Prop. 119 LS (2009-2010)

Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet)

Til innholdsfortegnelse

5 Finansdepartementets høringsnotat av 16. februar 2010 og høringsinnspillene

5.1 Høringsnotatet av 16. februar 2010

Som en oppfølgning av omtalen i Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak sendte Finansdepartementet 16. februar 2010 ut et høringsnotat med forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet.

På kulturområdet ble det i høringsnotatet foreslått å innføre merverdiavgiftsplikt med en sats på:

 • 8 pst. for inngangspenger til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. På bakgrunn av bl.a. innspill i høringen av Kulturmomsutvalget ble det foreslått det at unntaket for scenekunst videreføres (adgang til teater, konserter, opera mv.).

 • 8 pst. på omvisningstjenester som guiding og lignende.

 • 25 pst. ved formidling av de tjenestene på kulturområdet som ble foreslått omfattet av avgiftsplikt.

På idrettsområdet ble det i høringsnotatet foreslått å innføre merverdiavgiftsplikt med en sats på:

 • 8 pst. ved omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangementer. Avgiftsplikt forutsatte at aktørene gjennomgående har billettinntekter på minimum 2 mill. kroner. Det ble likevel lagt opp til at aktører som arrangerer leilighetsvise/enkeltstående arrangementer som eksempelvis norgesmesterskap med betalende tilskuere, ikke skulle omfattes av avgiftsplikten. De nærmere vilkår for registrering ble foreslått fastsatt i forskrift.

 • 25 pst. på vederlaget ved formidling av adgang til å overvære idrettsarrangementer.

 • 8 pst. for betaling for trening mv. når tilbudet leveres av profesjonelle/kommersielle aktører. Idrettslag mv. ville ikke blitt avgiftspliktig i den grad tilbudet hovedsakelig baseres på frivillig innsats.

 • 8 pst. også for undervisning i idrettsaktiviteter dersom undervisningen skjer i tilknytning til idrettsutøvelsen. Avgiftsplikten ville gjelde kun de profesjonelle kommersielle aktørene. Kun undervisning i avgiftspliktige idrettsaktiviteter var omfattet av forslaget. Dette ville for eksempel kunne gjelde undervisning i idrettsaktiviteter i fotball-, og rideskoler mv. Undervisning i idrettsaktiviteter som skjer i tilknytning til utdanning og lignende var ikke omfattet av forslaget.

 • 8 pst. for korttidsutleie av idrettslokaler dersom lokalene skal brukes til utøvelse av idrett. Det er en forutsetning for avgiftsplikt at lokalene også brukes i virksomhet med avgiftspliktig omsetning av idrettstjenester eller avgiftspliktig omsetning av billettinntekter til idrettsarrangementer.

 • 25 pst. for omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere (spillerrettigheter).

Det totale inntektstapet for staten som følge av forslaget, er i høringsnotatet anslått til om lag 360 mill. kroner årlig. Dette gir en tilsvarende gevinst for kultur- og idrettssektoren og for de som kjøper billetter til deres arrangementer. De fleste aktørene som vil bli omfattet av utvidelsen av merverdiavgiftsplikten antas å komme godt ut. Alle sektorer vil samlet sett få en positiv økonomisk effekt av endringen. Fordi de enkelte aktørene vil være i noe ulik økonomisk situasjon, vil ikke gjennomsnittsanslaget være representativt for alle.

Det antas at prisene som betales for de ulike tjenestene ikke endres ved innføring av en lav merverdiavgiftssats på 8 pst. Dette har sammenheng med at aktørene får utvidet fradragsrett for inngående merverdiavgift. En stor del av anskaffelsene er ilagt inngående merverdiavgift med 25 pst.

Forslagene i høringsnotatet er nærmere omtalt i kapitlene 6 og 7 nedenfor.

5.2 Høringen

I Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak ble det uttalt at Regjeringen tar sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om ikrafttredelse fra 1. juli 2010. For å kunne overholde denne tidsplanen om å utvide merverdiavgiftsplikten med virkning fra 1. juli 2010, ble høringsfristen satt til fire uker, det vil si 16. mars 2010. Enkelte høringsinstanser fikk utsatt frist.

Høringsnotatet ble sendt til om lag 300 organisasjoner og instanser. Finansdepartementet har mottatt svar med realitetsuttalelse fra:

 • ABM-utvikling

 • Advokatforeningen

 • Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

 • Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst

 • Bergen Guide Service

 • Bergen Guideforening

 • BergenByExpert

 • Billettservice AS

 • Bogstad Stiftelse

 • Bymuseet i Bergen

 • Cirkus Merano

 • Danse- og teatersentrum

 • De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

 • Den Norske Opera & Ballett

 • Den norske revisorforening

 • Dorothy Tours

 • Drammens Museum

 • Eiker og Lågendalen museum

 • Epona Ryttersenter

 • European Cruise Service

 • Fetsund Lenser

 • Foreningen for Ski-Idrettens Fremme (Skiforeningen)

 • Geiranger og Nordfjord Cruise Handling AS

 • GramArt

 • GramArt på vegne av 23 avsendere 1

 • Grimstad bys museer

 • Grorud Gård

 • Guide Oslo - Autoriserte Guider DA

 • Guidecompaniet

 • Hardanger og Voss museum

 • HATS

 • Hedmark fylkesmuseum

 • Helgeland Museum

 • Henie Onstad Kunstsenter

 • Hringariki - Veien Kulturminnepark

 • HSH

 • Jærmuseet

 • KMPG Law på vegne av Birkebeinerrittet AS og Birkebeinerrennet AS

 • KS

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Kunstmuseene i Bergen

 • Lillehammer Kunstmuseum

 • Maihaugen

 • Museene i Sør-Trøndelag

 • Museumssenteret i Hordaland

 • Musikernes fellesorganisasjon

 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

 • NHO Reiseliv

 • Nobels fredssenter

 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

 • Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen

 • Nordnorsk vitensenter

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

 • Norges Bondelag

 • Norges Fotballforbund (NFF)

 • Norges Golfforbund

 • Norges Guideforbund

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

 • Norges museumsforbund

 • Norsk Cirkus- og Tivolieierforening

 • Norsk folkemuseum

 • Norsk Industriarbeidermuseum

 • Norsk luftfartsmuseum

 • Norsk musikkråd

 • Norsk studentunion

 • Norsk teater- og orkesterforening

 • Norsk teaterråd

 • Norsk Teknisk Museum

 • Norsk Toppfotball

 • Norske Billedkunstnere

 • Norske Dansekunstnere

 • Norske Kunsthåndverkere

 • Nynorsk kultursentrum

 • Næs Jerverksmuseum

 • Oslo Guidebureau

 • Oslo Guideforening

 • Oslo Guidelaug St. Hallvard

 • Oslo Guideservice AS

 • Oslo- og Akerhushøgskolenes studentsamskipnad

 • PlussbankCup

 • Preus Museum

 • Produsentforeningen for privatteatre

 • Rockefeller - Auditorium

 • Romsdalsmuseet

 • Salten museum

 • Samskipnadsrådet

 • Sandefjord kommune

 • Skattedirektoratet

 • Skiskolenes Bransjeforbund

 • Stavanger Museum

 • Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum

 • Stiftelsen Hallingdal Museum

 • Stiftelsen Nordmøre Museum

 • Stiftinga Sunnmøre Museum

 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter

 • Studentenes Landsforbund

 • Studentsamskipnaden i Agder

 • Studentsamskipnaden i Bodø

 • Studentsamskipnaden i Oslo

 • Studentsamskipnaden i Trondheim

 • Sørlandets Kunstmuseum

 • Telemark museum

 • Treningsforbundet

 • Tusenfryd

 • Vest-Telemark Museum

 • Voss Rafting Senter AS

 • Økonomiforbundet Fagtjenester AS

 • Østfoldmuseene

Mange av høringsinstansene er positive til forslagene i høringsnotatet, men det er også flere som er negative. Aktørene innenfor museumssektoren er positive til forslaget om å innføre avgiftsplikt med 8 pst. på adgang til museer. Når det gjelder forslaget om å innføre avgiftsplikt med 8 pst. på adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre er det også flere som i utgangspunktet stiller seg positive. Høringsinstansene er imidlertid kritiske til forslaget om å innføre avgiftsplikt med 8 pst. på omvisningstjenester, og bransjen ønsker fortsatt unntak. Det er også motstand mot å innføre avgiftsplikt med 25 pst. ved omsetning av formidlingstjenester. På idrettsområdet er flere helt eller delvis negative til forslaget om å utvide avgiftsplikten med en sats på 8 pst. NFF og Norsk Toppfotball viser til at grensen for avgiftsplikt på 2 mill. kroner i billettinntekter kan gi konkurransevridninger og foreslår at grensen kombineres med frivillig registrering, alternativt at avgiftsplikten i stedet knyttes til divisjon. NIF viser til sitt prinsipale standpunkt om at idretten ikke bør omfattes av utvidet avgiftsplikt. NIF mener forslaget om avgiftsplikt innebærer komplekse problemstillinger, avgrensninger og beregninger som gjør at en ikke har nødvendig trygghet for at forslaget vil styrke rammevilkårene på idrettsområdet.

Høringsinstansenes merknader til de enkelte forslag, som fremmes i denne proposisjonen, behandles i kapitlene nedenfor.

Fotnoter

1.

Bergen Live, BRAK (Bergen Rockaktører), by:Larm, Chat Noir, Christiania Teater, Den Norske Impresario Forening, Dizzie Showteater, Edderkoppen, Gramart -musikkartistenes interesseorganisasjon, Live Nation, Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), NOPA, Norgesnettet, Norsk musikkråd, Norsk Rockforbund - konsertarrangørenes interesseorganisasjon, Norsk artistforbund, Norsk teaterråd, Ole Bull scene, Produsentforeningen for Privatteatre, Rockefeller, Sentrum Scene Stand Up Norge og STAR - Stavanger Rock.

Til forsiden