§ 47: Endringar i budsjettet gjennom året

Sak 07/1904 

Departementet uttala seg om avvik frå årsbudsjettet og endringar i årsbudsjettet, jf. reglane i kommunelova § 47 nr. 2 og 3 og i forskrift om årsbudsjett § 6. Departementet meinte mellom anna at det ikkje er i tråd med kommunelova eller budsjettforskrifta å leggje opp til på førehand at kommunestyret ikkje behandlar større avvik som oppstår gjennom året.