NOU 2007: 6

Formål for framtida— Formål for barnehagen og opplæringen

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Stortingsdokumenter

Besl.O. nr. 68 (1997-1998) Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringslova).

Besl.O. nr. 112 (2004-2005) Odelstingsbeslutning 112.

Innstilling fra Folkeskolekomiteen av 1963.

Inst.O. nr. 70 (1997-1998) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringsloven).

Inst.O. nr. 51 (1998-99) Innstilling frå justiskomiteen om lov om styrking av menneskerettane si stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Inst.S. nr. 240 til St.meld. nr. 32 (2000-2001) Om evalueringen av faget Kristendomskunnskap med religions og livsynsorientering.

Inst.O. nr. 92 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av Barnekonvensjonen i norsk lov).

Inst.O. nr. 104 (2004-2005) til Ot.prp. nr. 91 (2004-2005) om endringer i lov om opplæringa og friskolelova.

Inst.O. nr. 117 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur og administrasjonskomiteen om lov om barnehager (barnehageloven).

Ot.prp. nr. 38 (1996-97) Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Ot.prp. nr. 46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Ot.prp. nr. 3 (1998-99) Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Ot.prp. nr. 33 (2002-2003) Om lov om frittståande skolar (friskolelova).

Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).

Ot.prp. nr. 45 (2002-2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov).

Ot.prp. nr. 57 (2004-2005) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova.

Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) Om lov om barnehager (barnehageloven).

Ot.prp. nr. 91 (2004-2005) Om lov om endringar i Opplæringslova og friskolelova.

Ot.prp. nr. 43 (2005-2006) Om lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven.

Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) Om lov om endringar i friskolelova.

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) For budsjettåret 2007

St.meld. nr. 40 (1992-1993) ..vi smaa, en alen lange. Om 6-åringer i skolen.

St.meld. nr. 14 (1994-95) Om kristendomkunnskap med religions- og livssynsorientering.

St.meld. nr. 29 (1994-95) Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole – ny læreplan.

St.meld. nr. 32 (2000-2001) Om evalueringen av faget Kristendomskunnskap med religions- og livsynsorientering.

St.meld. nr. 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei ny tid. Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja.

St.meld. nr. 49 (2003-2004) Mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Ansvar og frihet.

St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring.

St.meld. nr. 8 (2004-2005) Perspektivmeldingen – utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi.

St.meld. nr. 16 (2006-2007).. og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.

Læreplaner

Normalplan for byfolkeskolen KUD (1939).

Mønsterplanen for grunnskolen, KUD (1974).

Mønsterplanen for grunnskolen, KUD (1987).

Læreplan for den videregående skole. Generell del, KUD (1983).

Læreplan for grunnskole, videregående, opplæring og voksenopplæring. Generell del. (1993).

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (1996).

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Midlertidig utgave (Juni 2006).

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2007).

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006).

Läroplan för förskolan Lpfö 98/Se, Skolverket.

Läroplan för det obligatoriske skolväsendet för förskoleklassen og fritidshemmet. Lpo-94.

Meddelande 19/2006 Anordnare av grundläggande utbildning. Timfördelningen. Finland.

Nordiske lovparagrafer:

Danmark

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 58 af 18/01/2007 (Gældende).

Folkeskolens formål, ny pr 30/11- 06.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v, nr. 665 af 27. juni 2005.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v, 4/10/2006.

Bekendtgørelse at lov om erhvervsuddannelser, 22/03/2004.

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 18/02/2004.

Sverige

Skollag (1985:1100).

Rättslig reglering för frittstående skolor, (Skollagens kap. 9).

Finland

Barndagvård och förskoleverksamhet.

Lag om grundläggande utbildning, 21.8.1998/628

Gymnasielag, 21.8.1998/629.

Lag om yrkesutbildning, 21.8.1998/630.

Island

Lov om legeskoler (børnehaver) nr. 78 af 1994.

Lov om grundskole, 1995 nr. 66, 8 marts.

Lov om grundskole av 1995, nr. 66, 8 marts.

Norge

Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa, 17.7.1998.

Lov om frittståande skolor (friskolelova). Endra med lov 9 juni 2006, nr. 17.

Lov om barnehager, 17.06.2005.

Lov om private skoler med rett til statstilskot, 1985.

Lov om Folkeskolen fra 10 april 1959.

Ny forskrift til Opplæringslova, 2006.

Andre europeiske land:

Polen

Loven om det polske utdanningssystemet, 1991.

Offentlige utredninger

NOU 1992: 17 Rammeplan for barnehagen.

NOU 1995: 12 Opplæring i et flerkulturelt Norge.

NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring «...og for øvrig kan man gjøre som man vil.»

NOU 1995: 9 Identitet og dialog.

NOU 2000: 26 Til et åpent liv i tro og tillit. Dåpsopplæring-tilbakeblikk og utblikk.

NOU 2003: 16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle.

NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke.

Rundskriv og høringsuttalelser

Rundskriv F-02-05: «KRL-faget og uttalelse fra FNs Menneskerettskomite om brudd på FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter – skolenes oppfølging».

Rundskriv F-032-01: Oppføling av St.meld. nr. 32 og Inst.S. nr. 240 (2001-2002).

Barnehageløftet. Rundskriv F-08/2006.

Evaluering av faget Kristendomkunnskap med religions- og livssynsorientering. Informasjon om rammene for KRL-faget, praktiseringen av fritaksretten og det videre arbeid med revisjon av faget.

Høringsnotat om ny barnehagelov, BFD (nov. 2004)

Høringsuttalelse fra Kirkerådet, 10.01.2005 – Ny barnehagelov.

Høringsuttalelse fra Norsk Senter for Menneskerettigheter, 12.01.2005 – Ny barnehagelov.

Høringsuttalelse fra Norsk Senter for Menneskerettigheter, 29.03.2005 – Endringer i opplæringsloven.

Rapporter, Strategiplaner, med mer

Delors, Jacques: Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education or the Twenty-First Century. UNESCO Publishing 1996.

Elevorganisasjonens politiske måldokument 2006/2007

European Commission: Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework. Implementation of «Education and Training 2010» Work Programme.

Framtidas norskfag – språk og kultur i eit flerkulturelt samfunn. Rapport UFD 2006.

Fremgang, fornyelse og tryghed. Strategi for Danmark i den globale økonomi. Regeringen 2006.

Humanistisk prosjektsemester, UiO/Likestillingssenteret : «Hore eller homo? - om seksualisert trakassering blant ungdom», (2002)

Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet: Se mulighetene og gjør noe med dem! – strategi for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008.

Likeverdig utdanning i praksis! Strategiplan 2004-09. UFD (2003).

Søbstadutvalget: Klar, ferdig, gå. Tyngre satsing på de små. (2005).

Verdikommisjonen og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn: Rapport fra skolegruppa – dialog om tro og livssyn i Norge. Oslo, (2000).

Høyesterettsdom

Høyesteretts dom av 22. aug. 2001, R.T. 2001 s. 1006.

Internasjonalt kildemateriale

Europarådets konvensjon av 4. nov 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (EMK).

De forente nasjoners internasjonale konvensjon av 16. des. 1966 om sivile og politiske rettigheter (SP).

De forente nasjoners internasjonale konvensjon av 16. des. 1966 om økonomiske, sosial og kulturelle rettigheter (ØSK).

De forente nasjoners internasjonale konvensjon av 20. nov. 1989 om barnets rettigheter (BK).

De Forente nasjoners konvensjon av 21. des. 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (RDK).

UNESCOs konvensjon mot diskriminering i undervisningen av 14. desember 1960.

Forum for Barnekonvensjonen, Supplerende rapport 2004 – til Norges tredje rapport til FNs Komité for Barnets Rettigheter.

Barne- og familiedepartementet, Behandlingen av Norges tredje rapport til FN om oppfølgingen av barnekonvensjonen, avsluttende merknader fra FNs komité for barnets rettigheter, juni 2005.

Committee on economic, social and cultural rights, Consideration of reports submittet by states parties under article 16 and 17 of the Covenant, 13 May 2005.

Committee on the rights of the child, Consideration of reports submitted by states parties under article 44 of the convention, 3 June 2005.

Committee on the elimination of racial discrimination, 18. aug. 2006, Consideration of reports submittet by states parties under article 9 of the convention.

Brev til FNs barnekomité med kommentarer til de avsluttende merknadene fra Norges faste FN-delegasjon I Geneve 1.7.05.

FNs menneskerettighetskomités oppsummerende bemerkninger til Norges 5. rapport under FNs konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, Behandling av rapporter inngitt av konvensjonspartene i henhold til konvensjonens artikkel 4024.3.2006.

General Comments No. 22: The right of thought, conscience and religion (Art. 18): 30/07/93.

Human rights Committee, Communication No. 1155/2003. Views of the Human Rights Committee on article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political rights.

FNs menneskerettighetskomité:

Erkki Hartikainen v. Finland, Communcation No. 40/1978.

Lirvåg et al v. Norway, CCPR/C/82/D/1155/2003.

Den Europeiske menneskerettsdomstol:

Fritz Konrad and others against Germany, A no.35504/03.

Kjeldsen, Busk Madsen og Pedersen against Denmark, A nr. 23.

Kokkainakis against Greece.

Campbell and Consans against Great Britain, 1982, A nr. 48.

Valsamis against Greece RJD 1996.

Diverse faglitteratur, innlegg med mer

Alghasi, Fangen og Frønes. (2006): Mellom to kulturer. Gyldendal Akademisk.

Birkedal Erling: «Den kristne kulturarv i skolen i dag». Prismet, nr. 2/2005.

Birkedal Erling: Forholdet kirke og skole – Dåpsopplæring – Et tilbakeblikk. Innlegg 24.08.06.

Birkelund, Gunn Elisabeth og Pedersen, Trond: « Det norske likestillingsparadokset», i Frønes, Ivar, Kjølsrud, Lise (red.): Det norske samfunn, 4. utgave, Gyldendal akademisk (2004).

Bjørkås, Svein: «Fra enhetskultur til kulturell pluralisme», i Frønes, Ivar, Kjølsrud, Lise (red.): Det norske samfunn, 4. utgave, Gyldendal akademisk (2004).

Bjørndal Ivar (2005): Videregående opplæring i 800 år – med hovedvekt på tiden etter 1950.

Blom, Kari: Norsk barndom gjennom 150 år, Fagbokforlaget 2004.

Bostad Inga: Verdier. Innlegg 27.09.06.

Brochmann, Borchgrevink, Rogstad 98-03: Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Gyldendal akademisk (2002).

Brochmann, Grete: Rettigheter og tilhørighet – å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Sosiologi i dag, nr. 04/2003.

Brusdal, Reidun og Frønes, Ivar: «Forbrukersamfunnet», i Frønes, Ivar, Kjølsrud, Lise (red.): Det norske samfunn, 4. utgave, Gyldendal akademisk (2004).

Buk-Berge Elisabeth: Oppdragelse til «frihet». Skolens oppgave i Polens unge demokrati. Doktoravhandling. Universitet i Oslo (1997).

Bull Tove: «Ordutvikling – meiningsinnhaldet i begrep». Innlegg 16.11.06.

Dale Erling Lars (2000): Etikk og moral – uten kristen formålsparagraf.

Eidsvåg Inge (2004): Menneske først! Ikke for skolen, men for livet. Et essay for refleksjon og samtale.

Formålsparagrafen gjennom tidene. Notat. Bostadutvalgets sekretariat (2006).

Frønes, Ivar og Brusdal, Reidun: «Generasjoner, livsløp og forandring» i Frønes, Ivar, Kjølsrud, Lise (red.): Det norske samfunn, 4. utgave, Gyldendal akademisk (2004).

Frønes, Ivar, Kjølsrud, Lise (red.): Det norske samfunn, 4. utgave, Gyldendal akademisk (2004).

Føllesdal, Andreas: Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Erklæring til bruk i ankesak om KRL-faget i Høyesterett.Med forskerblikk på verdier: Verdinettet – flerfaglig forskning om verdispørsmål og livskvalitet. Norges forsk­ningsråd, Oslo, (2002).

Globalization. C ulture and Education in the new millenium. University of California Press. (2004).

Gravem Peder: KRL faget etter uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomite (2005).

Gravem Peder: Religion- og livssynsundervisning i skolen innenfor rammene av menneskerettighetene. (2005).

Gravem Peder: KRL faget og menneskerettighetene – et bidrag til tverrfaglig debatt. (2006).

Gravem, Peder: KRL – et fag for alle? KRL-faget som svar på utfordringer i en flerkulturell enhetsskole. Oplandske bokforlag (2004).

Gravem, Peder: «Ny formålsparagraf for skolen – ei kompleks utfordring». Prismet, nr. 02/2007.

Gravem, Peder: «Religions- og livssynsundervisning i skolen innenfor rammene av menneskerettighetene». Norsk Teologisk Tidsskrift, nr. 02/2005.

Gundem Brantzæg Bjørg: «Skolens oppgave og innhold. En studiebok i didaktikk». Universitetsforlaget (1991).

Gådin, Katja Gillander: « Does the psychosocial school environment matter for health?» (2002).

Hansen, Ole Henrik Borchgrevink: «Skolens verdigrunnlag i et rawlsiansk perspektiv.» Fredrikke nr. 3/04, Høgskolen i Nesna (2004).

Haraldsø, Brynjar (red.): Kirke – skole – stat 1739-1989. IKO-forlaget (1989).

Heggen Kåre og Øia, Tormod: Ungdom i endring, Mestring og marginalisering, Abstrakt forlag (2005).

Human Rights Committee. Communication no 1155/2003. UFD. (2004).

Høstmælingen Njål, Lindholm Tore, Plesner Ingvill: Stat, kirke og menneskerettigheter, Abstrakt forlag (2006).

Høstmælingen Njål: KRL-avgjørelsen i FNs menneskerettighetskomité: informasjon, lenker og bakgrunn

Høstmælingen Njål; Internasjonale menneskerettigheter, Universitetsforlaget (2003).

Høstmælingen, Njål, Tore Lindholm og Ingvill T. Plesner (red.): Stat, kirke og menneskerettigheter. Abstrakt forlag, Oslo (2006).

Høstmælingen, Njål: «For sterk trospåvirkning: norsk kristendomsundervisning i strid med menneskerettighetene». Norsk Teologisk Tidsskrift, nr. 04/2005.

Imsen Gunn (2005): Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 4.utg. Universitetsforlaget.

Imsen Gunn (2006): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 2. utg. Universitetsforlaget.

Jacobsen Horg (2004): Åndelig utvikling eller åndelig forsømmelse? En studie av grunnoppl. verdigrunnlag.

Jacobsen Kari, BFD (2000). Barnehageloven 25 år.

Jahr Hanna Marit: «Endringer i skolesystemet 1945 – 2006». Innlegg 27.09.06.

Karlsen Bæck, Unn-Doris: «Kjønnsforskjeller og yrkespreferanser:» Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 1, 2006.

Korsvold Tora (1998): For alle barn! Barnehagens fremvekst i velferdsstaten.

KPF-kontakten. Årgang 26. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund. (2006).

Kullerud, Dag: «Et offentlig anliggende», Aftenposten 17.04.07.

Kvalem, Ingela Lundin, Wichstøm, Lars (red.): Ung i Norge. Psykososiale utfordringer, Cappelen akademisk forlag (2007).

Larsen, Ann Kristin, Slåtten, Mette Vaagan: En bok om oppvekst, Fagbokforlaget (2006).

Leganger-Krogstad Heid: Norge i utakt? En systematisering av forholdet mellom skole og religion i Europa.

Leira, Arnlaug: «Familier og velferdsstat» i Frønes, Ivar, Kjølsrud, Lise (red.): Det norske samfunn, 4. utgave, Gyldendal akademisk (2004).

Lorentzen, Elin: Skolefag som politisk konstruksjon. En sosiologisk analyse av den politiske prosessen bak grunnskolefaget «Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering». Hovedoppgave, Sosiologiske institutt, Universitetet i Bergen (2000).

Lundby, Knut: «Mediefeltet – kampen om oppmerksomhet», i Frønes, Ivar, Kjølsrud, Lise (red.): Det norske samfunn, 4. utgave, Gyldendal akademisk (2004).

Matthiesen Georg (1974): Innføring av ungdomsskolen – striden om skoleordning og undervisningsform. Hovedfagoppgave, Universitetet i Bergen.

Mossige, Svein: «Ungdoms holdninger til seksualiserte krenkelser og overgrep: Ungdommers oppfatninger av barn som legitime mål for seksualiserte handlinger», NOVA, 2001.

Møse Erik: «Fritak for undervisning i faget kristendomskunnskap med religions- og livssynssynsorientering. Forholdet til Norges folkerettslige forpliktelser», vedlegg 1 til Ot.prp nr. 38 (1996-1997).

Møse Erik: Menneskerettigheter, Cappelens Akademiske forlag.

Plesner, Ingvill Thorson: Forankring og forandring. Den norske kirke i det norske samfunn. Kirke/stat-utvalget, Delrapport (september 2000).

Plesner, Ingvill Thorson: Imøtekommer KRL-endringene kritikken fra FN? http://www.krlnett.no/art/index.php?nid=1&vis=13

Religious diversity and intercultural education; reference book for schools. Council of Europe (2006).

Repstad, Pål: «Privat og forankret», i Frønes, Ivar, Kjølsrud, Lise (red.): Det norske samfunn, 4. utgave, Gyldendal akademisk (2004).

Rychen Dominique Simone og Salganik Laura Hersh (2001): Defining and selecting key competencies. Hoegrefe & Huber Publishers.

Røthing Åse (2007): «Homonegativisme og homofobi i klasserommet:» Marginaliserte maskuliniter, disiplinerende jenter og rådville lærere, Tidsskrift for Ungdomsforskning, nr. 1 2007.

Sahlberg Pasi (2003): Presentation at the ENIRDEM meeting. Leading School with a global perspective.

Samfunnsspeilet 4/2006: Tidsskrift og levekår og livsstil. Statistisk Sentralbyrå.

Seeberg, Marie Louise: Dealing with difference: Two classrooms, two studies. A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. Norwegian Social Research, NOVA rapport 18/03.

Statistisk sentralbyrå (SSB),(16. mars 2007): «Dette er Kari og Ola: Kvinner og menn i Norge». I publikasjonen omtales kort de viktigste kjønnsforskjellene på utdanningsområdet.

Strandbu, Åse og Øia, Tormod (red.): Ung i Norge, Skole, fritid og ungsomskultur, Cappelen akademisk forlag (2007).

Søbstad Frode (2007): Mål for barnehagen – noen synspunkter. Foredrag.

Telhaug Oftedal Alfred 1994: Utdanningspolitikk og enhetsskolen. Didakta forlag (1994).

Telhaug Oftedal Alfred: Norsk skoleutvikling etter 1945. Didakta forlag (1994).

Telhaug Oftedal Alftred, Mediås Odd Asbjørn: Grunnskolen som nasjonsbygger. Abstrakt forlag (2003).

Thingstad, Vebjørn: Barndom under lupen, Cappelen (2006).

Thoresen, Ingeborg Tveter: «Forankring og fornyelse». Klassekampen, 29.03.07.

Thorsby Jansen Turid. (2000): Barnehage, - verken eller? Om barnehagens egenart.

Thorvik, Bettina (2004); Religionsnøytral grunnverdiparagraf i Norsk Grunnlov? En studie av tolv konst. verdigrunnlag.

Tønnesen Liv Kari B: Norsk utdanningshistorie. En innføring med fokus på grunnskolens utvikling. Fagbok forlaget (2004).

Vågslid Liv. (1981): Desentralisering i skolen. En studie av trekk ved utviklingen av skolens formelle org. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Østby Lars: «Demografiske endringer etter 1970 med vekt på myter og realiteter om innvandring». Innlegg på møte 05.12.06.

Østby, Lars (red.) Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. SSB (2004).

Østby, Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. SSB (2004).

Øzerk Kamil 2006: Opplæringsteori og læreplanforståelse, revidert utgave. Opplandske Bokforlag. (2006)

Aasen Sinding Henriette: «Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet: Det internasjonale menneskerettighetsperspektiv.» Innlegg 24.08.06.

Til forsiden