Høring - endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse

Stortinget vedtok 5. desember 2008 endret formålsbestemmelse for barnehagen. For at den endrede formålsbestemmelsen kunne tre i kraft var det nødvendig å foreta enkelte endringer i barnehageloven. Stortinget fattet 14. juni 2010 vedtak om blant annet ny § 1a Særlig formål og endringer i § 2 Barnehagens innhold. Departementet har i dag sendt ut på høring forslag til endringer i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av den nye formålsbestemmelsen og § 1a og endret § 2 i barnehageloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.09.2010

Stortinget vedtok 5. desember 2008 endret formålsbestemmelse for barnehagen. For at den endrede formålsbestemmelsen kunne tre i kraft var det nødvendig å foreta enkelte endringer i barnehageloven. Stortinget fattet 14. juni 2010 vedtak om blant annet ny § 1a Særlig formål og endringer i § 2 Barnehagens innhold. Departementet har i dag sendt ut på høring forslag til endringer i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av den nye formålsbestemmelsen og § 1a og endret § 2 i barnehageloven.
(30.06.2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat: 

Kunnskapsdepartementet fastsatte 10. januar 2011 Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.