Forskrift om endring i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern

Fastsatt av Finansdepartementet 17. april 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 16-4 annet ledd.

I

 

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern skal ny del IV i kapittel 16 lyde:

Del IV. Kontanter

§ 16-7. Løsninger for å møte økt etterspørsel etter kontanter

      Banker skal ha løsninger for å kunne oppfylle kravet i finansforetaksloven § 16-4 første ledd også ved økt etterspørsel etter kontanter som følge av svikt i tilgangen til de elektroniske betalingssystemene. Løsningene skal angis og dokumenteres i en særskilt plan.

      Løsningene skal tilpasses dokumenterte vurderinger av risiko for økt etterspørsel etter kontanter ved svikt i tilgangen til de elektroniske betalingssystemene. Det kan tas hensyn til risikoreduserende virkninger av elektroniske beredskapsløsninger. Løsningene skal testes regelmessig, og resultatet av testene skal dokumenteres.

      Planen med løsningene skal oppdateres minst annethvert år, eller oftere hvis Finanstilsynet pålegger det, og når det har skjedd endringer som gir grunnlag for endringer i planen. 

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks.

Banker skal innen 1. januar 2019 ha løsninger og planer i henhold til § 16-7.