Høring - utkast til forskrift om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Høringsfrist: 15. oktober 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2010

Vår ref.: 200901650

1. Innledning

Nåværende forskrift etter konkurranseloven § 3 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker er vedtatt ved Kronprisregentens resolusjon 29. april 2005 og gjelder til 31. desember 2010, jf. forskriften § 11. Som Kulturdepartementet informerte om i pressemelding 23. juni i år, har regjeringen besluttet at det i ytterligere fire år fra 1. januar 2011, kan inngås og gjennomføres avtaler i overens-stemmelse med forskrifts¬unntaket. Blant annet gjelder det ordningen med samarbeid om at forlagene skal sette en fast videresalgspris på bøker i utgivelsesåret og fram til 30. april påfølgende år og samarbeid om abonnementsordninger for bokhandlene. Som oppfølging av beslutningen legger Fornyings-, -administrasjons- og kirkedepartementet med dette frem et utkast til revidert forskrift som gir unntak fra konkurranseloven § 10 i ytterligere fire år fra 1. januar 2011. Det vil si fram til 1. januar 2015.

Det nåværende forskriftsunntaket gjelder skjønnlitteratur og sakprosa. I tillegg er det gitt unntak fra konkurranseloven § 10 ved kgl. res. 30. juni 2005, med hjemmel i krrl. § 13, som gir partene i Bransjeavtalen av 1998, Den norske Bokhandlerforening (DnB) og Den norske Forleggerforening (DnF), adgang til samarbeid hva angår fagbøker og lærebøker til høyere utdanning. I likhet med ovennevnte forskrift løper unntaket ut 31. desember 2010. Det ble ved ovennevnte beslutning ikke funnet grunnlag for å videre-føre dette. Unntaket etter krrl. § 13 er derfor ikke tatt inn i forslaget til revidert unntaksforskrift.

Vedlagt følger utkast til endringsforskrift. Departementet ber om eventuelle merknader innen 15. oktober 2010. Merknadene bør i størst mulig grad knyttes til de enkelte paragrafer i forskriftsutkastet. Til orientering følger dessuten nåværende forskrift i ”spor endringer”. Høringsbrevet med vedlegg er også lagt ut elektronisk på departementets hjemmesider. Organisasjoner, virksomheter og andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser kan også avgi høringsuttalelse. Departementet ber høringsinstansene vurdere om brevet bør legges fram for eventuelle underliggende organer. Høringssvar kan sendes på e-post til postmottak@fad.dep.no

2. Bakgrunn

Bokbransjen i Norge har i en årrekke samarbeidet om priser og andre forretnings¬vilkår. Avtalene mellom DnB og DnF er de mest nærliggende eksemplene på dette. Uten de særskilte unntak som forskriften gir, vil denne typen samarbeid være forbudt etter konkurranseloven. Forskriften gjelder alle aktører i bokbransjen, ikke bare partene i Bokavtalen, og gir anledning til å samarbeide om omsetningsvilkår så lenge de opptrer innenfor forskriftens ramme

På oppdrag fra Kulturdepartementet evaluerte Telemarksforskning om Bokavtalen av 2005 var et bedre litteraturpolitisk virkemiddel enn den tidligere Bransjeavtalen av 1998. Begge avtalene er basert på unntak fra konkurranseloven, og inngått av DnB og DnF. Telemarksforskning leverte rapporten Løyland et. al: Evaluering av Bokavtalen (2009) til Kulturdepartementet i slutten av mai 2009.

Av Telemarksforsknings evaluering fremgår at Bokavtalenes virkning på konkurransen og bidrag til oppnåelse av litteraturpolitiske mål ikke er entydig. Den viser at det er vanskelig å identifisere avtalenes virkning for litterær bredde, kvalitet og tilgjenge-lighet. Det kan ikke sluttes med sikkerhet at fastprisen sikrer inntjeningen for bransjen, og dermed bidrar til en bredere produksjon.

Bokbransjens sentrale aktører ga i høringen av evalueringsrapporten uttrykk for at de mener at fastprisordningen bidrar til at hele verdikjeden, herunder forfattere, forlag og bokhandler, kan fremme et bredt litterært tilbud generelt og ny norsk litteratur spesielt.

3. Forlengelse av virketiden for forskriftsunntaket

Ved avgjørelsen av spørsmålet om å forlenge virketiden for unntaksforskriften ble det særlig lagt vekt på følgende:
 
De litteraturpolitiske gevinstene ved gjennomføringen av konkurransebegrensende avtaler i bokmarkedet er usikre. Men bredden og kvaliteten i den norske bokproduk-sjonen er imidlertid en indikasjon på at bransjen produserer flere ”smale” titler enn den ville gjort uten adgang til å avtale at forlagene skal sette bindende videresalgspriser. Det litterære system i Norge gir et tilbud av litteratur i omfang og kvalitet som overstiger hva andre land klarer, relatert til folkemengde. Et fastprissystem for å kunne fastsette royalties til forfattere er ikke nødvendig, men det kan forenkle arbeidet. Abonnementsordningene for bokhandlene bidrar antakelig til spredning av variert litteratur også i distriktsbokhandlere.

Over de senere år har bokbransjen dessuten vært i stadig endring både teknologisk og kommersielt. Det er grunn til å tro at endringene kommer til å fortsette. Kostnadene ved å trykke bøker er blitt lavere. Stordriftsfordelene er redusert og internettløsninger bidrar til enklere kjøp av bøker over landegrensene. Etter liberalisering av skolebok-salget og innskrenkning av fastprisperioden fra 2005, står bransjen nå overfor store utfordringer med etablering av et marked for elektroniske bøker. En eventuell full avvikling av systemet med faste priser vil også kreve en stor systemomlegging.
Bransjen har i en periode behov for en viss stabilitet i offentlige rammebetingelser. Fastprisordningen bør derfor ikke avvikles brått.

Det legges til grunn at dersom det innen utgangen av 2014 ikke kan godtgjøres at avtalen gir den ønskede litteraturpolitiske gevinst, vil det ikke være aktuelt med en ytterligere forlengelse av forskriftens virketid.

4. Forslag til forskriftsendringer

I det vedlagte utkastet til forskrift om endringer i forskrift 29. april 2005 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker, foreslår Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet nedenstående endringer for å gjennomføre regjeringens ovennevnte beslutning.

For øvrig foreslår departementet at det gjennomføres endringer for å klargjøre at forskriften også gjelder elektroniske bøker og lydbøker.

§ 1 Virkeområde
De foreslåtte endringene i vedlagte forskriftsutkast er en presisering av at forskriftens saklige virkeområde er alle typer bøker, også e-bøker og lydbøker.

Alternativt kunne bøker defineres i forskriften § 2. Departementet ba derfor om forslag til dette fra DnB og DnF som foreslo følgende definisjon:
”d) bøker, tekster utgitt av leverandør - uavhengig av publiseringsformat - som påføres ISBN-nummer og som regel tildeles et bokgruppenummer.”
Siden uttrykket bøker forekommer flere steder i gjeldende forskrift uten definisjon og det ikke er rapportert om at dette skaper problemer, har imidlertid departementet kommet til at det ikke er grunn til å innføre en definisjon nå. I tillegg er det etter departementets oppfatning lovteknisk uheldig å definere et uttrykk som i samme bestemmelse brukes til å definere andre begreper. Departementet går derfor ikke nærmere inn på dette forslaget.

Eventuelle konsekvenser av endring i § 1 for bestemmelsen om faste videresalgspriser i § 3.
Departementet mener at det ikke er nødvendig med endringer i selve forskriftsbe-stemmelsen, men antar at det kan være grunn til å tilpasse merknadene når det foreligger en omforent endringsforskrift.

§ 5 Unntak for samarbeid om litteraturabonnement
For å følge opp beslutningen om fortsatt tillatt samarbeid om abonnementsordninger, har det vært nødvendig med en endring av forskriftens § 5 for at dagens bransje-samarbeid skal kunne gjennomføres. Gjeldende forskrift gir bare adgang til samarbeid om å tilby litteraturabonnementer. I Bokavtalen av 29. mai 2009 er det innført en form for kjøpsplikt gjennom at DnB skal sørge for at minst 300 bokhandlere kjøper bredde-abonnement. Forslaget til endringer i § 5 unntar også denne typen samarbeid fra forbudet i krrl. § 10.

§ 11 Ikrafttredelse og varighet
Regjeringens beslutning om forlengelse av virketiden for forskriften i fire år til 31. des. 2014 har kommet til uttrykk i forslag til endring i forskriften § 11.

5. Økonomiske og administrative virkninger

Forskriften har ingen direkte virkninger på offentlige budsjetter. Forskriften legger til rette for avtaler om og gjennomføring av samarbeid mellom aktørene i bokbransjen, blant annet avtaler mellom Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening. Avtalene mellom partene i næringen er privatrettslige og eventuelle endringer har ingen administrative konsekvenser for det offentlige. Resultatene fra Telemarks-forskings evaluering av Bokavtalen 2005 og Konkurransetilsynets gjennomgang av bokmarkedet gjør at det er vanskelig å anslå eventuelt samfunnsøkonomisk tap ved begrensingen av konkurransen, og tilsvarende vanskelig å tallfeste eventuelle kulturpolitiske gevinster.


Med hilsen

 

Steinar Undrum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Karin Kilset
seniorrådgiver 

Forfatterorganisasjoner:
Den norske forfatterforening
Kopinor
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk kritikerlag
Norsk oversetterforening
Norske Barne- og ungdomsforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Samisk forfatterforening

Bransjeorganisasjoner:
Biblioteksentralen AL
De norske Bokklubbene
Den norske bokhandlerforening
Den norske Forleggerforening
Forlagssentralen
Fri Bokhandel BA
Norsk forleggersamband
Sentraldistribusjon

Offentlige organer:
ABM-utvikling
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen!les
Forsvarets skolesenter
Konkurransetilsynet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Leser søker bok
Nasjonalbiblioteket
NOKUT
Noregs Mållag
Norla
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk Bibliotekforening
Norsk forfattersentrum
Norsk kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Språkrådet
Nynorsk kultursentrum
Nærings- og handelsdepartementet
Politihøgskolen
Steinerskolen i Norge

Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Utdanningsdirektoratet

Interesseorganisasjoner:
Den norske Advokatforening
Handel og Kontor
Handel og Servicenæringens hovedorganisasjon
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Nettverk for private høyskoler
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Universitets- og høgskolerådet