Allmennhetens tilgang til regulerte områder i byer og tettsteder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Som et ledd i dette arbeidet har KMD fått utarbeidet en rapport av Oslo Economics m. fl.

Rapporten belyser fordeler og ulemper ved bruk av avtaleklausuler framfor regulering til offentlig formål for å ivareta allmenhetens interesser i det offentlig rom.

Kommunene bruker normalt reguleringsplan med arealformål og planbestemmelser for å sikre allmennhetens tilgang til ulike arealer i byer og tettsteder. Noen kommuner bruker også tinglyste erklæringer for å sikre allmenheten tilgang til arealene i stedet for å regulere dem til offentlig bruk. Grunneier vil da fortsatt eie arealene og har vedlikeholdsansvaret for disse. I noen få tilfeller har det oppstått konflikter i områder der allmenhetens tilgang er fastsatt gjennom avtaleklausuler og tinglyste erklæringer. Rapporten inneholder en kartlegging av praksis, og drøfter ulike problemstillinger knyttet til bruk av slike erklæringer.

Allmennhetens tilgang til regulerte områder i byer og tettsteder (pdf)