NOU 2007: 6

Formål for framtida— Formål for barnehagen og opplæringen

Til innholdsfortegnelse

1 Bostadutvalgets utkast til formål med opplæringen og formål for barnehagen – synspunkter på utkastene

Bostadutvalget legger med dette fram fire utkast til nytt formål med opplæringen og formål for barnehagen. I mandatet står det bla:

Utvalget skal på grunnlag av sine analyser og vurderingen legge fram ulike konkrete forslag til formål med opplæringen og minst ett forslag om felles formål for barnehage og opplæring.

Utvalget skal legge til rette for og bidra til bred debatt om de ulike forslagene til formål.

Utvalget har høsten 2006 hatt møter med ulike organisasjoner og institusjoner. Disse er i februar 2007 invitert til nytt møte med utvalget for å fremme sine synspunkter på utkastene. Herved inviteres også andre interesserte til å fremme sine synspunkter. Vi ber om at synspunkter på utkastene sendes til Bostadutvalget, Kunnskapsdepartementet, postboks 8119 Dep., 0032 Oslo eller på e-post: bostadutvalget@kd.dep.no innen mandag 19. februar.

Det er viktig å understreke at det ikke er utvalgets endelige forslag som herved presenteres. Utkastene gjenspeiler de debatter utvalget har hatt. Det er ikke enstemmighet i utvalget om de enkelte elementene i utkastene, og ingen utvalgsmedlemmer stiller seg bak alt innhold og hver formulering. Det er enighet i utvalget om at utkastene likevel kan sendes ut i sin nåværende form som grunnlag for å innhente synspunkter fra interesserte parter.

Det vil bli avholdt ytterligere tre møter i utvalget, og uttalelsene fra ulike interesserte parter vil bli vurdert i forbindelse med utformingen av utvalgets endelige forslag. Utvalgets innstilling ferdigstilles 1. juni 2007.

Utkast til formål lagt ut til debatt 25. januar 2007 med vedlegg

I henhold til mandatet legger Bostadutvalget med dette fram fire foreløpige forslag – to forslag til formål med opplæringen og to forslag om felles formål med opplæringen og for barnehagen.

Forslagene til formål med opplæringen vil eventuelt bli del av opplæringsloven, og er derfor skrevet på nynorsk i tråd med lovteksten. Forslagene til formål for barnehagen vil eventuelt bli del av barnehageloven, og er derfor skrevet på bokmål i tråd med lovteksten.

Forslag 1 og 2 er forslag til formål med opplæringen. Nummereringen innebærer ingen rangering.

Forslag 1

Opplæringa skal gi kunnskap og dugleik. Ho skal byggje på menneskerettane og gjere elevane fortrulege med normer og tradisjonar i samfunnet. Opplæringa skal førebu elevane til å ta del i arbeidsliv og folkestyre og til å forvalte miljø og natur klokt og innsiktsfullt.

Opplæringa skal samarbeide med heimen om å gi elevane ei danning som gjer dei til ansvarsmedvitne samfunnsborgarar. Undring og læring skal motivere elevane til problemløysing, kritisk refleksjon og etisk handling. Elevane skal utvikle tiltru til eigne evner og føresetnader slik at dei kan tole både medgang og motgang.

Elevane skal møte forventning og tillit i eit læringsfellesskap som fremjar likeverd, solidaritet og vennskap. Opplæringa skal motverke alle former for diskriminering.

Forslag 2

Opplæringa skal gi kunnskap og dugleik, og saman med heimen motivere elevane til å bli sjølvstendige og ansvarsmedvitne individ som kan ta del i fellesskap og folkestyre.

Opplæringa skal gi elevane historisk og kulturelt ankerfeste, og opne dører mot verda og framtida. Ho skal byggje på menneskerettane, på grunnleggjande verdiar frå kristen og humanistisk tradisjon, og gi forståing for ulike kulturar, livssyn og religionar.

Elevane skal bli møtt med tillit slik at dei får eit trygt rom som inspirerer til fantasi og innovasjon, handling, solidaritet, nestekjærleik og ansvar for naturen. Elevane skal ha medråderett over opplæringa ut frå eigne føresetnader.

Opplæringa skal fremje gode samarbeidsformer med heimen og motarbeide diskriminering og krenkjande handlingar.

Forslag 3 og 4 er forslag til felles formål med opplæringen og for barnehagen. Nummereringen innebærer ingen rangering. Forslagene illustrerer to ulike måter å tolke mandatets oppdrag om å utarbeide forslag om felles formål for opplæringen og barnehagen. Forslag 3 legger til grunn en forståelse av «felles» som tilnærmet felles i innholdselementer, men med oppbygging og språk tilpasset respektive institusjoners nivå og egenart. Forslag 4 legger til grunn en forståelse av «felles» som likelydende, men med ulikt subjekt tilpasset henholdsvis opplæringsloven og barnehageloven.

Forslag 3 (opplæringen)

Opplæringa skal fremje allmennkunnskap og dugleik. Ho skal motivere barn og unge til utvikling, undring og erkjenning. Ho skal styrkje tilliten til eigne evner og moglegheiter. Elevane skal stimulerast til kritisk tenking og etisk refleksjon.

Opplæringa skal gje innsikt i historie og samfunnsliv, lokalt og globalt; ho skal vere kulturberande og kulturskapande.

Opplæringa og heimen skal samarbeide om utviklinga og danninga til den einskilde eleven.

Opplæringa skal byggje på menneskerettane, fremje solidaritet, fellesskap og folkestyre, og utvikle elevane til å ta vare på natur og miljø klokt og kunnig. Elevane skal ha medansvar og førebuast til samfunnsdeltaking.

Opplæringen skal møte elevane engasjert og fordomsfritt, trygt og tillitsfullt. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Forslag 3 (barnehagen)

Barnehagen skal gjennom lek og utfoldelse motivere barna til utvikling, undring og erkjennelse. Barnehagen skal fremme kunnskaper og ferdigheter, og styrke tilliten til egne evner og muligheter. Barna skal stimuleres til kritisk tenking og etisk refleksjon.

Barnehagen skal være kulturbærende og kulturskapende. Fysisk aktivitet, felles opplevelser og samtaler skal gi forståelse og respekt for natur og miljø.

Barnehagen og hjemmet skal omsorgsfullt samarbeide om utviklingen og dannelsen til det enkelte barn.

Barnehagen skal bygge på menneskerettighetene, og fremme solidaritet og fellesskap.

Barnehagen skal møte ungene engasjert og fordomsfritt, med tillit og trygghet. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

Forslag 4 (opplæringen)

Opplæringa skal gi kunnskap og dugleik som hjelper barn og unge i å meistre kvardagen sin og møte framtida. Saman med heimen skal opplæringa medverke til den personlege utviklinga og oppsedinga av den enkelte.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande menneskerettar. Ho skal formidle og fornye kulturarven med røter i kristendom, humanisme, demokrati og vitskapeleg tenkjemåte. Opplæringa skal gi rom for mangfald når det gjeld religion, livssyn og kultur, og vise respekt for overtydinga til den enkelte.

Opplæringa skal opne dører mot verda og framtida. Ho skal utvikle ærefrykt for alt liv, glede i læring og leik, respekt for den frie tanken og solidaritet.

Opplæringa skal vere trygg og inspirerande og akseptere eigenverdien og kvalitetane hos dei unge. Ho skal motarbeide diskriminering, oppøve vørdnad og framelske venskap.

Forslag 4 (barnehagen)

Barnehagen skal gi kunnskaper og ferdigheter som hjelper barn og unge å mestre sin hverdag og møte framtiden. Sammen med hjemmet skal den bidra til den enkeltes oppdragelse og personlig utvikling.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende menneskerettigheter. Den skal formidle og fornye kulturarven med kilder i kristendom, humanisme, demokrati og vitenskapelig tenkemåte. Barnehagen skal gi rom for religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning.

Barnehagen skal åpne dører mot verden og framtiden. Den skal utvikle ærefrykt for alt liv, glede i læring og lek, respekt for den frie tanke og solidaritet.

Barnehagen skal være trygg og inspirerende og anerkjenne barndommens egenverdi og kvaliteter. Den skal motarbeide diskriminering, oppøve høflighet og framelske vennskap.

Til forsiden