Forslag om overføring av avholdspliktregler til vegtrafikkloven, jernbaneloven og forslag om opphevelse av avholdspliktloven

Resultat: Ot.prp.nr.39 (2005-2006), Innst. O. nr. 36 (2005-2006), Besl.O.nr. 46 (2005-2006)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: