Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

Fastsatt av Finansdepartementet 28. februar 2022 med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 1-3, jf. delegeringsvedtak 24. november 2000 nr. 1170.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov