Høring - Forslag til endringer i barnehageloven

Rett til barnehageplass og ny finansieringsordning for ikke-kommunale barnehager er to av de viktigste forslagene til lovendringer som Kunnskapsdepartementet nå sender på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2008

Vår ref.: 200705160

Høring om endringer i barnehageloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven på høring. Forslaget omfatter:

  • Innføring av en lovfestet rett til barnehageplass
  • Innlemming av statstilskuddene til barnehager i inntektssystemet til kommunene
  • Finansiering av ikke-kommunale barnehager
  • Innhenting av nødvendige data i barnehagesektoren.

 

Kunnskapsdepartementet ber om merknader til høringsnotatet innen torsdag 3. januar 2008.

 

Med hilsen

Dag Thomas Gisholt (e.f.)

Bente Thori-Aamot

ekspedisjonssjef

seniorrådgiver

 

 

Høringsinstanser:

Aktive Foreldre
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barnebygg AS
Barnehageforbundet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Buddhistforbundet
Datatilsynet
De statlige helseforetakene
Den katolske kirke
Den norske kirke
Den Norske Stats Husbank
Det Mosaiske Trossamfund
Departementene
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom
Fylkesmannsembetene
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Human-Etisk Forbund

Høgskoler som gir førskolelærerutdanning:
Høgskolen Bodø
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Volda
Dronnings Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning

IKO Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Islamsk råd i Norge
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunene
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Kvinnefronten
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Nasjonalt råd for Bah`a'iene i Norge
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Norges Bygdekvinnelag
Norges Frikirkeråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets hovedorganisasjon
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM -ressurssenter for menn
Ressurssenter for pakistanske barn
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Samskipnadsrådet c/o SiO
Senter mot etnisk diskriminering
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Stiftelsen Husmødrenes barnehagen i Bergen
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Tvillingforeldreforeningen
Unio
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet