dager før den skal behandles i kommunestyret. I og med at innstillingen ikke blir offentlig før den foreligger, så mente man at saksbehandlingen i kommunen før dette tidspunkt heller ikke var offentlig.

Departementet uttalte at møteoffentlighet ikke må forveksles med dokument-offentlighet. Av kommuneloven § 31 går det fram i hvilke tilfeller et folkevalgt organ kan vedta å holde møter for lukkede dører. Bestemmelsen er uttømmende. Dette betyr at hvis ikke § 31 gir hjemmel for å lukke dørene, så skal lovens hovedregel om åpne dører følges.