Avdrag innbetalt i inkassosak

Saksnr.: 1998/11444 E LST/AM
Dato: 19.08.1999 

 

Avdrag innbetalt i inkassosak


Viser til brev 5 oktober 1998 og 26 februar 1999.

Brevene tar opp to forhold. Det første spørsmålet gjelder hvorledes en delbetaling fra en skyldner til et inkassobyrå skal behandles - om den skal komme til fradrag i hovedstolen, rentene eller inkassosalæret. I Deres siste brev har De også tatt opp spørsmålet om når renter på inkassosalæret begynner å løpe.

Lovavdelingen har følgende å bemerke:

Når det gjelder spørsmålet om hva som skal dekkes først ved en delbetaling, kan tenkes tre forskjellige muligheter: 1) debitor velger, 2) kreditor velger, 3) en fast rekkefølge. Hvilken variant som gjelder, vil kunne variere ettersom betalingen gjøres frivillig eller den har skjedd etter en utleggsforretning e l. Det forutsettes at det ikke foreligger noen konkret avtale eller andre forhold mellom partene som regulerer spørsmålet om delbetalinger.

Når det ikke foreligger noen bestemmelser om dette, vil en falle tilbake på alminnelige rettsbetraktninger. Ved frivillige delbetalinger, har en i teorien som utgangspunkt antatt at debitor kan velge hvilken gjeldspost en delbetaling skal redusere, jf Kai Krüger: «Pengekrav», 1984 side 221. Hvis debitor unnlater å velge, har kreditor rett til å bestemme hvilken post som skal reduseres. Grunnen til at debitor har en slik valgrett er nettopp betalingens frivillighet. Når debitor uoppfordret betaler, må han også kunne bestemme hvilken gjeldspost han ønsker å dekke.

Delbetaling ved tvangsfullbyrdelse har ikke vært særlig behandlet i teorien. En må likevel kunne slå fast at de synspunkter som gjelder ved frivillige betalinger, ikke får anvendelse. Ved tvangsfullbyrdelse vil trolig kreditor måtte ha valget. Det kan støttes på resonnementet om at en kreditor med ulike krav overfor samme debitor, normalt vil kunne bestemme hvilke krav som skal begjæres tvangsfullbyrdet og hvilke som kan vente. I prinsippet skulle ikke dette bli annerledes for forholdet mellom ulike poster i en inngitt begjæring. Kreditor må således kunne kreve renter eventuelt inkassosalær dekket først.

I forhold til forliksrådets håndtering av delbetalingen, vil som oftest være tale om frivillige innbetalinger som debitor har gjort før saken kommer inn til forliksrådet. I slike tilfeller må forliksrådet stort sett godta de fradrag som kreditor har gjort, dersom det ikke kommer frem opplysninger som viser at debitor ønsket at en annen ording ble lagt til grunn da innbetalingen ble foretatt.

Når det gjelder Deres spørsmål om beregning av renter og når disse begynner å løpe, viser vi til vedlagte kopi av brev 23. juni 1993 til Norske inkassobyråers forening. Brevet skulle avklare fra hvilket tidspunkt forsinkelsesrenter for inkassoomkostningene kan kreves.