Gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2005

Vår ref.: -

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2244- MF

17.11.04

Høring - forskrift om endringer i forskrift 15. april 1994 nr. 256 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offenlig tjenesteytelse

 1. Innledning og høringsfrist

Vedlagt følger utkast til forskrift om endring i forskrift 15. april 1994 nr. 256 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse. Eventuelle høringsuttalelser til utkastet må være Samferdselsdepartementet i hende innen fredag 7. januar 2005.

 1. Bakgrunn

Forskrift 15. april 1994 nr. 256 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er et spesielt anskaffelsesregelverk som regulerer Samferdselsdepartementets tildeling av enerett til å fly bestemte regionale flyruter, om nødvendig mot vederlag fra staten. Forskriften bygger på, og utfyller, prosedyrekravene i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. april 1992, som er en del EØS-avtalen. Både forordningen og forskriften er hjemlet i luftfartsloven 11. juni 1993 nr. 101 § 16-1, som er en spesialhjemmel for gjennomføring av EØS-regler på luftfartsområdet i intern rett.

EFTA Surveillance Authority har påpekt overfor Samferdselsdepartementet at bruken av uttrykket ”statens postselskap” (underforstått Posten Norge AS) i § 9 annet ledd i den gjeldende forskriften vil kunne virke diskriminerende overfor anbydere som ønsker å levere anbudet sitt til postoperatører i et annet land. Departementet er enig i dette, og foreslår derfor å ta inn en mer nøytral betegnelse i den nevnte bestemmelsen.

Når forskriften først må endres, er de ønskelig å rette opp enkelte andre svakheter ved forskriften som departementet har merket seg gjennom sin daglige praksis. I punkt 3 gis en kortfattet forklaring til de enkelte endringsforslagene i det vedlagte utkastet.

3. Merknader til endringsforslagene

Til § 3

Kravet om fremleggelse av skatteattest er i overensstemmelse med den praksisen som allerede følges. Krave bør derfor fremgå av selve anskaffelsesregelverket, slik som i forskrift om offentlige anskaffelser 15. juni 2001 (anskaffelsesforskriften) §§ 5-15 og 12-9.

Til § 5

Rådsforordning 2408/92 artikkel 4 nr. 1 bokstav d) krever bare at anbudskonkurransen kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Departementet ønsker derfor selv å kunne ta stilling til om det er hensiktsmessig å kunngjøre konkurransen gjennom andre kanaler.

Til § 8

Listen over opplysninger som skal gis i kunngjøringen foreslås justert i takt med den teknologiske utviklingen.

Til § 9

Bestemmelsen er ny i forskriften, og tilsvarer anskaffelsesforskriftens §§ 8-5 og 15-5.

Til § 10

Overskriften foreslås endret for å gjøre det tydeligere at det dreier seg om en avvisningsregel. Departementet har også foreslått å endre enkelte andre paragrafoverskrifter for å skille klarere mellom ulike avvisningsgrunnlag, jf. overskriftene til §§ 12, 13 og 14 nedenfor.

Endringen i § 10 annet ledd er omtalt i punkt 2 ovenfor.

Til § 12

Når det gjelder overskriften vises det til merknadene til § 10. Forslaget til ny nr. 1 skiller inneholder en mer presis liste over avvisningsgrunner. Fordi urimelig lave anbud foreslås regulert i en ny § 13 er de tatt inn en henvisning til denne i nr. 2 d).

Til § 13

Bestemmelsen tilsvarer et stykke på vei nåværende § 14 nr. 3, men er forsøkt lagt tettere opp mot anskaffelsesforskriftens §§ 8-11 og 15-11. For øvrig vises det til merknadene til § 10.

Til § 14

For så vidt gjelder overskriften vies det til merknadene til § 10. Nytt § 14 nr. 1 innfører absolutte avvisningsgrunner etter mønster av anskaffelsesforskriftens §§ 8-11 (1) og 15-12 (1). Øvrige endringer i paragrafen er rent tekniske følger av andre endringer.

Til § 16

Bestemmelsen er ny, men må i hovedtrekk anse som en regelfesting av et ulovfestet prinsipp. Paragrafen tilsvarer anskaffelsesforskriftens §§ 10-1 og 17-1.

Til § 17

Forslaget til nr. 2 annet punktum er en rent språklig endring. Forslaget til nr. 2 tredje punktum er gitt for å klargjøre innholdet av uttrykket ”økonomisk sett mest fordelaktig bud” som er brukt i nr. 2 første punktum. For så vidt gjelder opphevelsen av nr. 3 vises det til kommentarene til § 13.

Med hilsen

Ottar Ostnes e.f


Morten Foss

UTKAST

I forskrift av 15. april 1994 nr. 256 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse foretas det følgende endringer:

Nytt § 3 annet ledd skal lyde:

Alle norske anbydere skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatt. Skatteattesten må være mottatt av oppdragsgiveren senest innen anbudsfristens utløp. Skatteattesten skal ikke være eldre en 6 måneder regnet fra det tidspunktet oppdragsgiveren mottar attesten.

Nåværende § 3 annet og tredje ledd blir nytt tredje og fjerde ledd.

§ 5 første ledd skal lyde:

Oppdragsgiver skal kunngjøre anbudskonkurransen i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

§ 8 bokstav a) skal lyde:

oppdragsgivers navn, postadresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-postadresse.

Ny § 9 skal lyde:

§ 9 Anbudets utforming

Anbudet skal være skriftlig og avgis i lukket og merket forsendelse, enten direkte eller pr. post.

Tilbudet kan også avgis med elektronisk middel forutsatt at anbudsgrunnlaget åpner for dette og at:

 1. tilbudet inneholder alle nødvendige opplysninger,
 2. tilbudets fortrolighet bevares frem til vurderingen skal skje,
 3. tilbudet av bevishensyn om nødvendig snarest bekreftes skriftlig eller ved avsendelse av en bekreftet gjenpart, og
 4. tilbudet først åpnes etter utløpet av tilbudsfristen.

Tilbudet skal være undertegnet.

Nåværende § 9 blir ny § 10. Paragrafen skal ha følgende overskrift:

§ 10 Avvisning av for sent innkomne anbud

§ 10 annet ledd skal lyde:

Dette gjelder likevel ikke anbud som kommer inn etter fristen, men før anbudsåpningen, dersom det tydelig fremgår av postsendingen at anbudet er postlagt så tidlig at det ved normal postgang burde vært kommet frem før fristen, eller vedkommende anbyder kan godtgjøre dette ved hjelp av kvittering fra det postselskapet anbudet har blitt levert til, før anbudsåpning er foretatt.

Nåværende § 10 blir ny § 11.

Nåværende § 11 blir ny § 12. Paragrafen skal ha følgende overskrift:

§ 12 Avvisning på grunn av forhold ved anbudet

Ny § 12 nr. 1 skal lyde:

Et anbud skal avvises når:

 1. det ikke er levert i samsvar med § 9 første og annet ledd,
 2. det inneholder avvik som strider mot det som er uttrykkelig tillatt i anbudsgrunnlaget, eller
 3. det på grunn av forbehold, feil, uklarheter, ufullstendigheter eller liknende kan medføre tvil om hvordan anbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige anbudene.

§ 12 nr. 2 bokstav d) skal lyde:

anbudet oppgir behov for kompensasjon som er urimelig lavt i forhold til den tjenesten som skal leveres, jf. § 13.

§ 12 ny siste setning skal lyde:

Av anbudsprotokollen skal det fremgå hvilke anbud som blir avvist og grunnen til dette, jf. § 11 bokstav f).

Ny § 13 skal lyde:

§ 13 Avvisning når kravet om kompensasjon er unormalt lavt

Før et anbud avvises fordi behovet for kompensasjon virker unormalt lavt, skal oppdragsgiver skriftlig forlange relevante opplysninger om de enkelte delene av tilbudet og etterprøve disse på grunnlag av de forklaringer som blir gitt.

Oppdragsgiver kan ta hensyn til forklaringer som er berettiget ut i fra objektive grunner, herunder besparelser ved tjenesteproduksjonen, tekniske løsninger eller nyskapende måter å organisere virksomheten på.

Nåværende § 12 blir ny § 14.

Paragrafen skal ha følgende overskrift:

§ 14 Avvisning på grunn av forhold ved anbyderen

Nytt § 14 nr. 1 skal lyde:

Oppdragsgiveren skal avvise anbud fra anbydere som:

 1. ikke tilfredsstiller kravene i § 3, eller
 2. ikke tilfredsstiller øvrige krav som er stilt til anbyderne i anbudsgrunnlaget.

Nåværende nr. 1 og 2 blir nytt nr. 2 og 3.

Innledningen til nr. 2 skal lyde:

Oppdragsgivere kan avvise anbydere:

Innledningen til nr. 3 skal lyde:

Når oppdragsgiveren krever bevis for at anbyderen ikke er i en situasjon som nevnt i nr. 2 bokstav a), b), c), e), eller f), kan etter oppdragsgivers skjønn følgende dokumentasjon godtas som tilstrekkelig bevis:

Nåværende § 13 blir ny § 15.

Ny § 16 skal lyde:

§ 16 Avlysning av anbudskonkurransen og totalforkastelse

Oppdragsgiver kan avlyse anbudskonkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn.

Oppdragsgiver kan forkaste alle anbud dersom resultatet av anbudskonkurransen gir saklig grunn for det.

Oppdragsgiveren skal informere alle som har deltatt i anbudskonkurransen om beslutninger som nevnt i første og annet ledd, og om det vil bli gjennomført ny anbudskonkurranse.

Nåværende § 14 blir ny § 17.

§ 17 nr. 2 annet og tredje punktum skal lyde:

Kriteriene skal om mulig angis i prioritert rekkefølge. Det kan blant annet benyttes slike kriterier som omfanget av kravet på kompensasjon, billettpriser, kapasitet, tjenestekvalitet, billettsystemer og miljøvennlighet.

§ 17 nr. 3 oppheves.

Nåværende § 15 blir ny § 18.

Nåværende § 16 blir ny § 19.

Nåværende § 17 blir ny § 20.

Ailine Management AS

Ben Air AS

Board of Airlines Representatives in Norway (Barin)

CHC Helikopterservice AS

Coast Air AS

Danish Air Transport

Vamdrup

Danmark

Finansdepartementet

Flyselskapenes Landsforening

Golden Air Flyg AB

Skien

Justis- og politidepartementet

Kato Airline AS

Kommunal- og regionaldepartementet

Luftfartstilsynet

Lufttransport AS

Moderniseringsdepartementet

Norwegian Air Shuttle AS

Nærings- og handelsdepartementet

SAS Braathens AS

Utenriksdepartementet

Widerøes Flyveselskap ASA