Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2005

  • Høringsfrist: 07.01.04
  • Nytt i høringssaken:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2244- MF

17.11.04

Høring - forskrift om endringer i forskrift 15. april 1994 nr. 256 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offenlig tjenesteytelse

  1. Innledning og høringsfrist

Vedlagt følger utkast til forskrift om endring i forskrift 15. april 1994 nr. 256 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse. Eventuelle høringsuttalelser til utkastet må være Samferdselsdepartementet i hende innen fredag 7. januar 2005.

  1. Bakgrunn

Forskrift 15. april 1994 nr. 256 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er et spesielt anskaffelsesregelverk som regulerer Samferdselsdepartementets tildeling av enerett til å fly bestemte regionale flyruter, om nødvendig mot vederlag fra staten. Forskriften bygger på, og utfyller, prosedyrekravene i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. april 1992, som er en del EØS-avtalen. Både forordningen og forskriften er hjemlet i luftfartsloven 11. juni 1993 nr. 101 § 16-1, som er en spesialhjemmel for gjennomføring av EØS-regler på luftfartsområdet i intern rett.

EFTA Surveillance Authority har påpekt overfor Samferdselsdepartementet at bruken av uttrykket ”statens postselskap” (underforstått Posten Norge AS) i § 9 annet ledd i den gjeldende forskriften vil kunne virke diskriminerende overfor anbydere som ønsker å levere anbudet sitt til postoperatører i et annet land. Departementet er enig i dette, og foreslår derfor å ta inn en mer nøytral betegnelse i den nevnte bestemmelsen.

Når forskriften først må endres, er de ønskelig å rette opp enkelte andre svakheter ved forskriften som departementet har merket seg gjennom sin daglige praksis. I punkt 3 gis en kortfattet forklaring til de enkelte endringsforslagene i det vedlagte utkastet.

3. Merknader til endringsforslagene

Til § 3

Kravet om fremleggelse av skatteattest er i overensstemmelse med den praksisen som allerede følges. Krave bør derfor fremgå av selve anskaffelsesregelverket, slik som i forskrift om offentlige anskaffelser 15. juni 2001 (anskaffelsesforskriften) §§ 5-15 og 12-9.

Til § 5

Rådsforordning 2408/92 artikkel 4 nr. 1 bokstav d) krever bare at anbudskonkurransen kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Departementet ønsker derfor selv å kunne ta stilling til om det er hensiktsmessig å kunngjøre konkurransen gjennom andre kanaler.

Til § 8

Listen over opplysninger som skal gis i kunngjøringen foreslås justert i takt med den teknologiske utviklingen.

Til § 9

Bestemmelsen er ny i forskriften, og tilsvarer anskaffelsesforskriftens §§ 8-5 og 15-5.

Til § 10

Overskriften foreslås endret for å gjøre det tydeligere at det dreier seg om en avvisningsregel. Departementet har også foreslått å endre enkelte andre paragrafoverskrifter for å skille klarere mellom ulike avvisningsgrunnlag, jf. overskriftene til §§ 12, 13 og 14 nedenfor.

Endringen i § 10 annet ledd er omtalt i punkt 2 ovenfor.

Til § 12

Når det gjelder overskriften vises det til merknadene til § 10. Forslaget til ny nr. 1 skiller inneholder en mer presis liste over avvisningsgrunner. Fordi urimelig lave anbud foreslås regulert i en ny § 13 er de tatt inn en henvisning til denne i nr. 2 d).

Til § 13

Bestemmelsen tilsvarer et stykke på vei nåværende § 14 nr. 3, men er forsøkt lagt tettere opp mot anskaffelsesforskriftens §§ 8-11 og 15-11. For øvrig vises det til merknadene til § 10.

Til § 14

For så vidt gjelder overskriften vies det til merknadene til § 10. Nytt § 14 nr. 1 innfører absolutte avvisningsgrunner etter mønster av anskaffelsesforskriftens §§ 8-11 (1) og 15-12 (1). Øvrige endringer i paragrafen er rent tekniske følger av andre endringer.

Til § 16

Bestemmelsen er ny, men må i hovedtrekk anse som en regelfesting av et ulovfestet prinsipp. Paragrafen tilsvarer anskaffelsesforskriftens §§ 10-1 og 17-1.

Til § 17

Forslaget til nr. 2 annet punktum er en rent språklig endring. Forslaget til nr. 2 tredje punktum er gitt for å klargjøre innholdet av uttrykket ”økonomisk sett mest fordelaktig bud” som er brukt i nr. 2 første punktum. For så vidt gjelder opphevelsen av nr. 3 vises det til kommentarene til § 13.

Med hilsen

Ottar Ostnes e.f


Morten Foss

Ailine Management AS

Ben Air AS

Board of Airlines Representatives in Norway (Barin)

CHC Helikopterservice AS

Coast Air AS

Danish Air Transport

Vamdrup

Danmark

Finansdepartementet

Flyselskapenes Landsforening

Golden Air Flyg AB

Skien

Justis- og politidepartementet

Kato Airline AS

Kommunal- og regionaldepartementet

Luftfartstilsynet

Lufttransport AS

Moderniseringsdepartementet

Norwegian Air Shuttle AS

Nærings- og handelsdepartementet

SAS Braathens AS

Utenriksdepartementet

Widerøes Flyveselskap ASA


Til toppen