Forskrift om endring av forskrift om hold av høns og kalkun

Fastsatt av Landbruksdepartementet 07.05. 2003 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30. Jf. EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I (direktiv 2002/4/EF).

Det er foretatt følgende endringer:

§ 8 Godkjenning og registrering

Her innføres nytt 2. og 3. ledd som lyder:

”Dyreholder plikter å rapporterte opplysninger om fjørfeholdet til Statens dyrehelsetilsyn, herunder opplysninger om dyreholders adresse, produksjonsform og produksjonskapasitet, samt navn, adresse og fødsels/personnummer til eier og røkter.
Endringer i opplysninger om dyrehold med fjørfe, og opphør eller oppstart av dyrehold med fjørfe skal meldes Statens dyrehelsetilsyn innen 1 måned”.

I § 33 Krav til oppdrett i løsdriftsystemer

Et nytt 3. ledd innføres med følgende ordlyd:

”Ved oppdrett i fleretasjesystemer skal dyretettheten ikke overstige 24 dyr per m2bruksareal etter 5 ukers alder og fram til 16 ukers alder. Ved oppdrett etter 16 ukers alder skal dyretettheten ikke overstige 22 dyr per m2 bruksareal”

I § 35 Dyretetthet m.v.

2. ledd skal erstattes med følgende ordlyd:

For kalkun til kjøttproduksjon skal dyretettheten ikke overstige 38 kg levende vekt per m2 når dyras gjennomsnittlige levende vekt ligger under7 kg. Når gjennomsnittlig levende vekt liger over 7 kg ,skal dyretettheten ikke overstige 44 kg per m2.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov