§ 4 - Landbruksunntaket – forholdet til spesielle skatteregler for skogbruket

Saksnummer: 200400848

 

Dato: 30.08.2005

EP ATO

   

 

Landbruksunntaket – forholdet til spesielle skatteregler for skogbruket

Vi viser til epost fra Norges Skogeierforbund ved rådgiver Bjørn Lauritzen 10. august 2005. I eposten blir det stilt spørsmål som gjelder forståelsen av forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m. (som endret 24. juni 2005) § 4 første ledd bokstav c. Etter bokstav c må det i hver konkrete sak tas stilling til hva som er "det gjennomsnittlege årlege driftsresultatet ved drift av eigedomen som jord-, skog- eller hagebruk dei tre rekneskapsåra som fell før dagen etter at festaren seinast kan setje fram innløysingskravet".

Spørsmålet som Norges Skogeierforbund stiller, knytter seg særskilt til skogbrukseiendommer. Spørsmålet er – slik vi forstår det ‑ om det er gjennomsnittsinntekten (for en femårsperiode) som for hvert år er lagt til grunn ved gjennomsnittligningen av skogbruk etter skatteloven § 14-81, som skal legges til grunn som det "årlege driftsresultatet" for hvert av de tre regnskapsårene som danner basis for fastsettingen av gjennomsnittlig årlig driftsresultat etter tomtefesteforskriften § 4 første ledd bokstav c.

Svaret på dette må etter vårt skjønn være nei. Ved vurderingen etter tomtefesteforskriften § 4 første ledd bokstav c må det avgjørende være hva som er det reelle driftsresultatet for hvert enkelt av de tre aktuelle regnskapsårene.