§  6 Kommunestyre og fylkesting

Kan kommunestyret delegere myndighet til kommunale aksjeselskap og interkommunale selskap med hjemmel i kommuneloven?

Kommuneloven bygger på et system hvor all myndighet er lagt til kommunestyret med vide fullmakter til delegasjon innenfor kommunen som rettssubjekt, jf kl § 6.

I enkeltbestemmelser er det tatt inn delegasjonsforbud ved at formuleringen ”kommunestyret selv” er benyttet. At dette ordlyden innebærer et delegasjonsforbud følger av forarbeidene, jf Ot.prp. nr 42 (1991-1992) s. 82.

Departementet legger til grunn at kommunestyrets delegasjonsadgang er uttømmende angitt i kommuneloven, noe som innebærer at kommuneloven ikke hjemler adgang til å delegere myndighet til kommunale aksjeselskap eller interkommunale selskap. Delegasjonsadgang vil imidlertid kunne være hjemlet i særlovgivingen.