§  6 og § 8 nr. 3 Forholdet mellom kommunestyre og formannskap

Sak nr 98/2342

Departementet ble bedt om å gi en generell avklaring av myndighetsgrensene mellom kommunestyret og formannskapet.

Det fremgår av kommuneloven § 6 at kommunestyret er det øverste kommunale organ, og at det er kommunestyret som treffer vedtak på vegne av kommunen - så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Formannskapets myndighet reguleres av kommuneloven § 8 nr 3. Formannskapets virksomhet forøvrig fastsettes av kommunestyret selv. Formannskapet kan tildeles myndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Det er med andre ord opp til det enkelte kommunestyre å bestemme rammene for formannskapets myndighet.

Det er i norsk rett ingen formkrav til delegasjonsbeslutningen. Om et vedtak innebærer kompetansetildeling, og eventuelt omfanget av denne, vil derfor ofte måtte bero på en fortolkning av vedtaket. I tolkningen av et eventuelt vedtak kan flere momenter være relevante. Alt etter vedtakets art og forholdene ellers i den konkrete saken, vil det for eksempel kunne legges vekt på hvordan kommunestyret har forholdt seg til det underordnede organets handlinger, hvilken myndighet det tidligere har vært vanlig å delegere osv. Ofte vil det være grunn til å legge avgjørende vekt på hva kommunestyret selv mener om hva som eventuelt er delegert.