Høring - forslag til ny folkeregisterlov

Resultat: Prop. 164 L (2015-2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2015

Vår ref.: 12/2667 SL MSR/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til ny folkeregisterlov. Forslaget er i utgangspunktet en teknisk revisjon som viderefører gjeldende regelverk, men inneholder også enkelte materielle endringer.  

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 26. juni 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Maja Salhus Røed
                                                                   rådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Sivilombudsmannen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum v/ Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet