Prop. 96 L (2013–2014)

Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse og forvaring)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet legger i proposisjonen her frem forslag til endringer i reglene om foreldelse og forvaring i straffeloven 1902.

Det foreslås en rekke endringer i reglene om foreldelse som tar sikte på å muliggjøre etterforskning og strafforfølgning av noen av de mest alvorlige straffbare handlingene uavhengig av om det er gått lang tid siden forbrytelsen ble begått. Departementet går inn for å unnta saker om drap, voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år og 16 år fra reglene om foreldelse. Videre foreslås det at utskutt foreldelse skal gjelde også i saker om vold i nære relasjoner og tvangsekteskap, dvs. at foreldelsesfristen tidligst skal begynne å løpe når fornærmede fyller 18 år. I påvente av ikrafttredelse av straffeloven 2005 går departementet også inn for at menneskehandel skal omfattes av regelen om utskutt foreldelse i straffeloven 1902. Departementet foreslår at endringene skal gjelde også for handlinger som er begått før loven trer i kraft såfremt foreldelse ikke allerede er inntrådt.

For å sikre bedre sammenheng mellom reglene om forvaring og reglene om ordinær fengselsstraff, foreslår departementet endringer i reglene om maksimal tidsramme og minstetid ved forvaring. Maksimal minstetid ved forvaring foreslås utvidet fra 10 til 14 år i tilfeller der det er fastsatt en tidsramme på mer enn 15 år og til 20 år i tilfeller der det er fastsatt en tidsramme som overstiger 21 år. Maksimal tidsramme foreslås utvidet til 30 år for forbrytelser med en strafferamme på fengsel i 30 år.

Til forsiden