1 Kvalitetsutvikling i barnehagesektoren mot 2030

Mål: Alle barn skal få et godt barnehagetilbud, uavhengig av hvor de bor og hvilken barnehage de går i.

1.1 En barnehage for fremtiden

Formålet med denne strategien er å peke ut regjeringens ambisjoner for barnehagesektoren i årene frem mot 2030 og starte arbeidet med å videreutvikle barnehagekvaliteten sammen med sektoren. Regjeringen vil at alle barn skal få et godt barnehagetilbud, uavhengig av hvor de bor og hvilken barnehage de går i.

Boks 1.1 Barnehagens formålsparagraf

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Kilde: Lov om barnehager § 1 Formål

Det legges ned stor innsats i barnehager i Norge hver eneste dag. Det er mange kompetente og engasjerte ansatte som bidrar til at barna får en god hverdag i barnehagen slik at de kan trives og utvikle seg. Vi vet likevel at kvaliteten i barnehagene varierer. Alle barn får ikke et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og det er ikke alle som får den hjelpen og støtten de trenger for å trives, leke og lære.

Lov om barnehager (barnehageloven) og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) stiller høye krav til kvaliteten i barnehager i Norge, blant annet når det gjelder hva barnehagen skal bidra til at barn skal kunne oppleve og erfare. Det er stor oppslutning i sektoren om rammeplanens krav til pedagogisk innhold. De grunnleggende verdiene i rammeplanen er barndommens egenverdi, demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse. Dette skal prege alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.

Regjeringen ønsker å ta vare på det som er bra med barnehager i Norge og anerkjenner det gode arbeidet som personalet i barnehagene gjør. Den nordiske barnehagemodellen er internasjonalt anerkjent for sin helhetlige tilnærming til omsorg, lek, læring og danning. Dette ligger fast. Samtidig må vi se fremover og videreutvikle barnehagene i takt med samfunnet for øvrig.

Barnehagesektoren er i stadig endring. Siden barnehageforliket i 2003 har barnehagedeltakelsen økt, barnehagene har blitt større, barnehagedagene lengre, barnegruppene yngre og mer mangfoldige, og barnehageeierne og kommunene færre og større. Disse endringene har krevd og krever at barnehagene kontinuerlig må videreutvikle innhold, arbeidsmåter og kompetanse. Det er også viktig at barnehageeiere og lokale og nasjonale barnehagemyndigheter utvikler sine virkemidler i tråd med endringene som skjer i sektoren, og slik at vi fortsatt sikrer et mangfold av barnehager.

Denne strategien skal legge grunnlag for at aktørene i sektoren sammen kan utvikle barnehagekvaliteten frem mot 2030. Vi har fått mange nyttige innspill fra ulike aktører og enkeltpersoner til denne strategien, og ønsker å fortsette dialogen i årene som kommer. Hvordan kan vi skape bedre sammenheng og samordning for å styrke kvaliteten i sektoren? Hvordan kan vi sørge for både kontinuitet og fornyelse?

1.2 Gode barnehager til barnas beste

I dag tilbringer de fleste barn i barnehagealder store og viktige deler av hverdagen sin i en barnehage. Barnehagen skal anerkjenne at barndommen har en verdi i seg selv og være en god barndomsarena. Barna skal oppleve glede, og de skal trives, leke, utvikle vennskap og ha det trygt og godt.

Barnehagen er også første trinn i utdanningsløpet og skal legge grunnlaget for videre utvikling, læring, danning og demokratisk deltakelse.

I løpet av barnehageårene gjennomgår barn en enorm utvikling på alle områder. Forskning viser at hjernen er særlig mottakelig og sensitiv for stimulering og erfaringer de første årene. Det barna opplever disse årene, har stor betydning for senere utvikling og læring. Det er derfor svært viktig med god barnehagekvalitet for alle barn.

Det er dessuten godt dokumentert at gode barnehager kan bidra til å redusere sosiale ulikheter og kompensere for manglende støtte og stimulering hjemme når det er nødvendig. Barnehager er særlig viktig for minoritetsspråklige barns norskspråklige utvikling og for deres deltakelse i det norske samfunnet. God støtte til barn i barnehagealder har oftere større innvirkning på barns utvikling enn tiltak senere i livet.

Gode barnehager åpner verden for barna, tilrettelegger for meningsfulle opplevelser og støtter opp om barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Alle barn er forskjellige og skal få den støtten og tryggheten de trenger for å utvikle sin identitet og være del av fellesskapet i barnehagen. Kulturelt og språklig mangfold er en naturlig del av barnehagehverdagen. Barnehagen skal synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.

Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som FNs barnekonvensjon. Rammeplanen slår fast at Norge har, med bakgrunn i urfolks særlige rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns og foreldres interesser, jf. Grunnloven § 108, Barnekonvensjonen art. 30 og ILO-konvensjonen. Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Den samiske barnehagen har i dag en større og viktigere rolle enn tidligere for samiske barns utvikling av samisk språk, samisk kultur og samisk identitet. Dette gjenspeiles også i tiltakene foreslått i NOU 2016:18 Hjertespråket.

Regjeringen har allerede satt i gang en rekke tiltak for å styrke tilgangen til og kvaliteten i barnehagene. Denne strategien bygger blant annet videre på Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022 og Meld. St. 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (2019–2020). Gjennomføring av tiltakene i strategien forutsetter budsjettmessig dekning.

Som en viktig milepæl, og for å kunne ta høyde for kunnskapsutviklingen gjennom strategiperioden, vil strategien ved behov revideres i 2025.

1.3 Regjeringens mål og ambisjoner

Hovedmålet for strategien er at alle barn skal få et godt barnehagetilbud, uavhengig av hvor de bor og hvilken barnehage de går i.

De ansatte i barnehagene gjør den viktigste jobben for at alle barn skal ha et godt tilbud hver eneste dag. Regjeringen har som mål at barnehagene skal være profesjonelle læringsfellesskap som systematisk jobber med å utvikle kvaliteten, og som har ledere og ansatte med relevant kompetanse.

Vi har som ambisjon at:

  • 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025
  • andelen barnehagelærere med mastergradsutdanning skal øke
  • andelen fagarbeidere i barnehagene skal øke
  • for alle øvrige ansatte skal det foreligge en plan for hvordan formell relevant kompetanse kan opparbeides
  • alle barnehager skal ha god og kvalitetsutviklende ledelse
  • alle ansatte i barnehagen får mulighet til etter- og videreutdanning

Skal barnehagene lykkes med å gi alle barn et godt tilbud, er det viktig at alle aktørene i sektoren støtter opp om barnehagenes arbeid. Regjeringen har som mål at barnehagene får god støtte til å utvikle kvaliteten fra eiere og lokale og statlige myndigheter og andre aktører.

Vi har som ambisjon at:

  • kvaliteten skal videreutvikles i dialog med partene
  • alle barnehager skal få god støtte i arbeidet med kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling
  • tilsynet skal i større grad bidra til å utvikle og sikre kvaliteten
  • det skal være mer forskning om forhold som har betydning for kvalitet i barnehagene