Forskrift om endring av forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsatt av Landbruksdepartementet den 22. desember 2005 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a, og Kongeleg Resolusjon av 7. mai 1999 nr. 434.

I

§ 1 skal lyde:

§ 1. Omsetningsavgift på jordbruksvarer

Produsentar som omsetter jordbruksvarer, skal svara avgift etter desse satsane:

 

a) Mjølk:

10 øre pr. liter

 

b) Kjøtt av storfe og kalv:

maks. 150 øre pr. kg

 

c) Kjøtt av sau og lam:

maks. 300 øre pr. kg

 

d) Svinekjøtt:

maks. 200 øre pr. kg

 

e) Egg:

80 øre pr. kg

 

f) Kjøtt av kylling:

25 øre pr. kg

 

g) Kjøtt av kalkun:

25 øre pr. kg

 

h) Korn og oljefrø:

maks. 7 øre pr. kg

Omsetningsrådet sitt arbeidsutval fastsett omsetningsavgifta innafor maksimalsatsane i første ledd bokstav b, c, d og h.

§ 2 skal lyde:

§ 2. Omsetningsavgift på pelsdyrskinn

Ved omsetning av pelsdyrskinn etter lov 13. desember 1946 nr. 23 om omsetning av pelsdyrskinn, skal det svarast omsetningsavgift.

Avgifta er 1,0% av salssummen.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2006.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov