Prop. 119 LS (2009-2010)

Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) mv. og om endringer i Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2010.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) mv. og vedtak om endringer i Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2010 i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden