Prop. 149 L (2010–2011)

Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)

Til innholdsfortegnelse

12 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Til § 1-1 Virkeområde

Første ledd viderefører § 1-1 første ledd med enkelte endringer. Det fremgår at loven gjelder verdipapirfond og forvaltningen av verdipapirfond. I tillegg er det inntatt en presisering om at loven gjelder virksomhet som forvaltningsselskap driver etter verdipapirfondloven.

Annet ledd inneholder en ny forskriftshjemmel for å kunne regulere lovens anvendelse på Svalbard og kontinentalsokkelen.

Det vises til omtalen i punkt 4.5.1.

Til § 1-2 Definisjoner

Bestemmelsen viderefører deler av gjeldende § 1-2.

Verdipapirfond: deler av gjeldende definisjon av verdipapirfond om at andelseierne ikke hefter overfor kreditorene for fondets forpliktelser, og at andelseierne ikke plikter å gjøre ytterligere innskudd i fondet eller i tilfelle i fondets konkursbo, videreføres i § 4-16 med enkelte språklige endringer. For øvrig videreføres gjeldende definisjon med enkelte språklige endringer.

Forvaltningsselskap: definisjonen erstatter gjeldende definisjon. Selskap med tillatelse etter § 2-1 vil si norsk forvaltningsselskap. I den grad verdipapirfondloven regulerer utenlandsk forvaltningsselskap, fremgår dette enten direkte av de enkelte bestemmelser, eller det er angitt hvilke bestemmelser i loven som vil gjelde for utenlandsk forvaltningsselskap.

Verdipapirfondsforvaltning: definisjonen erstatter gjeldende definisjon. Definisjonen bygger på vedlegg II til direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet). Med «salg» av verdipapirfond menes salg av nyutstedte verdipapirfondsandeler. Det vises til generell omtale under punkt 5.2.

UCITS: definisjonen er ny og omfatter både norske UCITS og UCITS etablert i en annen EØS-stat. UCITS må etter definisjonens ordlyd følge reglene i kapittel 6. Det vil si at definisjonen av UCITS bygger på hvilke plasseringsregler UCITS må følge for å være UCITS-fond. UCITS må i tillegg følge lovens øvrige bestemmelser, bortsett fra bestemmelser som kun gjelder nasjonale fond.

Nasjonale fond: definisjonen er ny og angir at verdipapirfond som følger reglene i kapittel 7 er nasjonale fond. Et nasjonalt fond kan ha samtykke til å fravike én eller flere av lovens bestemmelser som angitt i § 7-1, eller være unntatt fra lovens bestemmelser som angitt i § 7-2 fordi det er et spesialfond. Nasjonale fond må for øvrig følge de av lovens bestemmelser det ikke er gitt samtykke til å fravike eller som ikke er særskilt unntatt. Nasjonale fond følger ikke bestemmelser som kun gjelder UCITS.

Spesialfond: definisjonen er ny. Gjeldende definisjon om at spesialfond er verdipapirfond som er betegnet spesialfond i stadfestede vedtekter, er videreført i § 7-2.

Betydelig eierandel: definisjonen viderefører gjeldende definisjon med en tilføyelse om at betydelig eierandel kan være direkte eller indirekte eierandel.

Omsettelige verdipapirer: definisjonen viderefører gjeldende definisjon bortsett fra gjeldende henvisning til at visse teknikker og instrumenter ikke er å anse som omsettelige verdipapirer.

Nærstående: definisjonen viderefører gjeldende definisjon av «noens nærstående».

Varig medium: definisjonen er ny.

For øvrig vises til omtalen i kapittel 4.5.2.

Til § 1-3 Forvaltning av verdipapirfond

Første punktum viderefører § 1-3. Annet punktum viderefører gjeldende § 1-4 annet punktum, men slik at «adgang til emisjon av egne aksjer og andeler» er erstattet med «adgang til utstedelse av egne aksjer og andeler». Dette er ikke ment å innebære noen realitetsendring.

Til § 1-4 Annen lovgivnings anvendelse

Bestemmelsens første ledd viderefører gjeldende § 3-5.

Annet ledd viderefører forskriftshjemmelen i gjeldende § 2-1 annet ledd. I forskrift til verdipapirhandelloven § 1-2 er det fastsatt hvilke bestemmelser i verdipapirhandelloven som får anvendelse for forvaltningsselskap med tillatelse til å yte aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Departementet mener det er hensiktsmessig at det i størst mulig grad følger av verdipapirfondloven og forskrift til verdipapirfondloven hvilke bestemmelser som gjelder for forvaltningsselskap. Det vil derfor i det etterfølgende forskriftsarbeidet legges opp til at gjeldende bestemmelse i verdipapirforskriften videreføres i samleforskriften til verdipapirfondloven.

Til § 1-5 Forskriftshjemler

Første og annet ledd viderefører gjeldende § 1-5 med enkelte språklige endringer.

Tredje ledd viderefører forskriftshjemmelen i gjeldende § 2-5.

Kapittel 2. Forvaltningsselskap

Til § 2-1 Krav om tillatelse

Bestemmelsen viderefører § 2-1 med enkelte endringer.

Første ledd legger kompetansen til å gi tillatelse til forvaltningsselskap til Finanstilsynet. Verdipapirfondsforvaltning kan bare drives av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven kommer dermed til anvendelse hvis ikke annet er bestemt i verdipapirfondloven.

Tredje ledd fastslår at forvaltningsselskap med tillatelse til å drive aktiv forvaltning, kan gis tillatelse til å yte tilleggstjenestene investeringsrådgivning og oppbevaring og forvaltning av fondsandeler. Etter gjeldende lov kan forvaltningsselskap yte disse tilleggstjenestene på grunnlag av en melding til Finanstilsynet. Dette er endret til at Finanstilsynet kan gi tillatelse til å utøve tilleggstjenestene. Endringen er i samsvar med direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 6 (3). I tillegg viser departementet til at investeringsrådgivning tidligere ikke var definert som en investeringstjeneste i verdipapirhandelloven. Ved gjennomføringen i norsk rett av EØS-regler som svarer til direktiv 2004/39/EF (MiFID), ble investeringsrådgivning en investeringstjeneste som krever tillatelse etter verdipapirhandelloven.

Fjerde ledd viderefører gjeldende adgang til å stille vilkår for tillatelsen. Bestemmelsen er utformet slik at det kan stilles nye vilkår eller endre gjeldende vilkår for forvaltningsselskapets tillatelse, dvs. både for verdipapirfondsforvaltning, aktiv forvaltning og tilleggstjenester.

Til § 2-2 Søknad om tillatelse

Bestemmelsen viderefører § 2-2a første, annet og fjerde ledd med enkelte endringer. Gjeldende krav om at søknaden skal inneholde opplysninger som viser at lovkravene til fond og depotmottaker er oppfylt, videreføres i § 4-1 om tillatelse til etablering av fond.

Gjeldende bestemmelse i § 2-2a første ledd om at departementet kan be om ytterligere opplysninger ut over de som viser at lovbestemte krav er oppfylt, anses ikke relevant og foreslås ikke videreført. Videre anses gjeldende bestemmelse om at det i søknaden skal gis «andre opplysninger av betydning for vurdering av om tillatelse skal gis», som overflødig.

I annet ledd fremgår at driftsplanen skal inneholde en beskrivelse av forvaltningsselskapets organisering. Det er ikke et krav at selskapets interne rutiner skal godkjennes av Finanstilsynet. Departementet mener søknaden skal inneholde en fremstilling av selskapets interne rutiner for organisering, men at ikke nødvendigvis alle rutiner må vedlegges søknaden. Dersom Finanstilsynet mener det er behov for å få oversendt enkelte rutiner, kan Finanstilsynet be om det.

Forvaltningsselskap kan starte sin virksomhet umiddelbart etter at tillatelse er gitt med mindre noe annet fremkommer av Finanstilsynets vedtak.

Til § 2-3 Vilkår for tillatelse

Første til tredje ledd viderefører gjeldende § 2-2 første og tredje ledd med språklige endringer. Styremedlemmer og ledende ansatte skal oppfylle krav til vandel og erfaring som fremgår i § 2-7. Med «ledende ansatte» i første ledd menes ansatte som omfattes av § 2-7 første ledd.

Fjerde ledd viderefører gjeldende § 2-7 fjerde ledd.

Femte ledd viderefører § 2-2a tredje ledd.

Til § 2-4 Tilknyttet virksomhet som kan drives av forvaltningsselskap

Første ledd viderefører gjeldende § 2-7 tredje ledd annet punktum samtidig som adgangen til å gi samtykke til tilknyttet virksomhet er utvidet. Bestemmelsen er omtalt under punkt 5.2.

Annet ledd viderefører gjeldende § 2-7 tredje ledd tredje punktum.

Til § 2-5 Erverv og avhendelse av betydelig eierandel

Bestemmelsen er en delvis videreføring av § 2-4 i gjeldende verdipapirfondlov. Betydelig eierandel er definert i lovforslaget § 1-2 første ledd nr. 7. I UCITS-direktivet er det regler om betydelig eierandel i art. 11 som gir enkelte av bestemmelsene i direktiv 2004/39EF (MiFID) tilsvarende anvendelse. Departementet har endret tersklene for meldeplikt i loven til tersklene som fremgår av verdipapirhandelloven § 9-10, som gjennomfører MiFID. Departementet tar sikte på å gi nærmere regler i forskrift med hjemmel i fjerde ledd, om bl.a. meldeplikt ved endringer i eierandel og hvordan slike meldinger skal behandles av Finanstilsynet, herunder hvilke frister som gjelder.

Bestemmelsen er kommentert i punkt 5.3.

Til § 2-6 Styre og daglig leder

Bestemmelsen avløser gjeldende § 2-6 med enkelte endringer.

Annet ledd erstatter § 2-6 annet ledd om at andelseierne velger en tredjedel av styrets medlemmer i et valgmøte. Etter gjeldende lov følger at i valgmøte gir hver andel én stemme ved valg av styremedlemmer. Verdien av andeler i ulike fond forvaltet av samme forvaltningsselskap, vil imidlertid kunne variere. Departementet mener at omfanget av en andelseiers stemmerett i valgmøtet, bør justeres ut fra hver andelseiers andel av den totale forvaltningskapital i de verdipapirfond et forvaltningsselskap forvalter. I stedet for at hver andel gir én stemme, er det inntatt en ny bestemmelse om at stemmeretten skal justeres med sikte på at andelseiere som eier like store verdier også skal ha lik stemmerett i valgmøtet.

Tredje ledd viderefører gjeldende § 2-6 tredje ledd. Styremedlemmer som er valgt av generalforsamlingen utgjør selskapets styre inntil valg er foretatt på første valgmøte. Etter første ledd skal forvaltningsselskapets styre ha minst fem medlemmer. Krav til antall styremedlemmer må være oppfylt også før første valgmøte er avholdt. Dette innebærer at et antall styremedlemmer valgt av generalforsamlingen erstattes av andelseiervalgte styremedlemmer når første valgmøte er avholdt. Departementet legger til grunn at første valgmøte vil bli avholdt så raskt som mulig.

Bestemmelsen er kommentert i punkt 5.3.

Til § 2-7 Krav til tillitsvalgte og ansatte i forvaltningsselskap

Første og annet ledd bygger på gjeldende § 2-2. Det følger av bestemmelsen at kravene til vandel og erfaring er et løpende krav og ikke bare et vilkår for å få tillatelse som forvaltningsselskap.

Tredje, femte og sjette ledd viderefører § 2-10 med enkelte språklige endringer. Betegnelsen «ansatt» erstatter «tjenestemann» i gjeldende lov. «Tillitsvalgte» erstatter «tillitsmenn» i gjeldende lov.

Fjerde ledd viderefører gjeldende § 8-2 fjerde ledd.

Departementet legger til grunn at bestemmelsene som gjelder styremedlem også gjelder varamedlem til forvaltningsselskapets styre, herunder kravet til hederlig vandel og erfaring. Etter omstendighetene vil det ikke være nødvendig å stille de samme krav til erfaring for et varamedlem som for et ordinært styremedlem.

Til § 2-8 Ansvarlig kapital

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 2-3. I annet ledd er det inntatt en hjemmel for departementet til å gjøre unntak fra minstekravet til kapital.

Det vises til nærmere omtale i punkt 5.3.

Til § 2-9 Utkontraktering

Bestemmelsen er ny og erstatter forskriftshjemmelen i gjeldende § 2-7 tredje ledd fjerde punktum. Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 5.2.

Til § 2-10 Tilknyttede agenter

Bestemmelsen viderefører § 1-6.

Til § 2-11 Organisering av virksomheten

Bestemmelsen erstatter gjeldende § 4-1 første, fjerde og femte ledd med enkelte endringer.

Gjeldende annet ledd om plikt til å ha interne instrukser for ansattes adgang til å være medlem av styre m.v. og tredje ledd vedrørende interne instrukser for taushetsplikt, videreføres i forskrift.

Annet ledd viderefører gjeldende § 4-1 fjerde ledd, men slik at retningslinjer også vil dekke instrukser i gjeldende lov.

Tredje ledd om interessekonflikter er ny og gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 12 (1) bokstav (b).

Fjerde ledd gjennomfører UCITS-direktivet art. 12 (2) (a).

Bestemmelsen er omtalt i punkt 5.3.

Til § 2-12 Risikostyring

Bestemmelsen er ny og gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 51 (1) første ledd.

Adgangen til å gi utfyllende regler om risikostyring tar sikte på gjennomføring av utfyllende regler fastsatt av EU-kommisjonen etter art. 51 (4) bokstav (a). Det vises til Kommisjonsdirektiv 2010/43/EF. Utfyllende regler på grunnlag av art. 51 (4) bokstav (b) og (c) er knyttet til derivater og vil kunne gjennomføres på grunnlag av den foreslåtte forskriftshjemmelen i lovforslaget paragraf 6-1.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 5.3.

Til § 2-13 Kundeklager

Bestemmelsen er ny og pålegger forvaltningsselskap å ha rutiner for behandling av kundeklager.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 5.4.

Til § 2-14 Forvaltningsselskapets kompetanse

Første ledd viderefører gjeldende § 2-5 første ledd med enkelte språklige endringer.

Annet og tredje ledd viderefører gjeldende § 4-4.

Til § 2-15 God forretningsskikk

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 4-2 deler av første ledd, annet og fjerde ledd.

Forskriftshjemmelen i fjerde ledd er ny.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 5.4.

Kapittel 3. Forvaltningsselskapers grenseoverskridende virksomhet

Til § 3-1 Melding om norske forvaltningsselskapers virksomhet i annen EØS-stat

Bestemmelsen viderefører deler av gjeldende § 2-8a med enkelte endringer. Bestemmelsen regulerer den meldingen som norske forvaltningsselskap skal gi til Finanstilsynet om forvaltningsselskapets virksomhet og organisering dersom selskapet skal drive virksomhet i annen EØS-stat. Bestemmelsen er omtalt i punkt 5.5. Finanstilsynets behandling av meldingen er regulert i § 3-2.

Til § 3-2 Oversendelse av melding til vertslandsmyndighet i annen EØS-stat

Bestemmelsen viderefører deler av gjeldende § 2-8a med enkelte endringer og er nærmere omtalt i punkt 5.5.

Første ledd regulerer Finanstilsynets behandling av en melding fra norsk forvaltningsselskap om utøvelse av virksomhet direkte fra forretningssted i Norge, dvs. uten filialetablering i annen EØS-stat.

Etter annet ledd skal det gis en særskilt bekreftelse dersom meldingen omfatter utøvelse av verdipapirfondsforvaltning. Bekreftelsen vil bl.a. kunne legges til grunn dersom norsk forvaltningsselskap søker om tillatelse til etablering av et UCITS-fond i en annen EØS-stat.

Tredje og fjerde ledd regulerer Finanstilsynets behandling av en melding om filialetablering. Det skal eventuelt vedlegges en bekreftelse etter annet ledd.

Til § 3-3 Forvaltningsselskap etablert i annen EØS-stat – virksomhet i Norge

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 2-12, med enkelte endringer som er nærmere omtalt i punkt 5.5.

Etter femte ledd gjelder bestemmelsene i kapittel 4, 5, 6 og 8 når et forvaltningsselskap med tillatelse fra annen EØS-stat skal utøve verdipapirfondsforvaltning knyttet til UCITS etablert i Norge.

Til § 3-4 Andre utenlandske forvaltningsselskapers virksomhet i Norge

Bestemmelsen viderefører § 2-13 med enkelte endringer.

Bestemmelsen omfatter forvaltningsselskaper med hovedsete utenfor EØS-området, men også forvaltningsselskap med hovedsete i annen EØS-stat, men som ikke omfattes av EØS-reglene som svarer til direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet).

Det presiseres at dersom forvaltningsselskapet skal markedsføre og selge andeler i verdipapirfond, må kravene i § 9-4 også være oppfylt.

Kapittel 4. Verdipapirfond

Til § 4-1 Tillatelse til etablering av verdipapirfond

Første ledd viderefører § 2-7 første ledd med enkelte språklige endringer. En særbestemmelse knyttet til skatteloven § 16-11 er tatt ut. Bestemmelsen er ikke lenger relevant.

Annet ledd bygger på direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 5 kombinert med gjeldende praksis for hva søknad om etablering og forvaltning av norske fond skal inneholde. Bekreftelse fra depotmottaker på at vedkommende har påtatt seg oppdraget som depotmottaker for fondet skal vedlegges fordi Finanstilsynet skal godkjenne valget av depotmottaker. Finanstilsynet vil i denne forbindelse sjekke at depotmottaker oppfyller de kravene som stilles til depotmottaker i henhold til § 10-3. Forvaltningsselskapet må også vedlegge opplysninger om ledelsen i depotmottakervirksomheten, eller opplysninger om hvor slik informasjon kan innhentes fordi Finanstilsynet ikke kan godkjenne etablering av fondet dersom ledelsen i depotmottakervirksomheten ikke anses egnet eller ikke har tilstrekkelig erfaring, jf. § 10-3 tredje ledd.

Tredje ledd bygger på § 2-7 annet ledd, men adgangen til å nekte samtykke der forvaltningsselskapet ikke anses skikket til å ivareta andelseiernes interesser på forsvarlig måte, er tatt ut. Bestemmelsen er erstattet av bestemmelsen i annet ledd om at forvaltningsselskapet må ha tillatelse til å forvalte den aktuelle typen fond. En særbestemmelse knyttet til tidligere overgangsregler til skatteloven er ikke lenger aktuell og derfor ikke videreført.

Resten av bestemmelsene gjennomfører direktivets regler om etablering og forvaltning av UCITS etablert i annen EØS-stat, jf. omtale i kapittel 5.

Til § 4-2 Skifte av forvaltningsselskap

Bestemmelsen bygger på gjeldende § 4-13 første ledd. Gjeldende bestemmelser om hvordan skiftet skal skje, foreslås erstattet av en hjemmel for Finanstilsynet til å stille vilkår. Skifte av forvaltningsselskap antas i første rekke å være aktuelt ved fusjon av forvaltningsselskaper, og der et forvaltningsselskap mister tillatelsen eller på annen måte avvikler sin virksomhet. Behovet for generelle regler anses derfor begrenset. Tillatelse til skifte av forvaltningsselskap kan bare gis dersom Finanstilsynet godkjenner at forvaltningsselskapet overtar forvaltningen av det aktuelle fondet og forøvrig vilkårene etter § 4-1 tredje ledd er oppfylt.

Til § 4-3 Retten til å bruke betegnelsen verdipapirfond

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 3-2. Bestemmelsene om spesialfond er innarbeidet i samlet regulering av spesialfond.

Til § 4-4 Vedtektenes innhold

Bestemmelsen bygger på gjeldende § 3-3.

Etter første ledd nr. 2 skal et verdipapirfonds vedtekter angi regler for plassering av verdipapirfondets midler etter kapittel 6. Dersom det er aktuelt skal det gis slike opplysninger som er nevnt i §§ 6-2 første ledd, 6-5 første ledd nr. 3, 6-7 tredje ledd og § 6-8.

Det vises til nærmere omtale av innhold i vedtekter i punkt 7.3. Nasjonale fond skal i tillegg inneholde slike opplysninger som fremgår i lovforslaget kapittel 7.

Til § 4-5 Lik rett i fondet – andelsklasser

Bestemmelsens første ledd viderefører § 6-1 første ledd første punktum.

Annet til fjerde ledd er nye og innfører adgang til å inndele verdipapirfond i andelsklasser. Gjeldende lov § 6-1 første ledd tredje og fjerde punktum om differensiert forvaltningsgodtgjørelse er tatt ut. Det anses ikke nødvendig med bestemmelser om differensiert forvaltningsgodtgjørelse når det innføres adgang til andelsklasser. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om andelsklasser, jf. annet ledd. Det kan bli aktuelt å regulere nærmere hva slags andelsklasser som skal tillates. Fjerde ledd gjennomfører verdipapirfondlovens likebehandlingsprinsipp, jf. første ledd, for de enkelte andelsklassene.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 6.3.5.

Til § 4-6 Kostnader

Bestemmelsen bygger på gjeldende § 4-10 samt kodifiserer gjeldende praksis med hensyn til at transaksjonskostnader ved fondets plasseringer kan dekkes av fondet. Transaksjonskostnader for fondet ved tegning av nye andeler i fondet eller innløsning av andeler skal, som etter gjeldende rett, ikke dekkes av fondet.

Første ledd nr. 4 og annet ledd er nytt. Det åpnes for at uforutsette og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser kan belastes fondet, forutsatt at prosedyren i annet ledd er fulgt.

Tredje ledd viderefører gjeldende § 4-5 fjerde ledd.

Til § 4-7 Utdeling av verdipapirfondets midler

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 4-10 første ledd nr. 3 og 4.

Til § 4-8 Beregning og kunngjøring av andelsverdi

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 6-1 annet ledd.

Til § 4-9 Tegning av andeler

Bestemmelsen viderefører verdipapirfondloven § 6-7, og er nærmere omtalt i punkt 6.4.5. Det vil fremgå av fondets vedtekter når fondet er åpent for tegning og innløsning. Det vanlige i dag er beregning av kurser og rett til tegning og innløsning daglig, og dette vil fortsatt være vanlig praksis. Loven åpner imidlertid for at tegning og innløsning kan begrenses til minst to ganger i måneden. Hvis det i slike tilfeller beregnes daglige kurser for eksempel i forbindelse med beregning av forvaltningsgodtgjørelse, vil tegningskurs som angitt i bestemmelsen ikke nødvendigvis være den første kursen etter innløsningskravet er mottatt.

Til § 4-10 Andelseierregister – forvalterregistrering

Bestemmelsens første og tredje ledd viderefører § 6-3 første ledd og § 6-4, men er tilpasset det forhold at det ikke lenger legges opp til å utstede andelsbrev.

Bestemmelsen i gjeldende § 6-4 tredje ledd om at det kan gis samtykke til at andre kan føre registeret er ikke videreført. Det vil være opp til forvaltningsselskapet hvordan dette gjøres.

Kompetansen til å gi regler om forvalterregistrering av andeler foreslås lagt til departementet og ikke til Kongen.

Annet ledd viderefører § 6-6.

Til § 4-11 Virkning av registrering i andelseierregisteret

Bestemmelsen viderefører § 6-5 første ledd med enkelte språklige endringer.

Til § 4-12 Innløsning av andeler

Bestemmelsen viderefører i all hovedsak verdipapirfondloven § 6-9 og er nærmere omtalt i punkt 6.4.5 over. En endring er at andelseier ved innløsing er pliktig å få utbetalt sine andeler i kontanter, og ikke lenger få utbetalt i finansielle instrumenter. Fond vil normalt være åpne for innløsning daglig, men det kan bestemmes at fondet skal være åpent for innløsning kun to ganger i måneden.

Innløsning skjer til ukjent kurs. Bestemmelsen om gjennomføring er derfor knyttet til gjennomføring av oppgjøret og ikke til ”innløsning”. Det skal fremgå av prospektet hvem innløsningskrav kan fremsettes overfor.

Når det gjelder børshandlede verdipapirfond (Exchange Traded Funds – ETF) kan forvaltningsselskapet, i stedet for å innløse andelene, tilby mulighet til å selge andelene i annenhåndsmarkedet. Dette forutsetter at det er gjort tiltak for å sikre at børsverdien av andelene ikke vesentlig avviker fra andelsverdien som forvaltningsselskapet beregner. Dersom det er gjort slike tiltak, likestilles mulighet for salg i annenhåndsmarkedet med innløsning.

Gjeldende verdipapirfondlov § 6-9 første ledd fastsetter at andelseier ikke kan kreve innløsning dersom annet følger av avtale om pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven eller individuell pensjonsavtale etter skatteloven. Individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven er senere erstattet med ny individuell pensjonsordning, jf. lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning. § 4-12 annet ledd er oppdatert i tråd med dette. Bestemmelsen får også anvendelse på pensjonskapitalbevis som er utgått fra individuell pensjonsavtale etter skatteloven, jf. lov om individuell pensjonsordning § 5-2.

Til § 4-13 Forbud mot utstedelse og innløsning i visse tilfeller

Bestemmelsen viderefører § 6-10 med enkelte språklige endringer. Utstedelse og innløsning av andeler skal stanses etter at forvaltningsselskapet har fattet vedtak om avvikling, selv om dette vedtaket må fattes med forbehold om Finanstilsynets godkjenning av avviklingen, jf. § 5-7. Se nærmere omtale i punkt 6.7.5. Gjeldende bestemmelse om forbud der forvaltningsselskapet er under konkursbehandling er omfattet av forbudet mot utstedelse og innløsning etter at tillatelsen er bortfalt. Det følger av lovutkastet § 11-5 første ledd at tillatelse til å drive fondsforvaltningsvirksomhet faller bort hvis forvaltningsselskapet kommer under konkurs- eller offentlig akkordforhandling.

Til § 4-14 Endring av vedtekter

Første ledd viderefører gjeldende § 3-4 annet ledd første punktum. Bestemmelsen om stadfesting av vedtekter er tatt ut. En indirekte stadfesting av vedtektene vil ligge i samtykket til å etablere verdipapirfond etter lovutkastet § 4-1. Det er også foreslått en presisering i § 4-1 annet ledd om at fondets vedtekter skal være fastsatt av styret.

Annet ledd er ny. Det vises til nærmere omtale i punkt 6.5. Ved endring av navn på verdipapirfondet eller forvaltningsselskapet anses det ikke nødvendig å involvere andelseierne utover at endringen må vedtas i forvaltningsselskapets styre med tilslutning av flertallet av de andelseiervalgte styremedlemmene. Avholdelse av andelseiermøte ved slike endringer ville vært uforholdsmessig ressurskrevende ved bla omstruktureringer i finansbransjen der navneskifte er en naturlig og nødvendig konsekvens. Navneskifte pga. fusjon kan også reguleres av lovforslaget § 4-2 om skifte av forvaltningsselskap.

Tredje ledd om godkjenning av Finanstilsynet, viderefører § 3-4 annet ledd annet punktum, med et nytt tillegg om hva søknaden skal inneholde.

Fjerde ledd presiserer at vedtektsendringer skal godkjennes hvis lovens krav til innhold i vedtekter og prosedyre for vedtektsendringer er oppfylt. Finanstilsynet skal ikke gjøre noen kvalitativ vurdering av om en endring er i andelseiernes interesse så sant kravene til innhold i vedtektene og prosedyren for endring av vedtektene er fulgt. Forvaltningsselskapet må vurdere om en endring er i andelseiernes interesse. Dette følger av kravene til god forretningsskikk. I tillegg må forvaltningsselskapet opplyse i informasjonen som skal sendes andelseierne i forbindelse med vedtektsendring om hvorfor endringen anses å være i andelseiernes interesse.

Femte ledd stiller krav om at vedtektsendringen skal offentliggjøres før den gjennomføres. Med de krav som er foreslått til prosedyrer for vedtektsendring, anses det ikke nødvendig å videreføre en frist på 3 uker etter offentliggjøring, for gjennomføring av endringene.

Sjette ledd gir andelseierne rett til gebyrfri innløsning til fem virkedager før endringen gjennomføres. Det skal opplyses om retten til gebyrfri innløsning, herunder fristen for å kreve gebyrfri innløsning i den informasjon som skal gis andelseierne før andelseiermøtet, jf. § 4-15 annet ledd nr. 4. De begrensninger i retten til innløsning som følger av lovfoslaget § 6-9 annet ledd vil gjelde også for innløsning i forbindelse med vedtektsendring.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 6.5.5.

Til 4-15 Informasjon til andelseierne ved vedtektsendring

Bestemmelsen er ny og regulerer krav til informasjonen som skal sendes andelseierne før et andelseiermøte som skal ta stilling til en vedtektsendring.

Første ledd slår fast at informasjonen som sendes ut skal gjøre andelseierne i stand til å foreta en velfundert vurdering av forslaget. Dette vil blant annet innebære at informasjonen må være skrevet på en måte som gjør det mulig for andelseierne å forstå hva endringen går ut på. For eksempel kan dette bety at bruken av faguttrykk og forkortelser som ikke er alminnelig kjent bør begrenses.

Annet ledd oppstiller minimumskravene til hva informasjonen skal inneholde. Det er ikke noe til hinder for at informasjonen også inneholder andre opplysninger som forvaltningsselskapet mener er nødvendig for å sette andelseierne i stand til å foreta en velfundert vurdering av forslaget. Et eksempel på annen informasjon som i visse tilfeller kan være nyttig for at en andelseier skal settes i stand til å foreta en velfundert vurdering av forslaget til vedtektsendring er utkast til oppdatert nøkkelinformasjon.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 6.5.5.

Til § 4-16 Andelseiernes rådighet og ansvar

Bestemmelsen viderefører § 3-1 bortsett fra at bestemmelsen om at driften av fondet utøves av forvaltningsselskapet er tatt ut som unødvendig. En slik bestemmelse er dekket av definisjonen av verdipapirfondsforvaltning og lovutkastet § 2-14 første ledd om at forvaltningsselskapet treffer alle beslutninger om disposisjoner over fondet.

Fjerde ledd om at andelseiere ikke plikter å gjøre ytterligere innskudd i fondet, fremgikk tidligere av definisjonen av verdipapirfond.

Til § 4-17 Andelseiermøte

Bestemmelsen er ny og er omtalt i punkt 6.5.5.2.

Andelseiermøtet er fondets organ og skal samtykke til nærmere angitte disposisjoner i fondet. Andre til fjerde ledd inneholder stemmeregler og regler for innkalling til andelseiermøte. Etter femte ledd har andelseierne en rett til å få drøftet spørsmål i andelseiermøte. Denne retten erstatter andelseiernes rett til, etter gjeldende verdipapirfondlov, å få drøftet spørsmål i valgmøte, jf. gjeldende § 2-11.

Etter sjette ledd skal Finanstilsynet kunne gjøre unntak fra kravet om samtykke i andelseiermøte. Finanstilsynet vil i enkelte tilfeller kunne gjøre slikt unntak dersom det er opplagt at en vedtektsendring er av en slik art at behandling i andelseiermøte ikke er nødvendig. Dette er ment som en snever unntaksregel.

Kapittel 5. Fusjon og avvikling av verdipapirfond

Til § 5-1 Fusjon av verdipapirfond

Bestemmelsen er ny og første ledd beskriver to av de tre ulike «typene fusjon» som reguleres i verdipapirfondloven, jf. direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 2(1) bokstav q (i) og (ii). Som det fremgår av § 5-3 annet ledd nr. 1 skal fusjonsavtalen identifisere «type fusjon». I dette ligger det et krav om å identifisere fusjonen som en av de typene § 5-1 første ledd foreskriver. Den formen for avvikling som er beskrevet i § 5-7 sjette ledd, jf. direktivet art. 2(1) bokstav q (iii), regnes også som en «type fusjon» i denne sammenheng.

Det kan tenkes ulike varianter av fusjon av verdipapirfond, som alle reguleres av bestemmelsene i kapittel 5. Selv om det er nasjonal frihet ved reguleringen av enkelte typer fusjon foreslår departementet at alle typer fusjon av verdipapirfond skal reguleres på samme måte, se omtalen i punkt 6.6.5.1.

For det første kan det tenkes at to nasjonale fond, jf. lovens kapittel 7, fusjonerer. Dette reguleres ikke av direktivet, men bestemmelsene i lovens kapittel 5 gjelder også slike fusjoner. Videre kan det tenkes at to UCITS som begge er etablert i Norge fusjonerer. Dersom ingen av disse UCITS er notifisert for markedsføring i annen EØS-stat, reguleres heller ikke denne varianten av fusjon av direktivet, men følger likevel reglene i lovens kapittel 5. Dersom to UCITS-fond etablert i Norge der minst ett av fondene er notifisert for markedsføring i en annen EØS-stat fusjonerer, reguleres dette av direktivets regler, jf. art. 2(1) bokstav r, og følger også lovens kapittel 5. Dette er i direktivet omtalt som «domestic merger». Lovens kapittel 5 regulerer også fusjoner der ett UCITS-fond etablert i en annen EØS-stat fusjonerer med et UCITS-fond etablert i Norge, og fusjon der to UCITS-fond etablert i Norge fusjonerer inn i et nyetablert UCITS i en annen medlemsstat. Disse to variantene av fusjon kalles grensekryssende fusjon, jf. direktivet art. 2(1) bokstav q. Også grensekryssende fusjon reguleres av lovens kapittel 5. Ved grensekryssende fusjoner er det myndighetene i overdragende fonds hjemland som skal godkjenne fusjonen, jf. § 5-2 syvende ledd.

Til § 5-2 Tillatelse til fusjon av verdipapirfond

Første ledd viderefører gjeldende § 4-14 annet ledd når det gjelder kravet til godkjenning fra Finanstilsynet. De øvrige leddene gjennomfører kravene til søknad om godkjenning i direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet).

Sjette ledd regulerer når tillatelse til fusjon skal gis og gjennomfører direktivet art. 39(4) og (5). Finanstilsynet skal blant annet prøve om lovens krav i §§ 5-1 til 5-3 er fulgt. § 5-6 regulerer etterfølgende bekreftelse fra depotmottaker eller revisor og vil således i tid komme etter at fusjonen er gjennomført. Tilsynet må ved godkjenning av fusjonen prøve om det er inngått avtale om innhenting av slik bekreftelse etter at fusjonen er gjennomført, jf. § 5-2 annet ledd nr. 5. Det vises til omtalen i punkt 6.6.5.3.

20 dagers fristen for behandling av en søknad om fusjon begynner å løpe fra søknaden er fullstendig. Dersom Finanstilsynet med hjemmel i tredje ledd ber om ytterligere informasjon vil 20 dagers fristen først begynne å løpe når denne informasjonen er mottatt og Finanstilsynet anser at søknaden er fullstendig. Det vises til omtalen i punkt 6.6.5.3.

Til § 5-3 Krav til fusjonsavtale mv.

Bestemmelsen gjennomfører de krav direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) stiller til fusjonsavtale, jf. art 40.

Første ledd, som oppstiller krav om at flertallet av styremedlemmer som er valgt av andelseierne må stemme for fusjonen, er ikke en direktivregel, men en videreføring av kravet i gjeldende verdipapirfondlov § 4-14 første ledd. Det vises til omtalen i punkt 6.6.5.2.

Annet ledd gir minimumskrav til hva en fusjonsavtale skal inneholde. Det kreves blant annet at fusjonsavtalen identifiserer «type fusjon». I dette ligger det et krav om å identifisere fusjonen som en av de typene § 5-1 første ledd foreskriver. Den formen for avvikling som er beskrevet i § 5-7 sjette ledd, jf. direktivet art. 2(1) bokstav q (iii), regnes også som en «type fusjon» i denne sammenheng.

Til § 5-4 Informasjon til andelseiere ved fusjon

Bestemmelsen gjennomfører kravene til informasjon til andelseiere i direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet), jf. art 43.

Til § 5-5 Gjennomføring av fusjon

Første ledd om at fusjon kan gjennomføres når det er gitt samtykke til beslutningen i andelseiermøtet er ny. Direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) inneholder ulike frister, som er gjennomført i loven, gjør at det er visse krav til når en fusjon tidligst kan gjennomføres.

Andelseiere skal videre ha mottatt informasjon minst 30 dager før innløsningsrettighetene som beskrevet i § 5-5 annet ledd utløper, jf. § 5-4 første ledd. Innløsningsrettighetene må gjelde til fem arbeidsdager før gjennomføringsdatoen for fusjonen. Videre må andelseiermøtet innkalles av forvaltningsselskapets styre, med minst to ukers frist, jf. § 4-17 fjerde ledd.

Når to fond godkjent i Norge fusjoneres vil det måtte holdes andelseiermøte i begge fond. Når et norsk UCITS-fond fusjonerer med et UCITS-fond godkjent i en annen EØS-stat må det avholdes andelseiermøte for det norske fondet før fusjonen kan gjennomføres. Direktivet art. 47(1) annet avsnitt krever at medlemsstatene skal sørge for at fusjoner ikke kan gjennomføres før andelseierne har samtykket dersom dette er et vilkår etter nasjonal rett for overtakende eller overdragende fond.

Annet ledd gir andelseierne rett til gebyrfri innløsning eller en rett til å bytte sine andeler i fondet som skal fusjoneres med andeler i et annet fond med tilsvarende investeringsmandat som forvaltes av samme forvaltningsselskap. Bestemmelsen gjennomfører direktivet art. 45. Dersom andelseierne velger å få sine andeler innløst skal de ikke belastes innløsningsgebyr, og dersom andelseierne velger å bytte sine andeler til andeler i et annet fond skal de ikke belastes innløsningsgebyr eller tegningsgebyr. Transaksjonskostnader ved realisering av finansielle instrumenter for å møte innløsningskrav, vil imidlertid belastes fondet i begge tilfeller. Muligheten til å bytte sine andeler i fondet som skal fusjoneres med andeler i et annet fond gjelder kun dersom forvaltningsselskapet forvalter et annet fond med tilsvarende investeringsmandat. Andelseier har ikke krav på å få bytte inn andelene sine i andeler i et annet fond dersom forvaltningsselskapet ikke forvalter andre fond med tilsvarende investeringsmandat. De begrensninger i retten til innløsning som følger av lovforslaget § 4-12 annet ledd vil gjelde også for innløsning i forbindelse med fusjon.

Tredje ledd presiserer at administrative kostnader ikke kan belastes fondet. Bestemmelsen gjennomfører direktivet art. 46. Administrative kostnader omfatter juridiske kostnader og andre rådgivningskostnader.

Til § 5-6 Bekreftelse på gjennomføring

Første ledd slår fast at depotmottaker eller revisor skal bekrefte enkelte deler av gjennomføringen av fusjonen. Bekreftelse på gjennomføringen av fusjon, kan gis av depotmottaker eller revisor til et av fondene, eller av annen depotmottaker eller revisor. Depotmottaker eller revisor skal vurdere om den metoden som er brukt for å beregne bytteforholdet er relevant og ikke i strid med alminnelig anerkjente verdsettelsesprinsipper og bekrefte at det faktiske bytteforholdet følger denne metoden.

Bestemmelsen gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet)art. 42.

Etter tredje ledd skal bekreftelsen være tilgjengelig for tilsynsmyndigheter og andelseiere. Det kreves at bekreftelsen er tilgjengelig kostnadsfritt når tilsynsmyndigheter eller andelseiere anmoder om å få den. Andelseiere skal også gjøres oppmerksomme på hvordan de kan få bekreftelsen i forkant av fusjonen, jf. § 5-4 annet ledd nr. 3.

Til § 5-7 Avvikling av verdipapirfond

Ved avvikling vil først forvaltningsselskapet fatte vedtak om avvikling. Dette vedtaket må fattes med forbehold om godkjenning fra Finanstilsynet. Avvikling vil kunne skje ved at alle andelseiere får utbetalt verdien av sine andeler i kontanter, eller får tilbud om å tegne andeler i et annet fond forvaltet av samme forvaltningsselskap. Avviklingen skal skje uten at andelseiere belastes kostnader.

Annet ledd er nytt, og regulerer minimumskravene til informasjon til andelseiere ved avvikling.

Tredje ledd er nytt og lovfester at avviklingen skal være kostnadsfri for andelseierne.

Sjette ledd gjennomfører en av typene av fusjon beskrevet i direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet), dvs. der netto eiendeler overføres og fondet oppløses på et senere tidspunkt, jf. direktivet art. 2(1) bokstav p (iii). Avviklingsbestemmelsen i § 5-7 vil ikke gjelde ved fusjon der avvikling av overdragende fond reguleres fullt ut av fusjonsreglene.

Adgangen til å fastsette forskrifter om avvikling i syvende ledd er en videreføring av eksisterende forskriftshjemmel.

Når det gjelder de øvrige reglene for avvikling vises det til omtale i punkt 6.7.5.

Kapittel 6. Plassering av verdipapirfondets midler

I. Generelle bestemmelser

Til § 6-1 Generelt om investeringsområde

Første ledd viderefører gjeldende § 4-5 første og annet ledd med enkelte endringer. Gjeldende § 4-5 første ledd nr. 6 om at verdipapirfonds midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter etter forskrift fastsatt av departementet, er ikke videreført. Forskriftshjemmelen har i praksis vært benyttet når det gjelder regulering av derivater. Etter forslaget er det inntatt en generell hjemmel for departementet til å fastsette nærmere regler om derivater. Det vises til generell omtale om plassering i derivater i punkt 6.9.

Annet ledd erstatter gjeldende § 4-5 syvende ledd med noe endret ordlyd. Departementet antar at likvide midler i praksis vil si innskudd i kredittinstitusjon. Ordlyden er imidlertid utformet i samsvar med UCITS-direktivet art. 50 (2). Det vises til at tilsvarende ordlyd er foreslått i § 6-12 (1) nr. 1.

I tredje ledd er det inntatt en hjemmel for departementet til å gi nærmere regler om plassering i finansielle instrumenter. Forskriftshjemmelen vil bl.a. kunne benyttes til å fastsette nærmere regler for gjennomføring av EØS-regler som svarer til Kommisjonsdirektiv 2007/16/EF.

Gjeldende § 4-5 åttende ledd om at tilsynsmyndigheten har adgang til å samtykke til etablering av verdipapirfond som fraviker enkelte bestemmelser i gjeldende § 4-5, er videreført i § 7-1 om nasjonale fond som ikke er spesialfond.

Til § 6-2 Verdipapirfondsandeler

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 4-5 tredje ledd med enkelte endringer.

I første ledd er det tatt inn en presisering om at det må følge av vedtektene til det verdipapirfond som et investerende verdipapirfond skal plassere midler i, at dette fondet maksimalt kan plassere 10 prosent av sine midler i verdipapirfondsandeler. Bestemmelsen er omtalt i punkt 7.3.5.2.

Ordlyden i annet ledd er endret i forhold til gjeldende § 4-5 tredje ledd nr. 2. uten at det er ment å innebære noen realitetsendring. I vurderingen av om andelseiernes interesser er beskyttet minst på linje med andelseiere i UCITS, vil dette fortsatt, selv om det ikke er uttrykkelig videreført i bestemmelsen, spesielt bero på om verdipapirfondet som ikke er UCITS, er underlagt bestemmelser om oppbevaring av midler, låneopptak, långivning og handel med finansielle instrumenter fondet ikke eier.

Tredje ledd viderefører gjeldende § 4-5 tredje ledd siste punktum med enkelte språklige endringer.

Til § 6-3 Pengemarkedsinstrumenter

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 4-5 femte ledd. Definisjonen av pengemarkedsinstrumenter er nærmere presisert i Kommisjonsdirektiv 2007/16/EF.

Til § 6-4 Innskudd i kredittinstitusjon

Bestemmelsen viderefører § 4-5 sjette ledd med enkelte språklige endringer. Gjeldende lov § 4-5 syvende ledd om at verdipapirfond kan «besitte likvide midler som innskudd i bank» er flyttet til § 6-1 annet ledd.

«Bank» er i samsvar med ordlyden i direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) byttet ut med «kredittinstitusjon».

Til § 6-5 Krav til likviditet

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 4-6 med enkelte språklige endringer.

I bestemmelsens første ledd nr. 3 videreføres at børs og annet regulert marked, skal fremgå av fondets vedtekter, men alternativet etter gjeldende bestemmelse om «godkjent av tilsynsmyndigheten» er tatt ut. Bestemmelsen er omtalt i punkt 7.3.5.2.

Til § 6-6 Plasseringsbegrensninger – fondets midler

Første ledd viderefører gjeldende § 4-8 første ledd og pålegger forvaltningsselskapet en generell plikt til å sørge for en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap av fondets midler.

Annet ledd viderefører § 4-8 annet ledd. Uttrykket «samme selskap» i gjeldende lov er byttet ut med «samme utsteder» uten at det er ment å innebære noen endring. Henvisningen til gjeldende lovs § 4-9, som videreføres i § 6-9, foreslås tatt ut som overflødig. Det vil følge av lovens system at § 6-9 vil gjelde.

I annet ledd nr. 3 er det tilføyd at det kan plasseres i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av tredjeland. Det vises til omtale i punkt 6.9.

I annet ledd nr. 4 er det foreslått inntatt et øvre tak på 80 prosent av fondets eiendeler ved plasseringer i obligasjoner med fortrinnsrett som oppfyller krav i nasjonal lovgivning som gjennomfører direktiv 2009/65/EF, 2006/48/EF og 2006/49/EF. Begrensningen er i samsvar med direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet). Det vises til omtale i punkt 6.9.

Tredje og fjerde ledd viderefører § 4-8 åttende og niende ledd.

Gjeldende § 4-8 tredje til sjette ledd er videreført med enkelte endringer i § 6-7.

Gjeldende § 4-8 syvende ledd om at departementet kan gi regler om hvordan et derivats underliggende skal telle med ved beregningen av plasseringsbegrensningene foreslås ikke videreført i § 6-6. Det samme gjelder bestemmelsen om at det i forskrift kan gjøres unntak fra plasseringsbestemmelsene for indeksderivatfond. Bestemmelsene er overflødige ved siden av den generelle hjemmelen for å fastsette forskrifter om plassering i derivater i § 6-1.

Til § 6-7 Unntak og presiseringer – plasseringsbegrensninger

Paragrafen inneholder unntak og presiseringer i forhold til de regler om plasseringsbegrensning som følger av § 6-6 og § 6-8.

Gjeldende lovs § 4-8 fjerde ledd første punktum, som stiller opp et generelt forbud mot å anvende ulike alternativ for plasseringsbegrensninger samtidig når de finansielle instrumentene er utstedt av samme selskap, foreslås ikke videreført. Dette er imidlertid ikke ment å innebære noen realitetsendring. Direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) viderefører i art. 52 (5) første ledd det generelle kumulasjonsforbudet. Departementet legger til grunn at det følger allerede av ordlyden i § 6-6 annet ledd nr. 1, 2, 3 og 4 at disse ikke kan anvendes samtidig. Som hovedregel er det heller ikke adgang til å anvende innskuddsregelen i § 6-6 fjerde ledd samtidig med de alternativene som er nevnt i § 6-6 annet ledd. Det samme skal gjelde tillatt motpartsrisiko ved plasseringer i unoterte derivater som fastsatt etter nærmere regler i forskrift.

Førsteledd angir i hvilken utstrekning flere plasseringsalternativ kan anvendes samtidig overfor samme utsteder. Bestemmelsen viderefører gjeldende lovs § 4-8 fjerde ledd tredje punktum, men slik at det i første ledd nr. 1 henvises til § 6-6 annet ledd nr. 1 og nr. 2. Adgangen til å anvende flere alternativ samtidig omfatter bl.a. motpartsrisiko ved plasseringer i unoterte derivater. Det er gitt regler om tillatt motpartsrisiko i gjeldende forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater. Bestemmelsene vil bli videreført i en samleforskrift for verdipapirfond. Gjeldende regler er at risikoeksponeringen mot samme motpart ved plassering i unoterte derivater ikke må overstige 10 prosent når motparten er en kredittinstitusjon og 5 prosent mot andre motparter. Et verdipapirfond vil for eksempel kunne plassere 5 prosent av fondets midler i aksjer i en bank, ha 10 prosent plassert i innskudd i samme bank og en motpartsrisiko mot banken som følge av OTC- kontrakter på inntil 5 prosent av fondets midler. Det er kun 5-prosent og 10-prosent regelen i § 6-6 annet ledd nr. 1 og nr. 2 som er omfattet av adgangen til kumulasjon. Paragraf 6-6 annet ledd nr. 3 og nr. 4 er ikke omfattet. Dette innebærer at for eksempel alternativet i nr. 4 knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett ikke kan kombineres med de andre alternativene i forhold til samme utsteder.

Ettersom det følger uttrykkelig av første ledd hvilke alternativ som kan anvendes samtidig, mener departementet det følger av lovens system at eventuelle andre alternativ ikke er tillatt.

Annetledd første punktum, om at selskaper i samme konsern regnes som samme utsteder, viderefører § 4-8 femte ledd. Annet punktum viderefører § 4-8 fjerde ledd annet punktum, men slik at det er inntatt en presisering om at kumulasjonsbestemmelsen ved plasseringer innenfor samme konsern gjelder ulike selskap i samme konsern. Dette innebærer ingen realitetsendring i forhold til gjeldende rett, men det kommer klarere til uttrykk at kumulasjon inntil 20 prosent forutsetter investeringer i flere selskaper i samme konsern. Det er ikke nok at fondet har investert i ett selskap selv om det inngår i konsern. De alminnelige investeringsgrensene gjelder like fullt for det enkelte selskap.

Tredje ledd viderefører, med enkelte endringer, § 4-8 tredje ledd.

Fjerde ledd om at plasseringsbegrensningene ikke gjelder ved tegning i henhold til fortrinnsrett, viderefører gjeldende § 4-8 sjette ledd. Det er foreslått en tilføyelse om at heller ikke bestemmelsene i § 6-8 gjelder ved tegning i henhold til fortrinnsrett. Dette er i samsvar med UCITS-direktivet art. 57 (1), som henviser til at det kan gjøres unntak fra bestemmelsene «i dette kapittel» (dvs. direktivet kapittel VII).

Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.9.

Til § 6-8 Unntak fra plasseringsbegrensninger for indeksfond

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 4-8a. I følge ordlyden i gjeldende bestemmelse kan indeksfond følge de særlige investeringsgrensene «uavhengig» av de grenser som følger av eierbegrensningsreglene i gjeldende § 4-9. Direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 53 (1) må forstås slik at indeksfond skal overholde de grenser som er fastsatt i direktivet art. 56, dvs. eierbegrensningsreglene. Oversettelsen av direktivets uttrykk «without prejudice» til «uavhengig» i gjeldende lovtekst, er egnet til å skape uklarhet med hensyn til en korrekt gjennomføring av direktivet. Departementet legger til grunn at også indeksfond må overholde de grenser som er fastsatt i gjeldende § 4-9 og som er foreslått videreført i § 6-9. Departementet mener imidlertid at det er overflødig å henvise særskilt til at § 6-9 skal gjelde, idet dette vil følge av lovens system.

Til § 6-9 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Første ledd viderefører gjeldende § 4-9 første ledd. Det er foreslått en tilføyelse i nr. 2 om at begrensningen på eierandel ved plasseringer i obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter heller ikke gjelder når slike finansielle instrumenter er utstedt eller garantert av tredjeland. Tilføyelsen vil være i samsvar med direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 56 (3) (b).

Annet ledd erstatter gjeldende § 4-9 annet ledd.

For øvrig vises til generelle kommentarer i punkt 6.9.5.1.

Til § 6-10 Opptak av lån

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 4-11, men slik at «pantsette» i gjeldende paragraf første og annet ledd er erstattet med «stille verdipapirfondets midler som sikkerhet». Det vises til omtale i punkt 6.9.5.3.

Til § 6-11 Utlån av finansielle instrumenter

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 4-12 i en noe endret form.

II. Fond i ett fond

§§ 6-12 til 6-21 gjennomfører EØS-regler som svarer til direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 58 til 67.

Bestemmelsene er omtalt i punkt 6.10 Fond i ett fond-strukturer («master-feeder»)

Til § 6-12 Fond i ett fond

Bestemmelsen gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 58 (1) og (2).

Tilføringsfond er ikke underlagt den alminnelige risikospredningsregelen om at UCITS i alminnelighet kan plassere kun 20 prosent av sine eiendeler i ett og samme verdipapirfond, se § 6-6. For å kunne være et tilføringsfond, må minst 85 prosent av tilføringsfondets eiendeler plasseres i ett annet fond, og dette skal være et mottakerfond. Både tilførings- og mottakerfondet skal være UCITS. Et tilføringsfond må ha tillatelse fra Finanstilsynet. Mottakerfondet kan være norsk eller etablert i en annen EØS-stat.

Etter annet ledd kan det fastsettes nærmere regler om tilføringsfondets plasseringer. Forskriftshjemmelen vil bl.a. kunne benyttes til å fastsette regler om beregningen av tilføringsfondets eksponering i derivater.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.10.5.2. og EØS-retten i punkt 6.10.2.1.

Til 6-13 Søknad

Bestemmelsen fastsetter hva som skal vedlegges en søknad om tillatelse som tilføringsfond, og når en slik tillatelse kan gis. Bestemmelsen gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 59, og er omtalt i punkt 6.10.5.2. EØS-retten er omtalt i punkt 6.10.2.1.

Til § 6-14 Konvertering til tilføringsfond og bytte av mottakerfond

Bestemmelsen gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 64. Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.10.5.3 og EØS-retten i punkt 6.10.2.5.

Til § 6- 15 Mottakerfond

Første og annet ledd gjennomfører direktivet art. 58 (3).

Tredje til femte ledd gjennomfører direktivet art. 66.

Direktivbestemmelsene er omtalt i punkt 6.10.2.1 og 6.10.2.6.

Til § 6-16 Tilføringsfond

Første ledd gjennomfører direktivet art. 65 (1).

Annet ledd gjennomfører direktivet art. 63 (5)

Tredje ledd gjennomfører direktivet art. 61 (1) fjerde ledd

Fjerde ledd gjennomfører direktivet art. 65 (2)

Femte ledd gjennomfører direktivet art. 63 (3)

Direktivbestemmelsene er omtalt i punkt 6.10.2.4.

Til § 6-17 Prospekt og rapporter mv. for tilføringsfond

Første og annet ledd gjennomfører direktivet art. 63 (1) og (2).

Tredje ledd gjennomfører direktivet art. 63 (4).

Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.10.5.3 og direktivbestemmelsene i punkt 6.10.2.4.

Til § 6-18 Forholdet mellom tilførings- og mottakerfond

Bestemmelsen gjennomfører direktivet art. 60 (1), (2), (3) og (6).

Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.10.5.2 og direktivbestemmelsene i 6.10.2.1.

Til 6-19 Revisor

Bestemmelsen gjennomfører direktivet art. 62. Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.10.5.4.

Til § 6-20 Depotmottaker

Bestemmelsen gjennomfører direktivet art. 61. Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.10.5.4.

Til § 6-21 Avvikling og fusjon i mottakerfond

Bestemmelsen gjennomfører direktivet art. 60 (4) og (5).

Etter annet ledd gjelder første ledd tilsvarende ved fusjon av mottakerfondet, dvs. tilføringsfondet avvikles hvis ikke tilsynsmyndigheten godkjenner at investeringen overføres til annet mottakerfond eller omdannes til UCITS som ikke er tilføringsfond. I tillegg kan Finanstilsynet godkjenne at plasseringen «videreføres i fusjonert fond». Videreføring i fusjonert fond vil si at opprinnelig mottakerfond er overtakende eller overdragende fond i fusjonen.

Sjette ledd inneholder en hjemmel til å gi nærmere regler om avvikling av tilføringsfond som fraviker § 5-7, dvs. den alminnelige bestemmelsen om avvikling av verdipapirfond. Det vil kunne gis regler som fraviker bl.a. kravet om at avvikling av verdipapirfond forutsetter en tillatelse fra tilsynsmyndigheten. Det skal kunne gis regler om avvikling av tilføringsfond «etter denne paragraf », dvs. avvikling av tilføringsfond som følge av at mottakerfondet avvikles, fusjoneres eller fisjoneres.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.10.5.5.

Kapittel 7. Nasjonale fond

Til § 7-1 Nasjonale fond som ikke er spesialfond

Første ledd angir hvilke bestemmelser nasjonale fond som ikke er spesialfond har adgang til å fravike etter samtykke fra Finanstilsynet. Den nye bestemmelsen samler de bestemmelser som Finanstilsynet kan gi samtykke til å fravike, i én enkelt paragraf. Når det gjelder hvilke bestemmelser som kan fravikes ved samtykke, er det tatt sikte på en videreføring av gjeldende rett.

Annet ledd om at det skal fremgå av fondets vedtekter hvilke lovbestemmelser som er fraveket og på hvilken måte, viderefører deler av gjeldende § 3-3 nr. 4.

Tredje til femte ledd viderefører med enkelte endringer gjeldende § 7-3 første til tredje ledd. De gjeldende betegnelsene «verdipapirfond med lukket inngang» og «verdipapirfond med lukket utgang» er endret til «verdipapirfond med begrenset inngang» og «begrenset utgang». Tilsvarende som etter gjeldende rett skal nasjonale fond i tredje til femte ledd gis ulike betegnelser, for eksempel verdipapirfond med særskilt plasseringsstrategi. Departementet mener bestemmelsene må forstås slik at betegnelsene skal fremgå av bl.a. vedtekter og prosjekt, også uten at dette presiseres uttrykkelig.

Sjette ledd er nytt og gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 1 (5).

Syvende ledd er nytt. Som hovedregel skal nasjonale fond som ikke er spesialfond utarbeide nøkkelinformasjon. Kravene til nøkkelinformasjon er detaljerte og utformet spesielt med hensyn til UCITS-fond. Det foreslås en forskriftshjemmel slik at departementet kan gjøre eventuelle tilpasninger i forskrift dersom det viser seg å være behov for dette.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.11.

Til § 7-2 Spesialfond

Første ledd viderefører gjeldende § 1-2 nr. 2. Henvisningen til § 4-3 viderefører § 3-2 for så vidt gjelder spesialfond slik at betegnelsen spesialfond skal fremgå av fondets navn, og slik at spesialfond har enerett til bruk av betegnelsen.

Annet og tredje ledd viderefører gjeldende § 1-1 annet og tredje ledd.

Til § 7-3 Opplysningskrav for spesialfond

Første ledd viderefører gjeldende § 3-3 annet og tredje ledd.

Annet ledd viderefører § 8-2 femte ledd.

Tredje ledd viderefører § 6-1 tredje ledd.

Fjerde ledd viderefører § 7-3 fjerde ledd. Betegnelsene spesialfond med «lukket inngang/lukket utgang» er endret til spesialfond med «begrenset inngang/begrenset utgang». Når det gjelder hvor de ulike betegnelser skal gis, vises til merknader til § 7-1.

Femte ledd er nytt. Kravene til nøkkelinformasjon er detaljerte og utformet spesielt med hensyn til UCITS-fond. Departementet antar at det kan være behov for unntak og tilpasninger for spesialfond. Det foreslås derfor en forskriftshjemmel.

Til § 7-4 Styring av risiko i spesialfond

Første ledd viderefører deler av gjeldende § 4-9a første ledd. Gjeldende krav om at forvaltningsselskap skal anvende en metode for styring av risiko for å overvåke og måle risikoen knyttet til fondets posisjoner, følger nå av lovforslaget § 2-12 som gjelder alle typer verdipapirfond omfattet av loven. En «metode» for styring av risiko er endret til et «system» for risikostyring i samsvar med § 2-12 uten at det er ment å innebære noen materiell endring.

Annet ledd viderefører gjeldende § 7-3a.

Tredje ledd viderefører forskriftshjemler i gjeldende § 4-9a og § 7-3a.

Til § 7-5 Innløsning av andeler i spesialfond

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 6-9a. I tillegg er det foreslått at Finanstilsynet skal kunne samtykke til at spesialfond kan fravike kravet om at fondet må være åpent for innløsning minst én gang hvert kalenderår. Finanstilsynet bør i vurderingen av om det skal gis slikt samtykke legge vekt på om andelseiernes interesser i tilstrekkelig grad vil bli ivaretatt ved en eventuell dispensasjon, om dispensasjon er nødvendig for at spesialfondet skal kunne forfølge sin investeringsstrategi, og eventuelt også hvilke begrensninger i innløsningsretten som gjelder for tilsvarende fond hjemmehørende i annen EØS-stat.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.11.5.2.

Til § 7-6 Særlige bestemmelser om depotmottaker for spesialfond

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 5-4.

Til § 7-7 Salg og markedsføring av spesialfond

Første ledd viderefører § 6-12 annet punktum.

Annet ledd er nytt.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 6.11.5.4.

Kapittel 8. Pliktig informasjon til investor

Til § 8-1 Årsregnskap, årsberetning og halvårsrapport

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 7-1 med enkelte endringer.

Etter første ledd skal forvaltningsselskap offentliggjøre en årsrapport med årsregnskap og årsberetning. Ordlyden er noe endret i forhold til gjeldende rett. Lovforslaget inneholder i mindre grad nye bestemmelser om hva en årsrapport skal inneholde. Bakgrunnen for endringen er at forvaltningsselskap etter direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 68 (1) plikter å offentliggjøre årsrapport («an annual report»).

De foreslåtte endringene er omtalt i punkt 7.4.

Til § 8-2 Prospekt

Bestemmelsen erstatter gjeldende § 7-2. Gjeldende regler om forenklet prospekt er tatt ut og erstattes av regler om nøkkelinformasjon. Det foreslås at de mer detaljerte krav til informasjon i prospekt reguleres i forskrift.

Innhold i prospekt og oversendelse til tilsynsmyndigheten er omtalt i punkt 7.3. Finanstilsynet har ikke noe ansvar for godkjenning av prospekt og endringer i dette. Hvordan prospekt skal gjøres tilgjengelig for investor er omtalt i punkt 7.4.

Til § 8-3 Innhold i nøkkelinformasjon

Bestemmelsen er ny og er omtalt i punkt 7.2.

Til § 8-4 Plikt til å gi nøkkelinformasjon

Bestemmelsen er ny og er omtalt i punkt 7.2.

Nøkkelinformasjon skal sendes til Finanstilsynet, men Finanstilsynet har ikke noe ansvar for godkjenning av nøkkelinformasjon eller endringer i dokumentet.

Til § 8-5 Språk

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 7-4.

Bestemmelsen fastslår hovedregelen om at opplysninger og informasjon som skal gis investorer eller myndigheter skal gis på norsk. I enkelte bestemmelser fastsettes særskilte språkkrav som går foran hovedregelen i § 8-5. Et eksempel er § 5-4 tredje ledd som fastsetter språkkrav for den informasjonen som skal gis andelseiere ved fusjon av verdipapirfond. Det er særlige krav til språk i § 6-14 annet ledd for informasjon til andelseierne ved konvertering til tilføringsfond og bytte av mottakerfond. Videre følger av § 9-2 første ledd tredje punktum at vedlegg til en melding om markedsføring av norske UCITS i annen EØS-stat, skal utarbeides på et språk som tillates i vertslandet. Det følger av § 9-2 femte ledd at § 8-5 ikke gjelder for melding og bekreftelse ved markedsføring av norske UCITS i annen EØS-stat. Krav til språk for melding og bekreftelse vil reguleres i forskrift. Tilsvarende følger av § 9-3 femte ledd at § 8-5 ikke gjelder ved markedsføring av utenlandske UCITS i Norge, og at det vil fastsettes særlige språkkrav i forskrift for markedsføring av utenlandske UCITS-fond i Norge.

Til § 8-6 Rapporteringsplikt til sentral database

Bestemmelsen er ny og er nærmere omtalt i punkt 7.2.3.2 og 7.2.5.4.

Til § 8-7 Informasjon om andelsbeholdning mv.

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 6-5 annet ledd med hensyn til at andelseiere skal gis periodevis informasjon om sin beholdning av andeler. De gjeldende krav til hva det skal gis informasjon om, bortsett fra informasjon om beholdning av andeler, er ikke foreslått videreført i loven. Dette vil kunne reguleres i forskrift. Krav til periodevis informasjon forutsetter at det gis nærmere regler i forskrift. Generell informasjon om verdipapirfondet og verdiutviklingen i dette, vil følge av kravene til årsrapport og halvårsrapport i § 8-1.

Kapittel 9. Salg og markedsføring av verdipapirfond

Til § 9-1 Salg og innløsning av verdipapirfondsandeler

Bestemmelsen viderefører § 6-8, men med en tilføyelse om at de institusjoner som kan selge nyutstedte andeler også kan forestå innløsning av andeler. Forvaltningsselskap vil som ledd i «verdipapirfondsforvaltning» kunne selge nyutstedte andeler og innløse andeler i verdipapirfond forvaltet av selskapet selv og i verdipapirfond forvaltet av andre forvaltningsselskap.

Gjeldende § 6-12 om at verdipapirfond organisert etter verdipapirfondloven kan markedsføres i Norge, foreslås opphevet som unødvendig.

Til § 9-2 Markedsføring av norske UCITS i annen EØS-stat

Bestemmelsen er ny og gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) kapittel XI. Bestemmelsen gjelder kun UCITS-fond.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 8.2.

Til § 9-3 Markedsføring av utenlandske UCITS i Norge

Bestemmelsen erstatter gjeldende § 6-14 og gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) kapittel XI art. 91 til 95. Bestemmelsen gjelder kun UCITS-fond etablert i annen EØS-stat.

Fjerde ledd viderefører gjeldende § 6-13 første ledd nr. 6.

Femte ledd fastslår at språkbestemmelsen i § 8-5 ikke gjelder ved markedsføring av utenlandske UCITS. Språkkravene ved markedsføring av utenlandske UCITS i Norge blir nærmere regulert i forskrift.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 8.2.

Til § 9-4 Markedsføring av utenlandske verdipapirfond som ikke er UCITS

Bestemmelsen viderefører § 6-13.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 8.3.

Til § 9-5 Forskriftshjemmel

Bestemmelsen erstatter gjeldende § 9-15. Definisjonen av markedsføring i gjeldende § 6-11 annet ledd er ikke videreført i lovforslaget, men det vil etter § 9-5 kunne fastsettes nærmere regler om hva som regnes som markedsføring. Bestemmelsen er omtalt i punkt 8.1.5.

Kapittel 10. Depotmottaker

Til § 10-1 Plikt til å ha depotmottaker

Første ledd første punktum viderefører § 5-1 annet ledd om at forvaltningsselskapet velger depotmottaker for fondet. Første ledd annen setning er ny, men innebærer ingen realitetsendring. Tillatelse til skifte av depotmottaker blir i dag gjort gjennom godkjenning av vedtektsendringer.

Gjeldende bestemmelse i § 5-1 annet ledd om at valget av depotmottaker skal godkjennes av tilsynsmyndigheten er tatt ut. Det følger av lovutkastet § 4-1 at tillatelse til etablering av verdipapirfond bl.a. forutsetter at lovens krav til depotmottaker er oppfylt. Valget av depotmottaker godkjennes dermed i forbindelse med godkjenning av etablering av verdipapirfond. Dette gjelder også der et fond søkes etablert med en depotmottaker som ikke tidligere har operert som depotmottaker i Norge.

Annet ledd er en videreføring av § 5-1 første ledd, første punktum, med enkelte språklige endringer. Bestemmelsen gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 22(1).

Tredje ledd gir en beskrivelse av depotmottakers plikter.

Bestemmelsen i gjeldende § 5-1 første ledd annet punktum, om at depotmottaker skal motta innbetalinger og forestå utbetalinger for fondet, er erstattet av en angivelse av depotmottakers plikter som er mer i samsvar med UCITS-direktivets formuleringer. Det vises til nærmere omtale i kapittel 9. De særlige bestemmelsene om depotmottaker i spesialfond er videreført i lovutkastet § 10-4.

Til § 10-2 Avtale med depotmottaker

Første ledd viderefører § 5-2 første ledd første punktum.

Annet ledd gir departementet adgang til å fastsette nærmere regler om innholdet i avtalen med depotmottaker. I kommisjonsdirektiv 2010/43/EF er det gitt utfyllende regler om innholdet i avtale mellom forvaltningsselskap og depotmottaker.

Til § 10-3 Krav til depotmottaker

Første og annet ledd er nye og gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 23.

Tredje ledd viderefører § 5-1 annet ledd tredje punktum.

Til § 10-4 Instruks fra forvaltningsselskapet

Første ledd viderefører § 5-3 første ledd annet punktum.

Annet ledd er ny og erstatter depotmottakers plikt etter gjeldende § 5-3 annet ledd. Hvis depotmottaker mener forvaltningsselskapet ikke har gjort det som skal til for å rette et forhold som anses i strid med lov, forskrift eller vedtekter, skal Finanstilsynet varsles, og dette kan følges opp i Finanstilsynets alminnelige tilsynsvirksomhet.

Kapittel 11. Erstatning, tilsyn, straffebestemmelser

Til § 11-1 Erstatning

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 8-1, med noen språklige endringer. Bestemmelsen er omtalt i punkt 10.2.

Til § 11-2 Tilsyn

Bestemmelsen erstatter gjeldende § 8-2 første ledd. Bestemmelsen er omtalt i punkt 10.1.1 og 10.1.5.1.

Til § 11-3 Opplysningsplikt

Første ledd viderefører deler av gjeldende § 8-2 annet ledd. Den del av gjeldende § 8-2 annet ledd som omhandler tilsynsmyndighetens rett til innsyn i forvaltningsselskapets protokoller, registrerte regnskapsopplysninger m.v., er ikke videreført i § 11-3. Tilsvarende rett til innsyn følger av finanstilsynsloven § 3.

Annet ledd viderefører § 8-2 tredje ledd.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 10.1.

Til § 11-4 Pålegg om retting

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 2-8 med enkelte mindre språklige endringer.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 10.1.

Til § 11-5 Tilbakekall og bortfall av tillatelse

Bestemmelsen viderefører med enkelte endringer § 2-9.

Ordlyden i første ledd er endret til at forvaltningsselskapets tillatelse til å drive virksomhet faller bort dersom forvaltningsselskapet kommer under konkurs- eller offentlig akkord. Endringen tydeliggjør at også en tillatelse til å drive aktiv forvaltning vil falle bort i et slikt tilfelle.

Annet ledd er endret slik at også tillatelse til å drive aktiv forvaltning kan tilbakekalles.

Etter tredje ledd skal fond forvaltet av selskapet overføres til annet forvaltningsselskap eller avvikles, når tillatelsen til å drive verdipapirfondsforvaltning bortfaller eller tilbakekalles. Den del av gjeldende bestemmelse hvoretter slik overføring eller avvikling skal skje «etter regler fastsatt av departementet», foreslås ikke videreført. Det vises til de foreslåtte bestemmelser om skifte av forvaltningsselskap (§ 4-2) og avvikling av verdipapirfond (§ 5-7).

Det vises til generell omtale av tilsyn med forvaltningsselskap i punkt 10.1.

Til § 11-6 Straff

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 8-2 første ledd, men slik at henvisningene til de underliggende bestemmelsene som er belagt med straff, er endret i tråd med den nye loven.

De underliggende bestemmelser viderefører bestemmelser angitt i gjeldende lov § 8-2 første ledd slik:

§ 1-3 første punktum viderefører § 1-4 første punktum

§ 2-1 første ledd viderefører § 2-1 første ledd

§ 4-1 første ledd viderefører § 2-7 første ledd

§ 2-4 og § 2-9 viderefører § 2-7 tredje ledd

§ 11-4 fjerde ledd viderefører § 2-8 fjerde ledd

§ 3-1 og § 3-2 viderefører § 2-8a

§ 2-7 femte ledd viderefører § 2-10 tredje ledd

§§ 6-1 til 6-5 viderefører §§ 4-5 og 4-6

§§ 6-6, 6-7, 6-8 og 6-9 viderefører §§ 4-8 til 4-10

§§ 4-6 og 4-7 viderefører § 4-10

§ 6-10 første ledd viderefører § 4-11 første ledd

§ 6-11 viderefører § 4-12

§ 10-1 annet ledd viderefører § 5-1 første ledd

§§ 8-2 og 8-3 viderefører § 7-2

§ 11-3 viderefører § 8-2 annet, tredje og fjerde ledd

§ 12-1 og § 12-2 viderefører § 9-1 og § 9-3.

Overtredelse etter første ledd av den underliggende bestemmelsen § 11-4 første eller annet ledd erstatter gjeldende § 8-3 annet ledd hvoretter overtredelse av gjeldende § 2-8 første eller annet ledd straffes med bøter. Det vises til generelle merknader i punkt 10.3.

Kapittel 12. Tilsyn med utenlandsk forvaltningsselskap med hovedsete i en annen EØS-stat

Til § 12-1 Opplysningsplikt

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 9-1.

Til § 12-2 Pålegg om retting m.m.

Første til tredje ledd viderefører gjeldende § 9-3 første til fjerde ledd.

Ordlyden i fjerde ledd er noe endret sammenlignet med gjeldende § 9-3 femte ledd. Det vises til at gjeldende ordlyd «har fått sin tillatelse tilbakekalt» er foreslått endret til at tillatelsen «tilbakekalles». Dette er i samsvar med direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 21 (8) hvoretter tilsynsmyndigheten skal konsulteres før et tilbakekall av tillatelse.

Femte ledd er nytt. Dersom Finanstilsynet gir pålegg om opphør av forvaltning av norsk verdipapirfond som har vært forvaltet av utenlandsk forvaltningsselskap, skal verdipapirfondet avvikles eller overføres til annet forvaltningsselskap. Det samme gjelder hvis forvaltningsselskapets tillatelse tilbakekalles.

Bestemmelsen er omtalt i punkt 10.1.5.2.

Til § 12-3 Tilsyn ved markedsføring av utenlandske UCITS

Bestemmelsen er ny.

Første ledd gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 108 (1) annet ledd.

Annet ledd gjennomfører UCITS-direktivet art. 108 (5).

Bestemmelsen er omtalt i punkt 10.1.2.3 og 10.1.5.3

Til § 12-4 Tilsynssamarbeid

Første ledd er nytt og gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) art. 101 (4).

Annet ledd viderefører gjeldende lovs § 9-2 første ledd første punktum. Bestemmelsen gjennomfører UCITS-direktivet art. 110 (1) som fastslår at vedkommende myndigheter i et forvaltningsselskaps hjemland kan gjennomføre tilsyn i filial etablert i annen EØS-stat. Det andre landets myndigheter skal i henhold til direktivet selv kunne gjennomføre tilsynet i filial. Gjeldende lovs § 9-2 første ledd annet punktum om at tilsynsmyndigheten kan foreta kontrollen etter anmodning fra vedkommende myndigheter i hjemstaten, er ikke foreslått videreført. Departementet legger til grunn at et lands anmodning om tilsyn i annet land, reguleres av den nye bestemmelsen som er foreslått i første ledd.

Tredjeledd viderefører gjeldende lovs § 9-2 annet ledd og gjennomfører direktivet art. 110 (2).

Fjerde ledd gjennomfører direktivet art. 101 (9) og art. 105. Nærmere regler følger av Kommisjonsforordning (EU) 584/2010.

Kapittel 13. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover.

Til § 13-1 Ikrafttredelse

Samtidig med at loven trer i kraft vil utfyllende forskrifter tre i kraft.

Til § 13-2 Endringer i andre lover

Lovforslaget erstatter gjeldende verdipapirfondlov.

Til forsiden