§ 79 - Tolking av straffeloven § 79 tredje ledd

Saksnummer: 2005/09137
ES TKH/PEO

 

Dato: 01.02.2006

 

Tolking av straffeloven § 79 tredje ledd

Vi viser til brev 21. desember 2005 fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), samt telefonsamtale 13. januar 2006. Henvendelsen hit gjelder spørsmål om delegasjon av retten til å begjære påtale på vegne av et selskap (en butikkjede) som driver virksomhet på regionalt og lokalt nivå utenfor hovedsetet for selskapet. Vi er bedt om å vurdere om retten til å begjære påtale for straffbare handlinger begått i butikkene kan legges til administrativ leder på regionalt nivå. Vi forstår spørsmålet slik at det gjelder butikker som eies av selskapet (egeneide butikker), og ikke butikker som eies av et annet AS og drives av en franchisetaker. 

Etter straffeloven § 79 første ledd hører det i utgangspunktet under styret for et selskap å begjære offentlig påtale for et straffbart forhold rettet mot virksomheten. Myndigheten kan imidlertid delegeres, jf. straffeloven § 79 første og tredje ledd, som lyder:

”Er fornærmede et selskap, en forening eller en stiftelse, kan offentlig påtale begjæres av styret. Styret kan gi et styremedlem, den daglige leder eller den som er meddelt prokura, fullmakt til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger som er begått, eller av framtidige straffbare handlinger av nærmere angitt slag.
Driver fornærmede som nevnt i første eller annet ledd virksomhet utenfor hovedsetet, kan fullmakt for så vidt gjelder denne del av virksomheten, gis også til den stedlige leder for vedkommende avdeling eller del av virksomheten eller til medlem av avdelingsstyret.”

På bakgrunn av Deres beskrivelse av virksomheten, synes det klart at den enkelte region utenfor hovedsetet kan anses som en ”avdeling eller del av virksomheten”, med regionsledelsen som ”stedlig leder”. Etter ordlyden i straffeloven § 79 tredje ledd kan regionsledelsen dermed gis fullmakt til å begjære påtale for lovbrudd som begås i tilknytning til butikker innenfor egen region. At hver av butikkene har en egen butikksjef, står etter vår oppfatning ikke å veien for å gi fullmakten til regionsledelsen, idet denne forutsetningsvis er overordnet butikksjefene. Det avgjørende etter § 79 må være at myndigheten til å be om strafferettslig forfølgning ikke blir liggende lenger ”ned” i organisasjonen enn det bestemmelsen åpner for.

Til orientering nevner vi for øvrig at ordningen med begjæring av påtale for straffbare handlinger ikke er videreført i den nye straffeloven (straffeloven 2005). Den nye straffeloven er imidlertid foreløpig ikke trådt i kraft, og vil ikke bli satt i kraft i 2006.