Evaluering av lov- og forskriftsendringer i plan- og bygningsloven 2017/2018

Holth & Winge, i samarbeid med Rambøll AS og Henning Larsen, har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en evaluering av lov- og forskriftsendringer knyttet til plan- og bygningsloven som ble gjennomført i 2017/2018.

Endringene ble gjort med en intensjon om å legge til rette for mer effektive reguleringsplanprosesser. Rapportens hovedkonklusjon er at lov- og forskriftsendringene har bidratt til dette, samt at virkemidlene som ble gitt gjennom endringene brukes og at endringene har gitt få utilsiktede virkninger.

Evaluering av lov- og forskriftsendringer i plan- og bygningsloven 2017/2018 (pdf)