§ 32 nr 2: Hvem setter opp saksliste til møter?

Kommuneloven § 32 nr. 2 bestemmer at lederen av folkevalgt organ setter opp saksliste for det enkelte møte. Det praktiske arbeidet i forbindelse med dette vil nok ofte bli utført av administrasjonen, men denne bestemmelsen slår fast at det er ordføreren (for kommunestyrets vedkommende) som til syvende og sist bestemmer hvilke saker som skal føres opp på sakslisten.

 

Medlemmer av et folkevalgt organ har imidlertid visse muligheter til å kreve at saker blir satt opp på

sakslisten. Kommuneloven § 32 nr. 1 bestemmer at møte skal holdes blant annet hvis minst 1/3 av medlemmene krever det. I dette ligger også at 1/3 av medlemmene kan kreve at nærmere angitte saker settes opp på sakslisten.

 

Det er kommunestyret som har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, jf. kommuneloven §

76. En mulighet vil derfor eventuelt være å ta opp bekymringer av den typen som skisseres i e-posten i kommunestyret.