Høring - forslag til ny folkeregisterlov

Resultat: Prop. 164 L (2015-2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2015