Rapporter fra EU-delegasjonen 2021

EU-delegasjonens halvårsrapport om klima og miljø

Under det tyske EU-formannskapet har EUs arbeid på klima og miljø gått som planlagt til tross for den globale pandemien og Brexit-forhandlinger.

EU-delegasjonens halvårsrapport om klima og miljø 2020 (pdf.)

I høst vedtok EU både et historisk stort budsjett på rundt 1 800 milliarder euro, hvor minst 30 prosent skal gå til klima, og et nytt klimamål for 2030 på 55 prosent utslippsreduksjon. I EU tok man i høst også store steg i retning av en egen europeisk klimalov som ventes i løpet av våren i år.

Sirkulær økonomi

Europakommisjonen foreslo i høst et ambisiøst og banebrytende regelverk for batterier, som nå medlemsstatene i Rådet og de folkevalgte i Europaparlamentet skal ta stilling til. Dette var den første store regelverksleveransen under EUs handlingsplan for sirkulær økonomi.

Forslaget skal bidra til at batterier solgt på det europeiske markedet skal være sosialt og miljømessig bærekraftige i hele sitt livsløp, fra vugge til grav til nytt liv igjen. Kommisjonen opplyser at batteriforslaget vil bli mal for fremtidige forslag til regulering av andre produkter og verdikjeder. Norges delegasjon til EU var medarrangør for et webinar om forslaget til ny batteriforordning der ansvarlige i Kommisjonen presenterte.

Kjemikaliestrategi

Tett knyttet til handlingsplanen for sirkulær økonomi er Kommisjonens kjemikaliestrategi for bærekraft, som ble lagt frem 14. oktober 2020. Strategiens fokus er blant annet å begrense bruken av farlige kjemikalier, som er en forutsetning for å oppnå sirkulære og klimanøytrale produkter. Her har Norge vært en viktig bidragsyter gjennom vårt samarbeid med andre europeiske land som ønsker en ambisiøs og restriktiv kjemikaliepolitikk.

Bærekraftig finans

EU arbeider bredt med regelverk for å gjøre finanssektoren mer bærekraftig. Det som nok har fått mest oppmerksomhet i høsten som gikk er klassifiseringssystemet for bærekraftige økonomiske aktiviteter, en såkalt taksonomi. Dette skal bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige.

Basert på tilrådingene fra en ekspertgruppe skal kommisjonen i delegerte rettsakter fastsette kriterium for hva som bidrar til å reduserte klimagassutslipp og til klimatilpasning. Kriteriesettet var nylig på høring og regjeringen ga innspill til kommisjonen.

Les hele rapporten som har mer detaljer om de nevnte sakene og et utvalg av andre viktige EU-saker for klima og miljø fra det siste halvåret i 2020.