Høring - Forslag om endring av konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et høringsnotat om endringer i konkursloven og panteloven. Det foreslås endringer i reglene om registrering av og melding om konkurs, jf. konkursloven § 79, og om sletting av opplysninger om konkurs, jf. konkursloven 138. Videre foreslås det endringer i reglene om lovbestemt pant for boomkostninger i tredjepersoners eiendeler og om rett til renter ved tilbakebetaling av forskutterte legatpantmidler, jf. panteloven § 6-4.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.11.2019