Forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA i norsk rett på offentlig høring

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til de lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA av 16. april 2021 i norsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2021

Vår ref.: 2021/1622

Norge undertegnet i Oslo 16. april 2021 en folkerettslig bindende tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA («Supplementary Defense Cooperation Agreement» (SDCA)), i henhold til kongelig resolusjon av samme dato. USA undertegnet avtalen i Washington D.C. 31. mars 2021. Tilleggsavtalen etablerer et oppdatert rammeverk for amerikansk militær tilstedeværelse på norsk territorium.

Avtalen vurderes som en sak av «særlig stor viktighet», slik at Stortingets samtykke er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. På grunn av dette vil regjeringen i løpet av våren 2022 legge fram en Prop. S om samtykke til inngåelse av avtalen, så vel som en Prop. L med nødvendige lovendringer. Gjennomføring av avtalen i norsk rett krever lov- og forskriftsendringer. Lovendringene foreslås samlet i lov om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA av 16. april 2021. I tillegg foreslås det endring i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om Norge bør inngå tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA av 16. april 2021 og på forslaget om lov om gjennomføring av avtalen, samt forslag til endring i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). Frist for å inngi høringssvar er 8. desember 2021.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/id2870734/

Vi ber om at innspillene i tillegg blir sendt på e-post til fdreshoringsdca@fd.dep.no.

Enhver kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringens hjemmeside.

 

Med hilsen

Henning Vaglum

ekspedisjonssjef

 

Svein Lystrup

kommandør

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Oslo tingrett

 

Avinor

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Finanstilsynet

Generaladvokaten

Kystverket

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Skatteetaten

Statens strålevern

Statsadvokatembetene

Toll- og avgiftsdirektoratet/ Tolletaten?

Utlendingsdirektoratet

 

Etterretningstjenesten

Forsvaret

Forsvarets seniorforbund

Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA)

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forsvarsmateriell

Landsrådet for Heimevernet

Norges forsvarsforening

Norges lotteforbund

Norsk militærjuridisk forening

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Militært kvinnelig nettverk

Veteranforbundet SIOPS

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Institutt for forsvarsstudier

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Politihøyskolen

Institutt for fredsforskning (PRIO)

 

Amnesty International Norge

Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK)

Den Norske Advokatforening

Finans Norge

Folk og Forsvar

ICJ Norge

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

Politijuristene

Rettspolitisk forening

 

Akademikerne

Advokatforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Befalets fellesorganisasjon (BFO)

Fellesforbundet

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Landsorganisasjonen i Norge

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO

Norges Juristforbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Norsk tjenestemannslag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Parat Forsvar

Politiets Fellesforbund

Statsadvokatenes forening

Tekna

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)