Prop. 119 LS (2009-2010)

Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet)

Til innholdsfortegnelse

12 Lovtekniske endringer

Forslagene innebærer at henvisninger til de berørte bestemmelsene må endres.

Forslaget til nytt annet ledd i § 2-1 innebærer at nåværende annet til sjette ledd blir tredje til syvende ledd. Dette medfører at henvisningen til § 2-1 annet ledd i § 11-3 annet ledd, må endres til § 2-1 tredje ledd. Henvisningen til § 2-1 første og annet ledd i § 14-3 tredje ledd og § 15-1 sjette ledd, må endres til § 2-1 første til tredje ledd. Henvisningen i skattebetalingsloven § 16-30 til § 2-1 femte ledd må endres til § 2-1 sjette ledd.

Det vises til forslag til endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Til forsiden