Høring – Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi

Finansdepartementet sender med dette NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2019

Vår ref.: 18/4677

Finansdepartementet sender med dette NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi på høring.

Utvalgets oppdrag har vært å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi, herunder finansiell stabilitet. Utvalget skulle også vurdere hvordan en mest hensiktsmessig kan analysere og fremstille klimarisiko på nasjonalt nivå.

Utvalget leverte sin rapport til Finansdepartementet 12. desember 2018.

Den enkelte høringsinstans må selv vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 18. mars 2019. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen
Ingrid Rasmussen e.f.
avdelingsdirektør                                                

                                                                             Herbert Kristoffersen
                                                                             fagsjef

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

Akademikerne
Aksje Norge
Aksjonærforeningen
Bondelaget
Borregaard
Bygg21
Byggenæringens landsforening
Cicero
Civita
Den Norske Advokatforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
DnB
Energi Norge
Enova
Equinor
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Framtiden i våre hender
Gassnova
GIEK
Greenpeace
Gründerforeningen
Grønn byggallianse
Handelshøyskolen BI (v/Institutt for finans og Institutt for samfunnsøkonomi)
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Innovasjon Norge
Kommunalbanken
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen
Meteorologisk institutt
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges bygg og eiendomsforening
Norges Fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole (v/Institutt for finans)
Norges Handelshøyskole (v/Institutt for samfunnsøkonomi)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (v/Institutt for samfunnsøkonomi)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Bioenergiforening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Industri
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Klimastiftelse
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Oslo Economics
Petoro
Regelrådet
Regnskapsforeningen
Revisorforeningen
Rystad Energy
Sametinget
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Statnett
Statsbygg
Tankesmien Agenda
UiT/Norges arktiske universitet (v/Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi)
Universitetet i Bergen (v/Institutt for økonomi)
Universitetet i Oslo (v/Økonomisk institutt)
Universitetet i Stavanger (v/Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes forbund
WWF
Yara
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)