Høring – NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2007

Vår ref.: 06/4097 SØ

Høring – NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene

 

Utvalget som har vurdert særavgiftene avleverte sin utredning til Finansdepartementet 22. juni 2007. Finansdepartementet sender med dette utvalgets utredning på høring.

Bakgrunn
I Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen vil ha en gjennomgang av særavgiftssystemet for å endre særavgifter som er en ulempe for norske produksjonsarbeidsplasser, blant annet i konkurranse mot import. På bakgrunn av dette, ble det ved kongelig resolusjon 1. desember 2006 satt ned et utvalg som skulle vurdere særavgiftene. Fristen for utvalget ble satt til 23. juni 2007. Utvalget fikk følgende sammensetning:

 • Forskningsleder Brita Bye (utvalgsleder), Bærum
 • Professor Claire Armstrong, Tromsø
 • Utredningsleder Eystein Gjelsvik, LO, Ski
 • Advokat Øystein Arff Gulseth, Asker
 • Post.doc. Cathrine Hagem, Oslo
 • Utredningsdirektør Tor Hersoug, NHO, Oslo
 • Forsker Anne Borge Johannesen, Trondheim
 • Generalsekretær Anne Karin Kolstad, Actis, Oslo
 • Seniorforsker Snorre Kverndokk, Oslo
 • Seksjonssjef Sissel Monsvold, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon(HSH), Oslo
 • Direktør Ivar Pettersen, Sandefjord
 • Styremedlem Erlend Randeberg, Naturvernforbundet, Stavanger

Utvalgets arbeid
Særavgiftsutvalget har vurdert hvordan dagens særavgifter ivaretar målene om å skaffe staten inntekter på en best mulig måte og korrigere for eksterne kostnader. Utvalget har også vurdert hvordan særavgiftene påvirker rammebetingelsene for enkeltnæringer og fordeling av reell kjøpekraft. Utvalget foreslår flere endringer i særavgiftene. Om de enkelte forslagene vises det til utvalgets utredning. Finansdepartementet har ikke tatt stilling til utvalgets vurderinger og anbefalinger, men vil avvente høringsuttalelsene før saken følges videre opp.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 20.oktober 2007. Det bes også om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirform, blir sendt elektronisk til arkiv.postmottak@fin.dep.no. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av høringsbrevet til berørte underinstanser, medorganisasjoner mv. og eventuelt andre instanser.

Utvalgets utredning er tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider.

Utredningen vil foreligge i ferdig trykket versjon 17. august 2007, og den enkelte høringsinstans kan da få oversendt utredningen i papirversjon ved å kontakte departementet. Kontaktperson for dette er Gerd Helene Winnje,
gerd-helene.winnje@fin.dep.no

 

Med hilsen

Geir Åvitsland
ekspedisjonssjef

                                                                  Erik Vassnes
                                                                  avdelingsdirektør

Høringsinstansene

 

Administrasjonsavdelingen Her 
Avdeling for formuesforvaltning Her 
Finansavdelingen Her 
Finansmarkedsavdelingen Her 
Skatteøkonomisk avdeling Her 
Økonomiavdelingen Her 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan Torgg. 1  0181 Oslo
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Arbeidernes Edruskapsforbund Mossev. 20 1640 RÅDE
Arbeids- og Velferdsdirektoratet Postboks 5 0130 OSLO
Attac Norge Osterhausg. 27 0183 OSLO
Autobransjens Leverandørforening Hovfaret 17 b Skøyen 0275 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Bellona Postb. 2141 Grünerløkka 0505 OSLO
Bensinforhandlernes Bransjeforening Postboks 5488 Majorstuen 0305 OSLO
Bilimportørenes Landsforening Postboks 71 Økern 0508 OSLO
Bryggeriforeningen Postboks 7087 Majorstuen  0306 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Energibedriftenes landsforening Postboks 7184 Majorstuen  0307 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Postboks 5471 Majorstuen 0305 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Foreninga For Norske Småkraftverk BA Postboks 123 0216 OSLO
Framtiden i våre hender Fredensborgv. 24 G 0177 OSLO
Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johansg. 25 0159 OSLO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Hansa Borg Bryggerier Postboks 24 Kokstad 5863 BERGEN
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 OSLO
IKT-Norge Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO
Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO
Kjøttbransjens Landsforbund Postboks 6279 Etterstad 0603 OSLO
Kjøttindustriens Fellesforening Postboks 5469 Majorstuen 0305 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Kongelig Norsk Automobilklubb Postboks 2425 Solli 0201 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Konservesfabrikkenes landsforening Haakon VII's g 5  0161 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Kristelig Folkeparti Øvre Slottsg. 18/20 0157 OSLO
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Postboks 4375 Nydalen 0402 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ
Maskinentreprenørenes Forbund Fred. Olsens g. 3 0152 OSLO
Maskingrossisternes Forening Henrik Ibsens g. 100 0255 OSLO
Motorførernes Avholdsforbund Postboks 80 Alnabru 0614 OSLO
Nasjonalforeningen for Folkehelsen Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO
Natur og Ungdom Torgg. 34  0183 OSLO
Naturvernforbundet  Maridalsv. 120  0461 OSLO
NOFO, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Postboks 8077 Postterminalen 4068 STAVANGER
Norboat Drammensveien 126 a 0277 OSLO
Norges Astma- og Allergiforbund P.b. 2603 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Norges Automobil-Forbund NAF Postboks 6682 Etterstad 0609 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Bilbransjeforbund Postboks 2804 Solli 0204 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Caravanbransjeforbund Postboks 9086  3006 DRAMMEN
Norges Eiendomsmeglerforbund Hansteens g. 2 0253 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Kommunistiske Parti Helgesens g. 21 0553 OSLO
Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Røde Kors Postboks 1 Grønland 0133 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norges Taxiforbund Postboks 6754 Rodeløkka 0503 OSLO
Norsk Bioenergiforening Wergelands vei 23b 0167 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk fjernvarme Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO
Norsk Gassforum c/o Siv.ing Tore Wiese-Hansen AS Postboks 479 
4664 KRISTIANSAND
Norsk Helse og Avholdsforbund Akersg. 74 0180 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Landbrukssamvirke Postboks 9347 Grønland 0135 OSLO
Norsk Naturgassforening Martin Linges vei 1 7072 HEIMDAL
Norsk Petroleumsinstitutt Postboks 7190 Majorstua 0307 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Norske Sjokoladefabrikkers Forening Postboks 5472 Majorstuen 0305 OSLO
NORSKOG Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Næringsmiddelbedriftenes landsforening Postboks 5472 Majorstuen 0305 OSLO
Oljedirektoratet Postboks 600 4003 STAVANGER
Oljeindustriens Landsforening (OLF) P.b. 8065 Postterminalen 4068 STAVANGER
Oljeskattekontoret Postboks 6315 Etterstad 0604 OSLO
Opplysningsrådet for veitrafikk Postboks 88 Sentrum 0101 OSLO
Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Rød Valgallianse Osterhaus g. 27 0183 OSLO
Samfunnsøkonomenes Forening Postboks 8872  0028 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Senterpartiets Hovedorganisasjon Postboks 1191 Sentrum 0107 OSLO
Sentralskattekontoret for storbedrifter Postboks 235 1501 MOSS
Sentralskattekontoret for utenlandssaker P.b. 8031 Postterminalen 4068 STAVANGER
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Sjøfartsdirektoratet Postboks 442 Sentrum 0103 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Sosialistisk Venstreparti Akersg. 35 0158 OSLO
Statens forurensningstilsyn (SFT) Postboks 8100 Dep 0032 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statens institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) Postboks 565 Sentrum 0105 OSLO
Statens vegvesen Veidirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO
Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 769 4004 STAVANGER
Teknologisk Institutt P.b. 2608 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Tobakkindustriens Felleskontor Postboks 1331 Vika 0114 OSLO
Tobakksfritt Institutt for kreftforskning  0310 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Transportbedriftenes Landsforening Postboks 5477 Majorstuen 0305 OSLO
Transportbrukernes fellesorganisasjon Postboks 5494 Majorstuen 0305 OSLO
Vin- og brennevinleverandørenes forening Postboks 2024 Vika  0125 OSLO
World Wide Fund for Nature  P.b. 6784 St Olavs plass 0130 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Yrkestrafikkforbundet Postboks 9175 Grønland 0134 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO

Til toppen