Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

Fastsatt av Finansdepartementet 28. februar 2022 med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 1-3, jf. delegeringsvedtak 24. november 2000 nr. 1170.

I

I forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon gjøres følgende endringer:

Nytt kapittel 8 skal lyde:

Kapittel 8 Adgang til fortsatt medlemskap i pensjonsordningen for permitterte arbeidstakere

§ 8-1 Adgang til fortsatt medlemskap i pensjonsordningen for permitterte arbeidstakere

            (1) Foretak som ikke har bestemmelser i regelverket som nevnt i foretakspensjonsloven § 3-6 tredje ledd, kan beslutte at arbeidstakere likevel skal være medlem av pensjonsordningen under permitteringen. Foretaket har ikke plikt til å betale innskudd til pensjonssparing, forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet, eller eventuelle uføre- og etterlatte­forsikringer for de permitterte arbeidstakerne.

            (2) Adgangen til å beholde medlemskap under permittering som nevnt i første ledd, gjelder så lenge arbeidstaker er lovlig permittert fra foretaket. Arbeidstaker som blir sykemeldt under permittering og fortsatt er sykemeldt når permitteringsperioden avsluttes, skal likevel beholde medlemskapet i pensjonsordningen frem til vedkommende gjeninntrer i arbeidsforholdet eller arbeidsforholdet opphører. Arbeidstakeren skal beholde medlemskapet i pensjonsordningen under permittering selv om arbeidstakeren meldes inn i ny pensjons­ordning hos annen arbeidsgiver.

(3) For arbeids­taker som er medlem av foretakets pensjonsordning under permittering etter første ledd, gjelder retten til å fortsette forsikringsforholdet etter forsikringsavtaleloven § 19-7 første ledd tilsvarende. Forsikringsselskapet skal sende melding som nevnt i forsikringsavtaleloven § 19-7 første ledd tredje punktum til medlemmene. Fristen i forsikringsavtaleloven § 19-7 første ledd siste punktum gjelder tilsvarende. Ved gjeninntreden i arbeidsforholdet etter permittering har medlemmet rett til å avslutte forsikringsforholdet og få tilbakebetalt uavløpt premie. Det skal ikke stilles krav om ny egenerklæring, arbeidsdyktighetserklæring eller karensperiode ved gjeninntreden i arbeidsforholdet.

Nåværende kapittel 8 blir nytt kapittel 9. § 8-1 blir ny § 9-1.

II

  1. Endringene trer i kraft 1. mars 2022.
  2. Forskriften gjelder både for permitteringer som besluttes etter ikrafttredelsen av forskriften og for løpende permitteringer hvor foretaket har besluttet at permitterte arbeidstakere fortsatt skal være medlem i pensjonsordningen med hjemmel i midlertidig lov 17. april 2020 nr. 20 om endring av foretakspensjonsloven § 3-6.