Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Fastsatt av Finansdepartementet 20. juni 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

§1. Forsinkelsesrenten

Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,25 prosent p.a.

§2. Standardkompensasjon

Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 390 kroner.

§3. Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2019. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. desember 2018 nr. 1905 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.