Prop. 119 LS (2009-2010)

Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet)

Til innholdsfortegnelse

13 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

Til § 2-1 annet ledd:

Første punktum fastsetter at registreringsplikten ved omsetning og uttak av tjenester i form av rett til å overvære idrettsarrangementer skal inntre når omsetning og uttak har oversteget tre mill. kroner i en periode på 12 måneder. Beløpsgrensen skal vurderes isolert for denne type omsetning.

I annet punktum gjøres et unntak fra den høyere beløpsgrensen for de to øverste divisjonene i fotball for menn og den øverste divisjonen i ishockey for menn. Dette for i størst mulig grad å unngå uheldige utslag som kan oppstå dersom klubber i samme divisjon står overfor ulikt regelverk.

Til § 3-7 første ledd første punktum:

Bestemmelsen er endret slik at unntaket for tjenester i form av adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre oppheves. Unntaket videreføres imidlertid for omreisende tivolier som hittil har vært omfattet av unntaket for fornøyelsesparker.

Til § 3-8:

Første ledd første punktum fastsetter et unntak fra merverdiavgiftsloven for tjenester i form av adgang til enkeltstående idrettsarrangementer.

I annet punktum defineres hva som menes med enkeltstående idrettsarrangement. Begrepet enkeltstående skal ses ut fra den enkelte arrangør, og ikke ut fra arrangementet som sådant. Det er videre en forutsetning at idrettsarrangementet ikke arrangeres mer enn én gang per år, og ikke i to eller flere år på rad. Bestemmelsen er ment å skjerme idrettslag mv. som en sjelden gang blir tildelt større arrangementer, som f.eks. NM på ski.

Det følger av tredje punktum at unntaket for enkeltstående idrettsarrangement ikke gjelder dersom arrangøren er registreringspliktig etter § 2-1 annet ledd.

Ved endringen av første ledd oppheves unntaket for tjenester i form av adgang til idrettsarrangementer som ikke kan karakteriseres som enkeltstående.

Annet ledd første punktum er uendret og viderefører unntaket for omsetning av tjenester i form av rett til å utøve idrettsaktiviteter. I annet ledd annet punktum foreslås en presisering av at omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere er avgiftspliktig. Bestemmelsen unntar fra avgiftsplikt slik omsetning fra idrettslag mv. hvis idrettstilbud hovedsakelig er basert på ulønnet innsats. Med frivillig innsats siktes det primært til ulønnet innsats. Symbolske vederlag som f.eks. gratis medlemskap, gratis utstyr eller et mindre honorarer fratar i utgangspunktet ikke innsatsen karakteren av å være ulønnet. Med «hovedsakelig» menes at det vil kreves minimum 80 pst. frivillig innsats.

Til § 3-11 annet ledd ny bokstav l:

Bestemmelsen fastsetter avgiftsplikt ved utleie av lokaler som nevnt i § 5-11 annet ledd, det vil si lokaler i idrettsanlegg til konferanser og møter mv. Avgiftsplikten gjelder når utleien skjer fra virksomhet som er registrert for omsetning av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer.

Til § 3-13 første ledd nytt tredje punktum:

I tredje punktum innsnevres unntaket for medlemskontingenter slik at unntaket ikke gjelder dersom kontingenten dekker tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer. Avgiftsplikten er knyttet til «retten til å overvære». Det betyr at det skal beregnes merverdiavgift av medlemskontingenten uavhengig av om medlemmet benytter seg av denne retten eller ikke.

Endringen har ikke betydning for aktører som ikke er avgiftspliktige for omsetning av billetter til idrettsarrangementer.

Til § 5-1 annet ledd:

Som følge av nye paragrafer i kapittel 5 må lovhenvisningen endres til §§ 5-2 til 5-11.

Til § 5-9:

Paragrafen fastsetter at det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester i form av adgang til utstillinger i museer og gallerier. Det er kun omsetning av tjenester i form av adgang til utstillinger i gallerier og museer vil bli avgiftspliktig med redusert sats. Dersom den ordinær inngangsbilletten til museet eller galleriet inkluderer eksempelvis undervisning, omvisning eller andre tilbud som naturlig må anses som en del av det samlede museums- eller galleritilbudet, vil dette også omfattes av den reduserte merverdiavgiftssatsen.

Annen omsetning fra virksomheten, eksempelvis kioskvirksomhet, garderobebetjening og servering, vil ikke være omfattet av den reduserte satsen.

Til § 5-10:

Paragrafen fastsetter at det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester i form av adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg til redusert sats ved omsetning av inngangsbilletter, vil den reduserte satsen også omfatte aktiviteter som det tas særskilt betalt for og som naturlig må anses som en del av det samlede fornøyelses- eller opplevelsestilbudet.

Annen omsetning fra virksomheten, eksempelvis kioskvirksomhet, servering og reklametjenester vil ikke være omfattet av den reduserte satsen.

Til § 5-11:

Første ledd fastsetter at det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer. Kun omsetning av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer skal ilegges den reduserte satsen. Når det gjelder formidling av billetter til idrettsarrangementer, er avgiftsplikten med redusert sats uavhengig av om arrangøren er avgiftspliktig for idrettsarrangementer.

Annen omsetning fra virksomheten, eksempelvis kioskvirksomhet, servering og reklametjenester vil ikke være omfattet av den reduserte satsen.

Etter annet ledd første punktum omfatter den reduserte satsen også utleie av lokaler i idrettsanlegg til konferanser og møter mv. Det er en forutsetning at utleien skjer fra virksomhet som er registrert for omsetning av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer. I annet punktum fastsettes at også formidling av rett til å bruke slike lokaler skal omfattes av den reduserte satsen. Ved formidling er det et vilkår for bruk av redusert sats at en utleier er registreringspliktg for billettinnteker fra idrettsarrangementer.

Til § 6-29 annet ledd nye bokstaver d til f:

Bokstavene d, e og f fasetter fritak for merverdiavgift ved formidling av adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer i de tilfeller hovedtjenesten leveres i utlandet.

Til § 8-3 første ledd bokstav c:

Museer og gallerier som skal beregne merverdiavgift av billettinntekter til utstillinger, samlinger mv., skal ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til virksomheten. Fradragsbegrensningen i § 8-3 første ledd bokstav c for kunst og antikviteter foreslås derfor endret. Den gjelder ikke for registrerte museer og gallerier som anskaffer kunst og antikviteter til bruk i utstillinger mv. forutsatt at anskaffelsene er av samme art som, eller inngår som et naturlig element i, det som utstilles.

Til § 11-3 annet ledd:

Som følge av at § 2-1 annet ledd er endret og nåværende annet til sjette ledd blir tredje til nytt syvende ledd, er henvisningen til § 2-1 annet ledd endret til § 2-1 tredje ledd.

Til § 14-3 tredje ledd:

Som følge av at § 2-1 annet ledd er endret og nåværende annet til sjette ledd blir tredje til nytt syvende ledd, er henvisningen i første punktum endret til § 2-1 første til tredje ledd. Annet punktum er ny og fastsetter at virksomhet registrert etter § 2-1 annet ledd annet punktum skal forbli registrert i minst to hele kalenderår etter at vilkårene for slik registrering ikke lenger er oppfylt. Dette vil gjelde i tilfeller hvor en klubb rykker ned til under den nest øverste divisjonen i fotball for menn eller til under øverste divisjon i ishockey for menn, forutsatt at billettintektene fra idrettsarrangementer utgjør mindre enn tre mill. kroner. Dette gjelder ikke dersom virksomheten er opphørt eller skattekontoret av særlige grunner finner å kunne slette den, jf. merverdiavgiftsloven § 14 første og annet ledd.

§ 15-1 sjette ledd:

Som følge av at § 2-1 annet ledd er endret og nåværende annet til sjette ledd blir tredje til nytt syvende ledd, er henvisningen endret til § 2-1 første til tredje ledd.

Overgangsordning:

I overgangsordningen fastsettes at det ikke skal kreves betaling eller etterfakturering av utgående merverdiavgift for billetter, sesongkort, årskort, medlemskontingenter o.l. som gjelder fra og med 1. juli til og med 31. desember 2010 og som er solgt før lovforslaget er vedtatt.

Til forsiden