Høring - Forslag til endringer i barnehageloven

Rett til barnehageplass og ny finansieringsordning for ikke-kommunale barnehager er to av de viktigste forslagene til lovendringer som Kunnskapsdepartementet nå sender på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2008

Resultat:

Rett til barnehageplass og ny finansieringsordning for ikke-kommunale barnehager er to av de viktigste forslagene til lovendringer som Kunnskapsdepartementet nå sender på høring.
(31.10.2007)

--------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høringsnotat om utkast til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er delvis ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 52 (2007–2008) 25. april 2008 frem forslag til lov om endringer i barnehageloven. Lovendringsforslaget i denne proposisjonen gjelder innføring av individuell rett til barnehageplass.

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 57 (2007–2008) 9. mai 2008 frem forslag til lov om endringer i barnehageloven. Lovendringsforslaget i denne proposisjonen gjelder endringer i finansieringen av ikke-kommunale barnehager som følge av rammefinansiering.

Høringens siste forslag (hjemmel for innhenting av individdata i barnehagesektoren) er p.t. fortsatt under behandling i departementet.

Lenke til de to nevnte lovproposisjonene finnes nedenfor.

(Kunnskapsdepartementet, 09.05.2008)