Høring - Utkast til forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender utkast til forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2019

Vår ref.: 19/4200

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette et utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur på høring. Departementet ønsker synspunkter på forslaget til forskrift.

Bakgrunn
Tilskuddordningen til kvenske formål ble opprettet i 2015, og har til og med 2019 vært forvaltet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Over tilskuddsordningen blir det gitt driftsstøtte til kvenske språksentre og til den kvenske avisen Ruijan Kaiku. I tillegg blir det gitt prosjektstøtte til ulike tiltak etter søknad.

Fra 2020 skal tilskuddsordningen forvaltes av nye Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette er en politisk beslutning som blant annet er begrunnet med at Troms og Finnmark fylkeskommune er nærmere mottakerne av tilskudd, og har god kjennskap til både kvenske/norskfinske aktører og aktuelle aktiviteter i området. Overføringen er også en del av oppgaveoverføringen fra staten til den nye fylkeskommunen.

Det er bare forvaltningen av tilskuddsordningen som blir flyttet til Troms og Finnmark fylkeskommune. Departementet vil fortsatt ha ansvaret for politikkutviklingen for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv.

Tilskuddsmidlene vil bli bevilget årlig over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Departementet har derfor ansvar for å utarbeide en forskrift for tilskuddsordningen, og vil også være klageinstans for eventuelle klager knyttet til Troms og Finnmark fylkeskommunes beslutninger om tilskudd og avslag.

Tilskuddsordningen har hittil vært regulert gjennom et regelverk i departementet. Alle statlige tilskuddsordninger skal nå ha en forskrift. Forskriften skal regulere formålet med tilskuddsordningen, hvem som kan søke, hva det kan søkes midler til, krav til søknad, rapportering og annet. Vedlagte utkast til forskrift bygger i stor grad på regelverk for tilsvarende tilskuddsordninger som departementet har forvaltet.

Vi ber om innspill til vedlagte utkast til forskrift.

Slik sender du inn høringssvar
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjør du ved å klikke på "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. november 2019. 

Vi setter pris på om mottakerne av høringsbrevet videreformidler informasjonen til andre som kan være interessert.

Kvenske organisasjoner/institusjoner:

 • Norske Kveners Forbund
 • Kvenlandsforbundet
 • Norsk-finsk forbund
 • Kvensk institutt
 • Storfjord språksenter
 • Halti kvenkultursenter
 • Kvensk språksenter i Porsanger
 • Vadsø kvenske språksenter
 • Kvænangen språksenter
 • Ruijan Kaiku
 • ITU Kvensk teatertrupp
 • Siivet AS
 • Iđut forlag
 • KultNett AS
 • Nordreisa kvensk-finsk forening

Offentlige institusjoner:

 • Departementene
 • Kommunene
 • Fylkeskommunene
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Språkrådet
 • Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
 • Norsk kulturråd
 • Utdanningsdirektoratet
 • Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.:

 • Institutt for samfunnsforskning
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Finnmark

Andre:

 • Frivillighet Norge
 • Alta museum
 • RiddoDuottarMuseat
 • Ruija kvenmuseum
 • Varanger museum
 • Senter for nordlige folk
 • Tromsø museum
 • Nord-Troms museum