Høring - endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse

Stortinget vedtok 5. desember 2008 endret formålsbestemmelse for barnehagen. For at den endrede formålsbestemmelsen kunne tre i kraft var det nødvendig å foreta enkelte endringer i barnehageloven. Stortinget fattet 14. juni 2010 vedtak om blant annet ny § 1a Særlig formål og endringer i § 2 Barnehagens innhold. Departementet har i dag sendt ut på høring forslag til endringer i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av den nye formålsbestemmelsen og § 1a og endret § 2 i barnehageloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.09.2010

Stortinget vedtok 5. desember 2008 endret formålsbestemmelse for barnehagen. For at den endrede formålsbestemmelsen kunne tre i kraft var det nødvendig å foreta enkelte endringer i barnehageloven. Stortinget fattet 14. juni 2010 vedtak om blant annet ny § 1a Særlig formål og endringer i § 2 Barnehagens innhold. Departementet har i dag sendt ut på høring forslag til endringer i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av den nye formålsbestemmelsen og § 1a og endret § 2 i barnehageloven.
(30.06.2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat: 

Kunnskapsdepartementet fastsatte 10. januar 2011 Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.

 

Vår ref.: 201002348

Offentlig høring av endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse


Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold, jf. §§ 1, 2 og 3. Stortinget vedtok 5. desember 2008 endret formålsbestemmelse for barnehagen. For at den endrede formålsbestemmelsen kunne tre i kraft var det nødvendig å foreta enkelte endringer i barnehageloven. Stortinget fattet 14. juni 2010 vedtak om blant annet ny § 1a Særlig formål og forslag om endringer i § 2 Barnehagens innhold som følge av den vedtatte formålsbestemmelsen. Endringene ble gjort med grunnlag i Prop. 105 L (2009–2010) og Innst. 273 L (2009–2010) fra Stortingets familie- og kulturkomité.

Dette høringsforslaget omfatter kun endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av den nye formålsbestemmelsen og § 1a og endret § 2 i barnehageloven.

I St.meld. nr. 41 (2008–2009) Kvalitet i barnehagen har departementet drøftet en rekke forslag til tiltak som vil kreve endringer i rammeplanen. Disse vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt ved en ny revisjon av rammeplanen.

Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av om barnehagens formål og innhold anses ivaretatt i det vedlagte forslaget om følgeendringer i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.


Om formålsbestemmelsen

Stortinget har i barnehageloven § 1 fastsatt en omfattende bestemmelse om formålet med barnehagen. Formålsbestemmelsen fastsetter barnehagens samfunnsmandat, barnets og barnehagens rolle og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på. Sammen med innholdsbestemmelsen i barnehageloven § 2 gir loven nærmere regler for hva et barnehagetilbud skal inneholde.

Formålsbestemmelsen angir grunnlaget for og hensikten med den totale virksomheten i barnehagen. Den er retningsgivende for de øvrige bestemmelser i loven og øvrige styringsdokumenter, som denne rammeplanen, og den har en symbolsk funksjon som uttrykk for samfunnets normer og verdier. Formålsbestemmelsen har både et samfunnsperspektiv, individperspektiv og et institusjonsperspektiv. Departementet mener disse perspektivene er ivaretatt i høringsforslaget.

Formålsbestemmelsen for barnehagen og formålet for opplæringen har for første gang et felles verdigrunnlag. Et felles verdigrunnlag skal bidra til større helhet og sammenheng i barn og unges læring og utvikling. Samtidig synliggjør formålsbestemmelsen barnehagens egenart og hva som skiller barnehagen fra skolen.
 

Om forslaget til følgeendringer

Gjeldende forskrift er i stor grad beholdt. De endringene som foreslås gjort, er kun de departementet ser som nødvendig for å ivareta og synliggjøre konsekvenser av den vedtatte formålsbestemmelsen.

Gjeldende struktur i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er også i stor grad opprettholdt. Kapitteloverskrifter er gjennomgått, og det er foreslått enkelte endringer. Det er foreslått tatt inn referanser til ny formålsbestemmelse i rammeplanen under relevante kapitler. Departementet mener dette bidrar til å synliggjøre formålet.

Tekstlige endringer er i hovedsak foreslått i del 1. Det er også foreslått enkelte endringer i del 2 og del 3. Fagområdene i kapittel 4 er ikke gjenstand for revidering, men det er foreslått følgeendringer under fagområdet Etikk, religion og filosofi for å harmonisere dette med verdigrunnlaget i formålsbestemmelsen.


Nærmere om foreslåtte endringer

I del 1 Barnehagens samfunnsmandat er det foreslått en strukturell endring ved at kapittel 1.3 Barnehagens verdigrunnlag flyttes til nytt kapittel 1.1 Barnehagens verdigrunnlag og bygges ut med tekst fra Ot.prp. nr. 47 (2007-2008) og tidligere kapittel 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse. Departementet mener endringen ivaretar den nye formålsbestemmelsen ved at barnehagens samfunnsmandat, formål og verdigrunnlag tydeliggjøres i strukturen.

Barnehagens samfunnsmandat fremgår av formålsbestemmelsens 1. ledd der det fastslås at Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Omsorg, lek, læring og danning er løftet inn i barnehagens formålsbestemmelse, og departementet  foreslår derfor et nytt kapittel 1.3 Omsorg og lek, læring og danning.

Danning er et nytt begrep i formålsbestemmelsen og erstatter og bygger ut begrepet oppdragelse. I høringsforslaget erstatter begrepet danning i stor grad begrepet oppdragelse i gjeldende rammeplan.

Overskriften i gjeldende kapittel 1.2 Barnehager med andre formålsbestemmelser foreslås endret til Barnehager med særlig formål, og teksten i kapitlet er utformet i tråd med ny § 1a.

Høringsnotatet ligger på Kunnskapsdepartementets nettsider på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---endringer-i-forskrift-om-rammep.html?id=610521

Kunnskapsdepartementet ber om merknader til høringsnotatet innen 24. september 2010. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til videre framdrift i saken vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.


Med hilsen

Dag Thomas Gisholt (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kristina Kvåle
seniorrådgiver

Aktive Foreldre
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Barne- og ungdomsarbeiderforbundet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barnehageforbundet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Buddhistforbundet
Datatilsynet
Delta
De statlige helseforetakene
Den katolske kirke
Den norske kirke
Den Norske Stats Husbank
Det Mosaiske Trossamfund
Espira
Fagforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons
Ungdom
Fylkesmannsembetene
Handels- og servicenæringens
hovedorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Helse- og omsorgsdepartementet
Human-Etisk Forbund
Høgskoler som gir førskolelærerutdanning:
Høgskolen Bodø
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen i Sogn og fjordane
Høgskulen i Volda
Dronnings Mauds Minne Høgskole for
førskolelærerutdanning
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Islamsk råd i Norge
Justisdepartementet
Kanvas
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunal- og regional departementet
Kommunene
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom invandrere og
myndigheter
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Kvinnefronten
Landsforbundet for utviklingshemmede og
pårørende (LUPE)
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Nasjonalt råd for Bah`a'iene i Norge
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Norges Bygdekvinnelag
Norges Frikirkeråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets hovedorganisasjon
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM -ressurssenter for menn
Ressurssenter for pakistanske barn
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Samskipnadsrådet c/o SiO
Senter mot etnisk diskriminering
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Vappusbarnehagene
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Tvillingforeldreforeningen
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst
og danning (OMEP)

Til toppen